Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΩΝΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ 4071/2012 Άρθρο του Δημήτρη Κατσούλη
Πρόσφατα ψηφίστηκε ο Νόμος  4071/2012 (ΦΕΚ Α΄85/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.», με τον οποίο στα άρθρα 13-17 ρυθμίζονται θέματα διαχείρισης απορριμμάτων και συγκεκριμένα θεσμοθετούνται οι Περιφερειακοί Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων οι οποίοι θα διαδεχθούν τους ήδη λειτουργούντες ΦΟΔΣΑ. 

1.         Σύσταση των Περιφερειακών Συνδέσμων ΦΟΔΣΑ (Άρθρο 13 του ν. 4071/2012)
Συγκεκριμένα με το άρθρο 13 του παραπάνω νόμου συγκροτούνται οι περιφερειακοί Σύνδεσμοι Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων  (στο εξής: «Περιφερειακοί ΦΟΔΣΑ») οι οποίοι υλοποιούνται σε όλες τις περιφέρειες εκτός της Περιφέρειας Αττικής των τριών Νησιωτικών Περιφερειών, Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων.  Ο όρος «Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων» δεν είναι πάντως ακριβής και είναι μάλλον ατυχής διότι δεν αποδίδει αυτό που πραγματικά είναι ο Περιφερειακός ΦΟΔΣΑ, δηλαδή  σύνδεσμος δήμων της περιφέρειας για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Πράγματι μέλη του  διαδημοτικού συνδέσμου του άρθρου 13 του ν.4071/2012 είναι το σύνολο των δήμων της οικείας Περιφέρειας οι οποίοι μάλιστα συμμετέχουν υποχρεωτικά σε αυτόν χωρίς την προηγούμενη λήψη σχετικής απόφασης από το αρμόδιο να αποφασίσει όργανο, δηλαδή το δημοτικό συμβούλιο. Συγκεκριμένα, με απόφαση του ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου, δηλαδή έως την 11η Μαίου 2012 οφείλει να εκδώσει  Απόφαση για την σύσταση του συνδέσμου στον οποίο μετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι δήμοι των διαχειριστικών ενοτήτων της περιφέρειας και δεδομένης της άμεσης εκπροσώπησής τους πρόκειται ευθέως για αναγκαστική συμμετοχή όλων των συνδέσμων της περιφέρειας.
Στον νέο διαδημοτικό- περιφερειακό σύνδεσμο συγχωνεύονται υποχρεωτικά όλοι οι υφιστάμενοι ΦΟΔΣΑ της οικείας περιφέρειας είτε είναι σύνδεσμοι είτε είναι ανώνυμες εταιρίες ή άλλες επιχειρήσεις των ΟΤΑ που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ. Οι τυχόν υφιστάμενες, λειτουργούσες ή υπό κατασκευή εγκαταστάσεις, περιέρχονται υποχρεωτικά στον νέο σύνδεσμο. Στην πράξη ο νομοθέτης δεν συγχωνεύει αυτομάτως του παλαιούς ΦΟΔΣΑ στον νέο αλλά δημιουργεί τον νέο σύνδεσμο ως ένα θεσμικό κέλυφος στο οποίο συντεταγμένα και εντός της προθεσμίας των έξι μηνών από την σύστασή του συγχωνεύονται όλοι οι υφιστάμενοι ΦΟΔΣΑ. Δηλαδή κατά το εξάμηνο αυτό ο κάθε δήμος μετέχει ταυτόχρονα σε δύο ΦΟΔΣΑ, τον υφιστάμενο και τον νέο. Ο νέος σύνδεσμος αρχίζει να αναπτύσσεται οργανωτικά και λειτουργικά και ο παλαιός υποχρεώνεται να ακολουθήσει τον «οδικό χάρτη» της συγχώνευσης αφού αποτιμηθεί η περιουσία του και περιέλθει στον νέο.  Ασφαλώς τα προβλήματα της μετάβασης σε αυτό το διττό σχήμα είναι αρκετά. Ορισμένα μόνο αντιμετωπίζει ο νομοθέτης. Τα υπόλοιπα προφανώς θα αντιμετωπιστούν στην πορεία η οποία για να πετύχει προϋποθέτει καλά οργανωμένο σύστημα παρακολούθησης και υποστήριξης.

Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την δημοσίευση της Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την σύσταση του νέου περιφερειακού ΦΟΔΣΑ δηλαδή περίπου έως την 26η Μαίου 2012 τα δημοτικά συμβούλια όλων των δήμων της κάθε περιφέρειας πρέπει να εκλέξουν αντιπροσώπους τους στο διοικητικό συμβούλιο του περιφερειακού ΦΟΔΣΑ εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 246 του ν. 3463/2006. Εν συνεχεία συγκροτείται το διοικητικό συμβούλιο σε σώμα και ξεκινά η λειτουργία του περιφερειακού συνδέσμου έχοντας εκλέξει πρόεδρο και εκτελεστική επιτροπή.
Σύμφωνα με τον νομοθέτη του 4071/2012 σκοπός του περιφερειακού συνδέσμου είναι «η ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων σύμφωνα με τον Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) και ειδικότερα η εξειδίκευση και η υλοποίηση των στόχων και των δράσεων αυτού για τη προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, θαλάσσια μεταφορά ΑΣΑ, επεξεργασία, ανάκτηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων της χωρικής του αρμοδιότητας σύμφωνα και με την ΚΥΑ 2527/2009 (Α΄83).»
Τέλος, για τις περιφέρειες εκείνες που ήδη λειτουργεί ΦΟΔΣΑ ως ανώνυμη εταιρία και η χωρική αρμοδιότητα καταλαμβάνει το σύνολο των δήμων της περιφέρειας  μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ως περιφερειακός ΦΟΔΣΑ με την μορφή ανώνυμης εταιρίας και με όλες τις αρμοδιότητες που ο νομοθέτης αναθέτει στους περιφερειακούς ΦΟΔΣΑ του ν.4071/2012. Εάν όμως τα 2/3 των δήμων της περιφέρειας αποφασίσει την σύσταση του περιφερειακού ΦΟΔΣΑ ως διαδημοτικού συνδέσμου τότε υποχρεωτικά η ανώνυμη εταιρία υποκαθίσταται από τον διαδημοτικό σύνδεσμο.

2. Η εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 4071/2012 στην Στερεά Ελλάδα
Εν κατακλείδι, στις «ηπειρωτικές» περιφέρειες της χώρας, όπως για παράδειγμα η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η αρμόδια Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι υποχρεωμένη σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του ν.4071/2012 να εκδώσει εντός ενός μηνός, δηλαδή έως την 11η Μαίου 2012 Απόφαση για την σύσταση του «Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας».  Στην Απόφαση αυτή θα ορίζεται η επωνυμία του συνδέσμου, ο σκοπός όπως περιγράφεται στον νόμο, ο αριθμός των αιρετών εκπροσώπων κάθε δήμου που συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 246 του ν.3463/2006, την έδρα, τη διάρκεια και τους πόρους του συνδέσμου.
Από την ημερομηνία της δημοσίευσης της παραπάνω απόφασης τα δημοτικά συμβούλια των 25 δήμων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έχουν υποχρέωση να εκλέξουν τους αντιπροσώπους τους στο διοικητικό συμβούλιο επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 246 του ν.3463/2006. Σε περίπτωση που δήμος εκλέγει περισσότερους από δύο (2) εκπροσώπους ο ένας εξ΄αυτών εκλέγεται από τους συμβούλους της μειοψηφίας.
Συγκεκριμένα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η συγκρότηση θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 246, παρ. 3 του ν. 3463/2006 διότι η εφαρμογή της μεθόδου ορισμού των αντιπροσώπων ανά δήμο που καταστρώνεται στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου (διαίρεση του πληθυσμού του μικρότερου δήμου διά του πληθυσμού των υπολοίπων δήμων και ορισμός του πηλίκου ως αριθμού των αντιπροσώπων του αντίστοιχου δήμου) οδηγεί σε αριθμό κατά πολύ μεγαλύτερο των 25 μελών του διοικητικού συμβουλίου. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 246 του ν. 3463/2006 ο ορισμός των αντιπροσώπων κάθε δήμου προκύπτει από την κλίμακα του πληθυσμού ως εξής: Δήμοι με πληθυσμό έως 10.000 ορίζουν έναν αντιπρόσωπο. Δήμοι με πληθυσμό από 10.000 έως 30.000 κατοίκους εκλέγουν δύο αντιπροσώπους και δήμοι με πληθυσμό από 30.001 έως 100.000 κατοίκους εκλέγουν τρεις αντιπροσώπους. Οι υπόλοιπες κλίμακες δεν μας ενδιαφέρουν εν προκειμένω γιατί στην Περιφέρεια δεν υπάρχει δήμος με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων. Σύμφωνα με την απογραφή του 2001 και εφόσον ο ορισμός γίνει πριν από την επικύρωση της απογραφής του 2011, ο μοναδικός δήμος με πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων είναι ο Δήμος Σκύρου ο οποίος θα εκλέξει έναν αντιπρόσωπο. Όλοι οι άλλοι δήμοι πλην των δήμων Χαλκιδέων, Λαμιαίων, Λεβαδέων, Θηβαίων και Κύμης Αλιβερίου έχουν πληθυσμό μεταξύ 10001 και 30,000 κατοίκους και συνεπώς εκλέγει ο καθένας δύο αντιπροσώπους. Οι πέντε προαναφερόμενοι δήμοι με πληθυσμό από 30.001 έως 100.000 κατοίκους εκλέγουν τρεις αντιπροσώπους. Επειδή ο αριθμός είναι μεγαλύτερος των δύο ένας από τους τρεις αντιπροσώπους εκλέγεται από τους συμβούλους της μειοψηφίας καθενός από τα πέντε δημοτικά συμβούλια, δηλαδή Χαλκιδέων, Λαμιαίων, Λεβαδέων, Θηβαίων και Κύμης Αλιβερίου. Εφαρμοζομένων όλων αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας θα έχει 54 μέλη.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα εκλέξουν τον Πρόεδρο του συνδέσμου για την εκλογή του οποίου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου, δηλαδή 28 ψήφοι. Αν δεν καταστεί δυνατή η εκλογή του προέδρου κατά την πρώτη ψηφοφορία αυτή επαναλαμβάνεται. Στη δεύτερη ψηφοφορία εκλέγεται εκείνος που θα συγκεντρώσει  την σχετική πλειοψηφία των μελών του συμβουλίου. Ο πρόεδρος έχει τις αντίστοιχες εκτελεστικές αρμοδιότητες που έχει ο Δήμαρχος στους δήμους και ασκεί επίσης τις αρμοδιότητες που έχει ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, συγκαλώντας, προεδρεύοντας και συντονίζοντας τις εργασίες του διοικητικού συμβουλίου.
Άλλο όργανο του συνδέσμου είναι η εκτελεστική επιτροπή. Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο του συνδέσμου και έξι μέλη που εκλέγονται με τέσσερα αναπληρωματικά μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου με την απόλυτη πλειοψηφία για θητεία ίση με τη δημοτική περίοδο. Για την εκλογή των μελών της εκτελεστική επιτροπής απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Εάν αυτή δεν επιτευχθεί τότε στη δεύτερη ψηφοφορία απαιτείται η σχετική πλειοψηφία των μελών. Στην πρώτη συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή εκλέγει εκ των μελών της τον Αντιπρόεδρό της.
Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει το τεκμήριο της γενικής αποφασιστικής αρμοδιότητας δηλαδή αποφασίζει για όλα τα θέματα για τα οποία ρητά δεν έχουν ανατεθεί στο διοικητικό συμβούλιο ή στον πρόεδρο.
Το διοικητικό συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1.    Εγκρίνει το επιχειρησιακό σχέδιο μετά από εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής
2.    Καθορίζει τις ετήσιες εισφορές των δήμων μελών του
3.    Εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις του συνδέσμου
4.    Καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας του
5.    Ψηφίζει τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του συνδέσμου
6.    Γνωμοδοτεί σε δημόσιες αρχές και αρμόδια όργανα όταν ζητούν την γνώμη του.

Η εκτελεστική επιτροπή μπορεί να παραπέμπει θέματα της αρμοδιότητάς της στο διοικητικό συμβούλιο όταν κρίνει ότι είναι σκόπιμο λόγω της σοβαρότητάς τους. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις περί συνδέσμων του ν.3463/2006.

3.         Διαδικασία συγχώνευσης Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Στο άρθρο 15 ο νομοθέτης του ν.4071/2012 ρυθμίζει τα ζητήματα συγκρότησης των οργάνων των περιφερειακών συνδέσμων ΦΟΔΣΑ, δηλαδή του διοικητικού συμβουλίου, της εκτελεστικής επιτροπής και του προέδρου. Δεν διαπιστώνεται καμία σημαντική μεταβολή σε όλα όσα σε γενικές γραμμές αναφέρονται στην κείμενη νομοθεσία για τους συνδέσμους, δηλαδή στα άρθρα 254 επόμενα του ν. 3463/2006.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διατάξεις του άρθρου 16 οι οποίες αναφέρονται στη διαδικασία συγχώνευσης των ήδη υφιστάμενων ΦΟΔΣΑ.
Συγκεκριμένα, η προθεσμία για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης ορίζεται στους έξι (6) μήνες από την δημοσίευση της Απόφασης σύστασης του περιφερειακού συνδέσμου ΦΟΔΣΑ, δηλαδή έξι μήνες από την 11η Μαίου 2012, περίπου έως και τον Νοέμβριο του 2012. Στο διάστημα αυτό πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η αποτίμηση της περιουσιακής κατάστασης των υφιστάμενων ΦΟΔΣΑ και η παραχώρηση των εγκαταστάσεων. Το ίδιο ισχύει και για τους δήμους μέλη του περιφερειακού συνδέσμου ΦΟΔΣΑ που έχουν στην κυριότητά τους εγκαταστάσεις  διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Πρόκειται για τους δήμους που έχουν μόνο γιαυτούς ΧΥΤΥ, όπως π.χ. στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ο Δήμος Σκύρου ή δήμους του ν. 3852/2010 που μετά την αντιστοιχούν σε μία μόνο διαχειριστική ενότητα. Οι δήμοι αυτοί ασκούσαν έως τώρα αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ.
Μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης οι υφιστάμενοι ΦΟΔΣΑ εξακολουθούν να λειτουργούν και να ασκούν τα καθήκοντά τους ως προς  τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων ταυτόχρονα αναλαμβάνουν και τις απορρέουσες από τον ν.4071/2012 υποχρεώσεις τους «για την ομαλή μετάβαση των λειτουργιών στον περιφερειακό σύνδεσμο»
Η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των διαδικασιών συγχώνευσης  των υφιστάμενων ΦΟΔΣΑ ή παραχώρησης της διαχείρισης των εγκαταστάσεων στερεών αποβλήτων για τους δήμους που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ συντελείται με διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Κρίσιμη προϋπόθεση γιαυτό είναι η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων.
Για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων τα διοικητικά συμβούλια των υφισταμένων ΦΟΔΣΑ ή τα δημοτικά συμβούλια των δήμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ υποχρεούνται εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση του νόμου 4071/2012, δηλαδή έως την 11 Μαίου 2012 να ορίσουν ορκωτούς ελεγκτές για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων. Σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία τότε ο ορισμός των ορκωτών ελεγκτών γίνεται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αλλά οι δαπάνες της αμοιβής τους βαρύνουν τον υπόχρεο φορέα.
Ο ορκωτοί ελεγκτές με δική τους ευθύνη διαβιβάζουν την έκθεσή τους  στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  έτσι ώστε να εκδοθεί η πράξη συγχώνευσης και στο οικείο περιφερειακό σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ. Από την στιγμή που δημοσιευθεί η διαπιστωτική πράξη συγχώνευσης ο περιφερειακός σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ  θεωρείται καθολικός διάδοχος σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από τον περιφερειακό σύνδεσμο.
Όταν οι υφιστάμενοι σύνδεσμοι έχουν την νομική μορφή της ανώνυμης εταιρίας διεξάγεται επίσης η αποτίμηση της περιουσιακής κατάστασης και με πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης επέρχεται η λύση χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση. Η λύση επέρχεται με απόφαση του  διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας εντός δέκα (10) ημερών  από τη δημοσίευση της πράξης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και καταχωρείται στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών (ΜΑΕ).

4.         Αλλαγή της νομικής μορφής των περιφερειακών συνδέσμων ΦΟΔΣΑ
Με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του ν.4071/2012  καταστρώνεται η διαδικασία μετατροπής ενός περιφερειακού διαδημοτικού συνδέσμου ΦΟΔΣΑ σε ανώνυμη εταιρία του άρθρου 265 του ν.3463/2006 (Ανώνυμες Εταιρίες Ο.Τ.Α.). Προυπόθεση είναι να το αποφασίσουν τα δημοτικά συμβούλια των δήμων- μελών του συνδέσμου που παράγουν περισσότερα από το 60% της ποσότητας των παραγομένων απορριμμάτων στο σύνολο της περιφέρειας. Κάθε δημοτικό συμβούλιο πρέπει να λάβει την απόφαση αυτή με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.
Η ανώνυμη εταιρία διαδέχεται τον σύνδεσμο σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, καθίσταται καθολικός διάδοχος του συνδέσμου, αποκτά την περιουσία του και συνεχίζει τις εκκρεμείς δίκες του. Το προσωπικό του συνδέσμου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου  καθίσταται αυτοδίκαια προσωπικό της ανώνυμης εταιρία με την ίδια ακριβώς σχέση εργασίας. Για το μόνιμο προσωπικό, δηλαδή για εκείνο που έχει σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 250 του ν. 3463/2006, δηλαδή μεταφέρονται στους δήμους μέλη του συνδέσμου  ανάλογα με τον πληθυσμό και τις οικονομικές τους δυνατότητες λαμβανομένων υπόψη των προϋπολογισμών των τριών τελευταίων ετών
Τις λεπτομέρειες τις διαδικασίας μετατροπής θα καθορίζει Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδίδεται μετά από γνώμη της ΚΕΔΕ.

5.         Κρατική παρέμβαση στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Με την τελευταία παράγραφο (13) του άρθρου 17 του ν. 4071/2012 συμπληρώνεται το άρθρο 45 του νόμου 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». Με τη εν λόγω διάταξη ορίζεται η αρμοδιότητα των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  να προσδιορίζουν με Κοινή Απόφασή τους  τον αριθμό αλλά και το είδος των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή των Οδηγιών 1999/31/ΕΚ και 2008/98/ΕΚ  με σκοπό την επίτευξη οικονομιών κλίμακας  σχετικά με το κόστος  κατασκευής των έργων και το κόστος του ανταποδοτικού χαρακτήρα των παρεχομένων υπηρεσιών. Προσδιορίζεται έτσι ο αριθμός των αναγκαίων Μονάδων, οι εξυπηρετούμενες περιοχές και κάθε άλλο στοιχείο που θα κριθεί αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων της ολοκληρωμένης και ταυτόχρονα οικονομικά αποδοτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.
Είναι προφανές ότι με την εφαρμογή της ρύθμισης αυτής η Κυβέρνηση με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και  Περιβάλλοντος παρεμβαίνει δυναμικά τόσο στους υφιστάμενους Περιφερειακούς Σχεδιασμούς όσο και στους υπό αναθεώρηση και καθορίζει κρίσιμες επιλογές τους όπως είναι ο αριθμός των ΜΕΑ με βασικό κριτήριο την επίτευξη οικονομικών κλίμακας, δηλαδή την εκτέλεση λιγότερων έργων με το μικρότερο ανά χρήση κόστος εφόσον λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εξυπηρετούμενων περιοχών, δηλαδή των εξυπηρετούμενων χρηστών έτσι ώστε να καλύπτεται με την ανταποδοτικότητα  το κόστος λειτουργίας τους.
Η εφαρμογή της ρύθμισης αυτής προφανώς περιορίζει την ευχέρεια τόσο των περιφερειακών συνδέσμων ΦΟΔΣΑ όσο και των περιφερειών να καθορίζουν στο πλαίσιο της διοικητικής τους αυτοτέλειας το περιεχόμενο του σχεδιασμού. Εν τούτοις είναι ένα αναγκαίο μέτρο για την προσαρμογή των περιφερειακών σχεδιασμό σε ένα εθνικό σχέδιο διαχείρισης των στερεών αποβλήτων τη στιγμή που η χώρα ελέγχεται για την υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και διαπιστώνεται  το σοβαρό  έλλειμμα της επίτευξης των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Συζήτηση με τον Λίνο Τριανταφυλλίδη και τον Νίκο Τράκο 
Η ανάπτυξης της ανατολικής πλευράς της Εύβοιας καταμεσίς στο Αιγαίο και στην γειτονιά της μητροπολιτικής Αττικής αποτελεί μία κρίσιμη πτυχής της γενικής αλλά ανεύρετης έως τώρα ευβοϊκής ανάπτυξης. Το ιστολόγιο αυτό, το "ΕΥΒΟΙΑ 2020" ανοίγει το διάλογο συζητώντας με δύο έμπειρους επιστήμονες που διακρίνονται για τη δημιουργική τους σκέψη και το πλούσιο μελετητικό έργο τους, τον Αρχιτέκτονα- Χωροτάκτη κ. Λίνο Τριανταφυλλίδη και τον Συγκοινωνιολόγο- Πολιτικό Μηχανικό κ. Νίκο Τράκο. Η Εύβοια περιμένει το τρένο της …. από την εποχή του Τρικούπη Η Ανατολική Εύβοια παραμένει απομονωμένη, εγκαταλελειμμένη και αναξιοποίητη. Η δημιουργία οδικού και σιδηροδρομικού άξονα που να συνδέει τη Χαλκίδα με το λιμάνι της Κύμης, την δυτική με την ανατολική πλευρά του νησιού  είναι ένα αίτημα που «εκκρεμεί» από την εποχή του Τρικούπη.

Η πρόταση και το όραμα του Χαριλάου Τρικούπη, πέρασαν στην ιστορία. Τότε υπήρχε το κίνητρο της αξιοποίησης του χ…

Το νέο λιμάνι στη Χαλκίδα θα δώσει και πάλι ζωή στην Εύβοια

 Αναδημοσίευση από ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ Μηνάς Τσαμόπουλος Δικαίωμα στην ελπίδα έχει πλέον η Εύβοια, εν μέσω της μεγάλης οικονομικής κρίσης που πλήττει την Ελλάδα. Το νησί που δεσπόζει στο Αιγαίο ελέγχοντας τα θαλάσσια περάσματα προς και από τη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο παλεύει με τους «δαίμονές» του τόσα χρόνια αφού έχει ένα αρνητικό πανευρωπαϊκό ρεκόρ. Είναι ο πρώτος νομός στην Ευρώπη σε άνεργους νέους. Μία γεωγραφική περιοχή που την τετραετία 1985-1989 είχε το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα στη Γηραιά  Ήπειρο, καταδικάστηκε στη συνέχεια σε βιομηχανικό μαρασμό, με τα λουκέτα που μπήκαν στα εργοστάσια, αφήνοντας στον δρόμο χιλιάδες εργαζόμενους που κατέχουν μοναδική τεχνογνωσία. Η οικονομική ξαστεριά για την Εύβοια έρχεται από τη θάλασσα, με μοχλό ανάπτυξης τον Οργανισμό Λιμένων Νήσου Εύβοιας (ΟΛΝΕ)  ο οποίος προήλθε από τη συνένωση 10 Λιμενικών ταμείων  και στις 30 Ιουνίου συμπληρώνει δύο χρόνια λειτουργίας, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με μετόχους το υπουργείο Οικονομίας, Υπο…

Η πρόταση του Β2 Σταδίου του ΣΧΟΟΑΠ ΑΥΛΩΝΟΣ.

 Αναγκαία η ενημέρωση και η συμμετοχή πολιτών και φορέων.

Στην φάση της διαβούλευσης έχει τεθεί -έστω τυπικά-  εδώ και πολλές εβδομάδες η πρόταση της Β2 Φάσης της Μελέτης του ΣΧΟΟΑΠ Αυλώνος. Πρόκειται για την τελική φάση της εκπόνησης του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης του πρώην Δήμου Αυλώνος και νυν Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος του Δήμου Κύμης Αλιβερίου. Με άλλα λόγια πρόκειται για το χωροταξικό σχέδιο  που καθορίζει τις χρήσεις γης και τους όρους οικιστικής ανάπτυξης της περιοχής του πρώην Δήμου Αυλώνος. Πρόκειται για μία σημαντική προγραμματική διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται μετά από την φάση αυτή, με την έγκρισή του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. Οι δύο προηγούμενες φάσεις πέρασαν από τυπικές και μάλλον «ανεμικές» διαβουλεύσεις, ειδικά η πρώτη, η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, στην οποία το μεν κείμενο έβριθε λαθών και παραλείψεων η δε δημόσια διαβούλευση σε επίπεδο Δήμου υπήρξε σχεδόν ανύπαρκτη. Στην δεύτερη φάση τα πράγ…