Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΗΜΑΝΟΥΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΕΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ


Πολιτική προτεραιότητα της ΕΕ είναι η ενεργειακή πενία στην Ευρώπη τονίζει η Επιτροπή των Περιφερειών δεδομένου ότι ο αριθμός των ατόμων που πλήττονται από αυτήν σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια εκτιμάται σε περίπου 150 εκατομμύρια, συμπεριλαμβανομένου ποσοστού 20% του ελληνικού πληθυσμού.
Σε σχετική γνωμοδότηση που καταρτίστηκε από τον κ. Christian Illedits (PES), Μέλος του Κοινοβουλίου της περιφέρειας Burgenland της Αυστρίας, η ΕτΠ απορρίπτει τον ισχυρισμό ότι οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν είναι επωφελείς για την παραγωγή ενέργειας σε προσιτές τιμές. Η ΕτΠ αμφισβητεί σαφέστατα τον εν λόγω ισχυρισμό προτάσσοντας το επιχείρημα ότι το κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος των ορυκτών καυσίμων και της πυρηνικής ενέργειας υπερβαίνουν κατά πολύ όλες τις άλλες ενεργειακές δαπάνες. Η πραγματοποίηση συνετών τοπικών και περιφερειακών επενδύσεων στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη μείωση της ενεργειακής πενίας.
Ο κ. Illedits επεσήμανε τα εξής: «Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές της Ευρώπης έστειλαν ένα ισχυρό μήνυμα τονίζοντας ότι απαιτείται η επείγουσα αντιμετώπιση του προβλήματος της κατακόρυφης αύξησης της ενεργειακής πενίας από τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Η ορθή ακολουθητέα οδός για τη διευθέτηση αυτού του ανησυχητικού προβλήματος περνά από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που χρειάζονται επενδύσεις σε περιφερειακό επίπεδο. Με τη βοήθεια των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ, η περιφέρειά μου έχει καταστεί πραγματικό πρότυπο που συνηγορεί υπέρ αυτής της προσέγγισης: χάρη στην πραγματοποίηση τοπικών επενδύσεων στην πράσινη ενέργεια αρχίσαμε να κερδίζουμε τη μάχη για την εξάλειψη της ενεργειακής πενίας».

Ο κ. Illedits θέτει ως αφετηρία τη διαμόρφωση ενός ενιαίου ορισμού για την ενεργειακή πενία σε επίπεδο ΕΕ, ο οποίος θα πρέπει να καθιστά δυνατή την επίδειξη ευελιξίας και να συνεκτιμά τις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στις διάφορες περιφέρειες. Η ΕτΠ προτείνει ο εν λόγω ορισμός να διαμορφωθεί βάσει ενός ορισμένου αριθμού δεικτών, συμπεριλαμβανομένου μεταξύ αυτών και ποσοστού τουλάχιστον 10% –ή και ακόμη υψηλότερου– του καθαρού διαθέσιμου εισοδήματος που δαπανούν τα νοικοκυριά για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τους. Με σκοπό τη διευθέτηση του ζητήματος της καθολικής παροχής οικονομικά προσιτής ενέργειας, σε συνδυασμό με επενδύσεις για τη δημιουργία μιας βιώσιμης ευρωπαϊκής αγοράς με λιγότερη ενεργειακή εξάρτηση, η ΕτΠ αιτείται επίσης την ταχεία ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας.
Η ΕτΠ –το όργανο εκπροσώπησης των τοπικών και περιφερειακών αρχών της ΕΕ– υποστήριξε επίσης ότι οι νέοι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις απαιτείται να προωθήσουν την πράσινη ενέργεια και να συνεχίσουν να επιτρέπουν στις κυβερνήσεις να επιδοτούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η ΕτΠ προειδοποιεί ότι, βάσει των υφισταμένων κατευθυντηρίων γραμμών, τίθενται υπερβολικά χαμηλά ανώτατα όρια τα οποία περιορίζουν τον αριθμό των εταιρειών παραγωγής πράσινης ενέργειας που δικαιούνται να τους χορηγηθεί κρατική ενίσχυση, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να υποσκάψει τις προσπάθειες της ΕΕ για τη δημιουργία μιας πιο «ανταγωνιστικής, ασφαλούς και βιώσιμης» αγοράς ενέργειας. Η ΕΕ οφείλει επιπλέον να αξιοποιήσει την παρεχόμενη ευκαιρία για την κατάργηση των επιδοτήσεων προς όφελος των ορυκτών καυσίμων και της πυρηνικής ενέργειας.
Αυτή ήταν η αντίδραση της ΕτΠ έναντι του σχεδίου κατευθυντηρίων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις που αναμένεται να ολοκληρωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 9 Απριλίου, με σκοπό την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης, την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς και τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Παρότι αναγνωρίζει ότι οι κρατικές ενισχύσεις ενδέχεται να προσφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα, η ΕτΠ είναι της γνώμης ότι οι νέοι κανόνες θα πρέπει να παρέχουν στα κράτη μέλη τη δέουσα ευελιξία για τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που τους επιτρέπουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι της κλιματικής αλλαγής. Στη γνωμοδότηση της ΕτΠ, η οποία εγκρίθηκε εχθές με εισηγητή τον κ. Gusty Graas (ALDE), Μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Bettembourg και του εθνικού Κοινοβουλίου του Λουξεμβούργου, καθίσταται σαφές ότι ο «ανταγωνισμός και η ύπαρξη ελεύθερης αγοράς στον τομέα της ενέργειας δεν συνιστούν αυτοσκοπό».
Κατά την ομιλία που εκφώνησε στις Βρυξέλλες, ο κ. Graas δήλωσε τα εξής: «Οι κρατικές ενισχύσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να ευνοούν έναν περισσότερο ασφαλή και σίγουρο ενεργειακό εφοδιασμό, ένα καθαρότερο περιβάλλον και μια ισχυρότερη αγορά εργασίας. Συγχρόνως, καθίσταται σαφές ότι οι καινοτόμες τεχνολογίες μπορούν να τελεσφορήσουν μόνον εάν οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά είναι δίκαιες και ανταγωνιστικές. Απαιτείται λοιπόν η υιοθέτηση μιας ρεαλιστικής προσέγγισης, η οποία να προάγει τη συμμετοχή του τοπικού επιπέδου διακυβέρνησης και να επικεντρώνεται στη βιώσιμη ανάπτυξη τόσο της οικονομίας όσο και της οικολογίας».
Η ΕτΠ διατηρεί επιφυλάξεις όσον αφορά την πρόταση που αποσκοπεί στην κατ’ εξαίρεση χρήση τιμολογίου τροφοδότησης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας –βάσει του οποίου καταβάλλεται στους παραγωγούς πράσινης ενέργειας μία σταθερή τιμή ανά kWh– και στην, αντ’ αυτής, επικέντρωση σε εμπορεύσιμα πράσινα πιστοποιητικά. Κατά την άποψη της ΕτΠ, η εφαρμογή της πρότασης αυτής θα καταφέρει πλήγμα στην εμπιστοσύνη μεταξύ επενδυτών και θα υπονομεύσει τα σχέδια της Ευρώπης για την απαλλαγή από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Το ανώτατο όριο επιλεξιμότητας για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα ήταν σκόπιμο να αυξηθεί από το προτεινόμενο 1 MW σε 5 MW και σε 15 MW για την αιολική ενέργεια.

Οι επιδοτήσεις προς όφελος των ορυκτών καυσίμων θα πρέπει να καταργηθούν και, συγχρόνως, να απαγορευθεί η επιδότηση της πυρηνικής ενέργειας εκ μέρους των κυβερνήσεων. Ακριβώς όπως οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να είναι ελεύθερες να αποφασίζουν τη σύνθεση του δικού τους ενεργειακού μείγματος, έτσι και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα πρέπει να διαθέτουν επίσης ευελιξία προκειμένου να αποφασίζουν πώς θα χρησιμοποιήσουν τη χρηματοδοτική ενίσχυση που παρέχεται για έργα περιβαλλοντικά ορθής τεχνολογίας.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Συζήτηση με τον Λίνο Τριανταφυλλίδη και τον Νίκο Τράκο 
Η ανάπτυξης της ανατολικής πλευράς της Εύβοιας καταμεσίς στο Αιγαίο και στην γειτονιά της μητροπολιτικής Αττικής αποτελεί μία κρίσιμη πτυχής της γενικής αλλά ανεύρετης έως τώρα ευβοϊκής ανάπτυξης. Το ιστολόγιο αυτό, το "ΕΥΒΟΙΑ 2020" ανοίγει το διάλογο συζητώντας με δύο έμπειρους επιστήμονες που διακρίνονται για τη δημιουργική τους σκέψη και το πλούσιο μελετητικό έργο τους, τον Αρχιτέκτονα- Χωροτάκτη κ. Λίνο Τριανταφυλλίδη και τον Συγκοινωνιολόγο- Πολιτικό Μηχανικό κ. Νίκο Τράκο. Η Εύβοια περιμένει το τρένο της …. από την εποχή του Τρικούπη Η Ανατολική Εύβοια παραμένει απομονωμένη, εγκαταλελειμμένη και αναξιοποίητη. Η δημιουργία οδικού και σιδηροδρομικού άξονα που να συνδέει τη Χαλκίδα με το λιμάνι της Κύμης, την δυτική με την ανατολική πλευρά του νησιού  είναι ένα αίτημα που «εκκρεμεί» από την εποχή του Τρικούπη.

Η πρόταση και το όραμα του Χαριλάου Τρικούπη, πέρασαν στην ιστορία. Τότε υπήρχε το κίνητρο της αξιοποίησης του χ…

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Εγκρίθηκε με την ΚΥΑ 167395/5-4-2013 το διατακτικό της οποίας έχει ως ακολούθως:
Α. Συνοπτική περιγραφή του προγράµµατος Α.1 Γεωγραφική θέση Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (Υ∆ 07) αποτελεί ένα από τα δεκατέσσερα υδατικά διαµερίσµατα, στα οποία διαιρέθηκε ο ελληνικός χώρος µε το  Νόµο 1739/1987 (ΦΕΚ 201/Α/20.11.1987) και αντιστοιχούν στις περιοχές λεκανών  απορροής ποταµών του άρθρου 3 του Π.∆.51/2007 όπως ορίζεται στην υπ΄αριθ.  706/2010 (ΦΕΚ1383/Β/2.9.2010) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων.  Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας εκτείνεται γεωγραφικά σχεδόν σε  ολόκληρους τους Νοµούς Ευβοίας (και τη Σκύρο) και Βοιωτίας, µεγάλα τµήµατα των  Νοµών Φθιώτιδας (83,1%) και Φωκίδας (41,9%) και µικρά τµήµατα των Νοµών Αττικής  (7,2%) και Μαγνησίας (Σποράδες) (14,9%). Η συνολική του έκταση είναι 12.281 km2.Το  Υδατικό ∆ιαµέρισµα χαρακτηρίζεται µορφολογικά ορεινό έως ηµιορεινό. Στο  διαµέρισµα περιλαµβάνονται τέσσερα ορεινά συγκροτήµατα µε υψόµετρο πάνω από  2.0…

Η πρόταση του Β2 Σταδίου του ΣΧΟΟΑΠ ΑΥΛΩΝΟΣ.

 Αναγκαία η ενημέρωση και η συμμετοχή πολιτών και φορέων.

Στην φάση της διαβούλευσης έχει τεθεί -έστω τυπικά-  εδώ και πολλές εβδομάδες η πρόταση της Β2 Φάσης της Μελέτης του ΣΧΟΟΑΠ Αυλώνος. Πρόκειται για την τελική φάση της εκπόνησης του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης του πρώην Δήμου Αυλώνος και νυν Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος του Δήμου Κύμης Αλιβερίου. Με άλλα λόγια πρόκειται για το χωροταξικό σχέδιο  που καθορίζει τις χρήσεις γης και τους όρους οικιστικής ανάπτυξης της περιοχής του πρώην Δήμου Αυλώνος. Πρόκειται για μία σημαντική προγραμματική διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται μετά από την φάση αυτή, με την έγκρισή του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. Οι δύο προηγούμενες φάσεις πέρασαν από τυπικές και μάλλον «ανεμικές» διαβουλεύσεις, ειδικά η πρώτη, η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, στην οποία το μεν κείμενο έβριθε λαθών και παραλείψεων η δε δημόσια διαβούλευση σε επίπεδο Δήμου υπήρξε σχεδόν ανύπαρκτη. Στην δεύτερη φάση τα πράγ…