Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούνιος, 2014

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Ή ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απόσπασμα από: Yπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας- Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων -ΕΣΠΑ, ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ  2014-2020  (Εταιρικό Σύμφωνο για το  Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ  2014-2020), Αθήνα, Μάιος 2014, σ. 177-178
Νησιωτικές Περιοχές: Κεντρικός στόχος είναι η βελτίωση της ελκυστικότητας των νησιών  ώστε να γίνουν τόποι κατοικίας και παραγωγής για 365 ημέρες το χρόνο με βάση την  αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων τους δηλαδή το μοναδικό φυσικό και  πολιτιστικό τους περιβάλλον (ιδιαίτερη χωρική ταυτότητα) ώστε να αποκτήσουν  ανταγωνιστικές δραστηριότητες και υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής εξασφαλίζοντας τις  ζωτικές υπηρεσίες. Οι κύριες αναπτυξιακές επιλογές-στρατηγική ώστε να αντιμετωπιστούν οι ιδιαιτερότητες  του ελληνικού νησιωτικού χώρου στην πορεία για μια βιώσιμη ανάπτυξη είναι τα ποιοτικά,  πράσινα και ίσων ευκαιριών νησιά. Βασίζονται στην ανάγκη της εναρμόνισης με τους  στόχους (θεματικές ενότητες) της στρατηγικής Ευρώπη 2020, προσαρμοσμένες στις  ιδιαι…

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΤΩΧΕΙΑ Ή/ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΥΠΑΘΕΙΣ – ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Απόσπασμα από: Yπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας- Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ,ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ  2014-2020  (Εταιρικό Σύμφωνο για το  Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ  2014-2020), Αθήνα, Μάιος 2014, σ. 176
Οι γεωγραφικές περιοχές που πλήττονται από τη φτώχεια και οι οποίες εκτιμάται ότι παρουσιάζουν την αναγκαιότητα για το σχεδιασμό και υλοποίηση παρεμβάσεων  Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης, είναι αυτές οι οποίες διέπονται από τα εξής χαρακτηριστικά: • Παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξημένα αρνητικά μεγέθη όσον αφορά στην απασχόληση και την ανεργία • Χαρακτηρίζονται από την αυξανόμενη (πάνω του εθνικού μ.ο.) γήρανση του  πληθυσμού τους • Είναι ως επί το πλείστον αραιοκατοικημένες (κάτω των 100 κατοίκων ανά τετραγωνικό  χιλιόμετρο και με πληθυσμό κάτω των 50.000 κατοίκων, χωρίς να γειτνιάζουν με πυκνοκατοικημένη περιοχή) • Αποτελούν απομονωμένες περιοχές (νησιωτικές ή ηπειρωτικές), γνώρισμα το οποίο, σε συνδυασμό με ένα ή περισσότερα από τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικ…

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΟΧΕ)

Απόσπασμα από: Yπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας- Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ,ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ  2014-2020  (Εταιρικό Σύμφωνο για το  Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ  2014-2020), Αθήνα, Μάιος 2014, σ. 167-168

Κύριοι στόχοι για την προώθηση των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων είναι η  δημιουργία κινητήρων ανάπτυξης των Περιφερειών ή κινητήρων αξιοποίησης κοινών δυνατοτήτων και αντιμετώπισης κοινών προκλήσεων πολυτομεακού χαρακτήρα σε δια- περιφερειακή κλίμακα, η αξιοποίηση τους για τη μέγιστη δυνατή μόχλευση πόρων και τη  μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα των διαθέσιμων δημόσιων πόρων σε χωρικό επίπεδο, και η  σύνδεση σε ενιαίο στρατηγικό ορίζοντα, των παρεμβάσεων που είναι τοπικά αναγκαίες για  την αντιμετώπιση των οξύτερων εκδηλώσεων της κρίσης και αυτών που είναι αναγκαίες για  την καταπολέμηση των παραγόντων που δημιουργούν τις μακροπρόθεσμες στενώσεις. Ως κύριες προκλήσεις για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις ορίζονται οι ακόλουθες: • Προώθηση της ανταγωνι…

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΤΑΠΤΟΚ)

Απόσπασμα από: Yπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας- Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων =- ΕΣΠΑ,ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ  2014-2020  (Εταιρικό Σύμφωνο για το  Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ  2014-2020) Αθήνα, Μάιος 2014, σ. 165-167

Προκλήσεις που θα αντιμετωπιστούν με τη χρήση ΤΑΠΤΟΚ Οι κύριες προκλήσεις και οι στόχοι για την Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων διακρίνονται ως προς το χώρο εφαρμογής, έχοντας ως κοινό τόπο την  προώθηση κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της τοπικής ευθύνης, συμμετοχής και  πρωτοβουλίας. Στον αγροτικό χώρο και στις περιοχές που στηρίζονται στις αλιευτικές δραστηριότητες, ως  προκλήσεις αναδεικνύονται, η παραγωγική ανασυγκρότηση, η βελτίωση του αγροτικού  χώρου για καλύτερη ποιότητα ζωής και η ενίσχυση των τάσεων επιστροφής στην ύπαιθρο,  η ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων σε συνδυασμό με την καταπολέμηση συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, η διαφοροποίηση της αγροτικής και της αλιευτικής οικονομίας σε  κατεύθυνση όπως η διασύνδεση με τι…

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Απόσπασμα από: Yπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας- Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων =- ΕΣΠΑ,ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ  2014-2020  (Εταιρικό Σύμφωνο για το  Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ  2014-2020) Αθήνα, Μάιος 2014, σ. 163-164

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ η Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη καλείται (α) να αντιμετωπίσει  συγκροτημένα (και όχι μερικώς κατά Προτεραιότητα Χρηματοδότησης και Θεματικό Στόχο)  τις ιδιαίτερες προκλήσεις στο χωρικό επίπεδο όπου εμφανίζονται, (β) να μεγιστοποιήσει τα  οφέλη από το ΕΣΠΑ σε χωρικό επίπεδο οργανώνοντας κατάλληλες συνέργιες Θ.Σ(Σημ. δική μας: Θ.Σ.= Θεματικός Στόχος)  , ΕΔΕΤ (Σημ. δικήμας : ΕΔΕΤ= Ευρωπαϊκά  Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία) και Προγραμμάτων αλλά και παράλληλων πολιτικών και πηγών χρηματοδότησης, (γ) να προωθήσει την αποδοτική εφαρμογή των νέων εργαλείων που αφορούν στην Τοπική  Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, στη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη και στην  Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση.  Στο πλαίσιο αυτό, η Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ

Το περιβόητο Νομοσχέδιο για τον Χωροταξικό και Πολεοδομικό Σχεδιασμό  «περνάει» από την Βουλή με τις καθιερωμένες πλέον διαδικασίες του «υπερεπείγοντος»  δηλαδή χωρίς τον στοιχειωδώς επαρκή χρόνο που απαιτείται για να λάβουν γνώση και να διαμορφώσουν άποψη οι Βουλευτές. Ασφαλώς ήταν σε διαβούλευση ως μέρος ενός εκτενέστερου Σχέδιου Νόμου στη διάρκεια του προηγουμένου μηνός  αλλά μεθοδεύτηκε η υποβολή στην Βουλή και η διαδικασία της ψήφισης υπό τον «πέλεκυ» του χρονικού ορίζοντα των «μνημονιακών υποχρεώσεων». Οι έννοιες και πολύ περισσότερο οι διαδικασίες του δημοκρατικού διαλόγου εξακολουθούν να πηγαίνουν περίπατο στο βωμό της εξασφάλισης της δόσης και κυρίως στον βωμό της κατάλυσης του Κράτους Δικαίου και  όλων εκείνων των αναγκαίων σε μία σύγχρονη κοινοβουλευτική δημοκρατία λειτουργιών. Προφανώς και αυτό το νομοσχέδιο  το οποίο το καταλληλότερο από εμάς να το κρίνει Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη (CIDS) (βλ. http://www.cisd.gr/archives/3236)αλλά και πλείστοι επιστημο…

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (CISD) ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙ «ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ»

Αναδημοσίευση από: www.cisd.gr Αναδημοσιεύουμε από την ιστοσελίδα του CISD, του Παρατηρητηρίου Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη, της ανοικτής επιστολής που υπογράφει η Πρόεδρος του CISD κ. Μαργαρίτα Καραβασίλη  για το πολιτικά, περιβαλλοντικά και συνταγματικά απαράδεκτο σχέδιο νόμου που καταλύει κάθε έννοια ορθής διαχείρισης της Αειφόρου Ανάπτυξης της χώρας, εξοστρακίζει την θέση της Αυτοδιοίκησης στον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό και παραδίδει την χώρα στις ορέξεις των επιχειρηματικών συμφερόντων χωρίς δημοκρατικό και κοινωνικό έλεγχο καθώς επίσης και καταργεί τις συμμετοχικές διαδικασίες στην εκπόνηση των Σχεδίων.

Ανοικτή Επιστολή προς τα Μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου Κοιν: ως Πίνακας Κοινοποιήσεων
Θέμα:               Σχέδιο Νόμου ΥΠΕΚΑ «ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» Από την Ολοκληρωμένη Διαχείριση του Χώρου στην Μονοσήμαντα «Επιχειρηματική» Προσέγγιση
Την 22.05.14 ολοκληρώθηκε η Ανοικτή Διαβούλευση που αφορούσε στο Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΚΑ με τίτλο «ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕ…

ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ

Της Κατερίνας Μήτσου*  Αναδημοσίευση από: Στόχος της στρατηγικής “Ευρώπη 2020” είναι μια ανάπτυξη έξυπνη, με επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία, βιώσιμη, με μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και χωρίς αποκλεισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη μείωση της φτώχειας. Το νέο ΕΣΠΑ, έχει διαμορφωθεί προς μια τέτοια κατεύθυνση και για το λόγο αυτό είναι πολύ διαφορετικό στη φιλοσοφία του. Εμπεριέχει πολλές απαιτήσεις, δίνοντας έμφαση στην προώθηση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της «έξυπνης εξειδίκευσης», της απασχόλησης, αλλά και σε δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα και σε ολοκληρωμένα προγράμματα τοπικής ανάπτυξης. Ένα σημαντικό επίσης στοιχείο είναι ότι η χρηματοδότηση των προγραμμάτων αυτών θα είναι πλέον πολυτομεακή. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα επαναπροσδιορίζεται και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στον προγραμματισμό, την συμμετοχή και την υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Πλέον η Το…

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI) 2014-2020

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την  Κοινωνική Καινοτομία (EaSI), 2014-2020: Πρόσκληση υποβολής  προτάσεων για καινοτόμες κοινωνικές πολιτικές
1. Γενικά Το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI)  είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο ευρωπαϊκής κλίμακας, το οποίο διαχειρίζεται  άμεσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό τη στήριξη της απασχόλησης, της  κοινωνικής πολιτικής και της εργασιακής κινητικότητας σε ολόκληρη την ΕΕ. Η χρηματοδότηση του EaSI χρησιμοποιείται για να δοκιμαστούν στην πράξη  και να αξιολογηθούν μεταρρυθμιστικές ιδέες, ώστε, στη συνέχεια, οι  καλύτερες από αυτές να αξιοποιηθούν σε ευρύτερη κλίμακα από τα κράτη  μέλη. Η έννοια της κοινωνικής καινοτομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη  νεολαία, βρίσκεται στον πυρήνα του EaSI. Το πρόγραμμα θα χορηγήσει 10- 14 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για δραστηριότητες κοινωνικής καινοτομίας. Το EaSI συναπαρτίζεται από τρία προγράμματα της ΕΕ, τα οποία  λειτούργησαν αυτοτελώς μεταξύ 2007 και 2013: Ø τo Progress (πρόγρ…

ΝΑ ΠΑΡΕΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ.

Η μεταβίβαση του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού στο ΤΑΙΠΕΔ και η εκχώρησή του σε ιδιώτες επενδυτές δικαίως ξεσηκώνει διαμαρτυρίες στην ευρύτερη παραπαρνάσια περιοχή η οποία είναι και αποδέκτης της αναπτυξιακής προσφοράς  μίας από της σημαντικότερες υποδομές χειμερινού τουρισμού της χώρας. Πέρα όμως από τις πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις στην τοπική οικονομία η παραχώρηση μίας δημόσιας – έως τώρα – τουριστικής υποδομής στον ιδιωτικό τομέα, χωρίς ασφαλώς εγγυήσεις πρόταξης του δημοσίου συμφέροντος αφού το προέχον είναι η εκποίηση όπως όπως της δημόσιας περιουσίας και όχι η αναπτυξιακής  της αξιοποίηση αναδεικνύει ένα κρίσιμο ζήτημα: Την πλήρη αποξένωση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δηλαδή των Δήμων  της περιοχής και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από τις υποδομές «αναπτυξιακής δυναμικής» όπως είναι το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού είτε αυτές ανήκουν όπως έως σήμερα στο Κράτος είτε οδεύουν προς πώληση σε ιδιώτες. Αυτό είναι το μείζον ζήτημα. Εάν η πολυεπίπεδη τοπική αυτοδιοίκηση …

ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΘΕΛΟΥΜΕ;

Του Γιάννη Μαραγκού Αναδημοσίευση από EVIAPORTAL Οι εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης ολοκληρώθηκαν. Μέσα από αυτές αναδείχθηκε ο νέος δήμαρχος της πόλης και το δημοτικό συμβούλιο. Όπως αναμενόταν, άρχισαν οι πανηγυρισμοί γιατί έτσι είθισται να γίνεται, όχι γιατί έφυγε ο κακός και ήρθε ο καλός, δεν υπονοώ κάτι τέτοιο, αλλά γιατί πάντα τα νέο μας γεννά προσδοκίες, μας κάνει πιο αισιόδοξους. Από την 1η Σεπτεμβρίου θα κληθεί η νέα δημοτική αρχή να διαχειριστεί τον δήμο σύμφωνα με το πρόγραμμα που εξήγγειλε, συν οτιδήποτε προκύψει την τρέχουσα πενταετία. Σε μια πόλη όπου η ανεργία έχει φτάσει επίσημα στο 34,7%, όταν στην υπόλοιπη χώρα είναι 26,8%, αυτό σημαίνει ότι αναλαμβάνει ένα δήμο με τον κοινωνικό ιστό σχεδόν σε αποσύνθεση. Το γιατί στην Χαλκίδα η ανεργία είναι εννέα ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο από την υπόλοιπη Ελλάδα, ας αναλάβουν τις ευθύνες οι υπαίτιοι σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο εξουσίας. Πρώτα απ’ όλα, η νέα δημοτική αρχή θα πρέπει να ξέρει τι πραγματικά θέλει για την Χαλκίδα. Ότ…

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Η ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Όπως είναι γνωστό ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» καθορίζει ότι το σύνολο των αρμοδιοτήτων για τις υδατοκαλλιέργειες ασκείται από τις Υπηρεσίες Αλιείας των Περιφερειών, ως συνέχεια των αρμοδιοτήτων που ασκούσαν οι Νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις. Πάραυτα από το 2012 οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ασκούν παράτυπα τις αρμοδιότητες των Περιφερειών σε ότι αφορά τις αδειοδοτήσεις των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας εγείροντας ζητήματα νομιμότητας, τόσο για τις εκδοθείσες αποφάσεις, όσο και για τις μελλοντικές. Δυστυχώς με το σχέδιο Νόμου που συζητείται αυτή την εβδομάδα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου στη Βουλή επιχειρείται όχι μόνο η εκ των υστέρων νομιμοποίηση των διοικητικών πράξεων (αδειοδοτήσεις μονάδων, χρηματοδοτήσεις κλπ) που εκδόθηκαν την τελευταία διετία αλλά και καθιερώνεται η ανατροπή του Νόμου 3852/2010. Η υφαρπαγή αρμοδιοτήτων από την Περιφέρεια και η απόδοσή τους στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση η οπο…

ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Της Λίνας Λιάκου Αναδημοσίευση από: ΠΟΛΕΙΣκαι ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ένα διεθνές παράδειγμα συμμετοχικής δημοκρατίας «Φανταστείτε μια πόλη όπου οι πολίτες της αποφασίζουν συλλογικά για το πότε θα χτιστεί ένα καινούριο σχολείο, πού θα χωροθετηθεί ένα πάρκο και ποια προγράμματα θα υλοποιούνται στην κεντρική βιβλιοθήκη της. Φανταστείτε μια πόλη όπου χιλιάδες κάτοικοί διαφορετικών ηλικιών, φύλου, και εθνικότητας συναντώνται τακτικά για να χτίσουν ένα καλύτερο κοινό μέλλον… όλα αυτά στο όνομα του συμμετοχικού προϋπολογισμού» (Lerner 2004, σ. 4). Το μοντέλο του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού (Σ.Π.) χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο Πόρτο Αλέγκρε της Βραζιλίας, μια πόλη με 1,5 εκατομμύριο κατοίκους στα τέλη της δεκαετίας του ’80, όταν εξελέγη για πρώτη φορά στον δήμο της πόλης το κόμμα των εργατών. Από τότε το μοντέλο του Σ.Π. έχει διαδοθεί σε πάνω από 1.000 πόλεις σε όλο τον κόσμο. Παρόλο που οι μέθοδοι υλοποίησης του Σ.Π. διαφέρουν ανάλογα με τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της εκάστοτε πόλη…