Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


Αριθμ. οικ. 4191/93592 (5)
Σύσταση Συνδέσμου με την επωνυμία «Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α) του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/τ. Α’),
β) των άρθρων 245 έως 251 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση  του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/τ. Α’),
γ) των άρθρων 1, 104 και 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α΄),
δ) του άρθρου 9 του Ν.3854/2010 «Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 94/ τ. Α΄) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 3979/11 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 138)
ε) των άρθρων 13, 15, 16 και 17 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/τ. Α΄),
στ) της παραγράφου 3 του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2008 (ΦΕΚ 98/τ. A΄),
ζ) του αριθ. Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας.» (ΦΕΚ 231/τ. Α’),
η) της αριθ. 2527/07−01−2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ειδικότερα ζητήματα και θέματα αναφορικά με τη λειτουργία, την άσκηση των δραστηριοτήτων και την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)» (ΦΕΚ 83/τ. Β΄),
θ) της αριθ. 45892/11−8−2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν.3852/2010 και αναλογική κατανομή του πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 3852/22010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης» (ΦΕΚ 1292/τ. Β΄),
ι) την αριθ. οικ. 2990/18604/23−2−2011 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας σχετικά με τη μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Α.Δ.Θ.Σ.Ε» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως» (ΦΕΚ 385/τ. Β΄).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού των Δήμων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η οποία όμως την παρούσα χρονική στιγμή δεν μπορεί να υπολογισθεί δεδομένου ότι η ετήσια εισφορά του κάθε Δήμου που συμμετέχει στον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟΣΔΑ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σύσταση – Σκοπός – Έδρα
1. Τη σύσταση Συνδέσμου με την επωνυμία «Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ως Ν.Π.Δ.Δ., στον οποίο μετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι δήμοι των διαχειριστικών ενοτήτων της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Στον ανωτέρω σύνδεσμο συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε διάστημα έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας, κατά τη διαδικασία του άρθρου 16 του Ν. 4071/2012, οι σύνδεσμοι που έχουν συσταθεί ως ΦΟΔΣΑ ή ανώνυμες εταιρείες ή άλλες επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά κλάδο ή τομέα που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ. Με την ίδια διαδικασία, του άρθρου 16 του Ν. 4071/2012, στον ανωτέρω σύνδεσμο περιέρχεται υποχρεωτικά η διαχείριση των εγκαταστάσεων προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας και διάθεσης στερεών αποβλήτων δήμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ. Οι ανωτέρω φορείς μέχρι τη συγχώνευσή τους στον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ή την παραχώρηση της διαχείρισης των εγκαταστάσεών τους σε αυτόν, συνεχίζουν να λειτουργούν και να ασκούν τα καθήκοντά τους ως της τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων αρμοδιότητάς τους. Επιπροσθέτως λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα και μεριμνούν για την ομαλή μετάβαση των λειτουργιών τους στον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
2. Σκοπός του Συνδέσμου είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), και ειδικότερα η εξειδίκευση και η υλοποίηση των στόχων και των δράσεων αυτού για την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, θαλάσσια μεταφορά ΑΣΑ, επεξεργασία, ανάκτηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων της χωρικής της αρμοδιότητας, σύμφωνα και με την Κ.Υ.Α.2527/2009 (ΦΕΚ 83/τ. Α’)
3. Ως έδρα ορίζεται η έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ήτοι η Λαμία.
Άρθρο 2
Διοίκηση
1. Όργανα διοίκησης του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, είναι το διοικητικό συμβούλιο, η εκτελεστική επιτροπή και ο πρόεδρος του.
2. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου εκλέγεται από τα μέλη αυτού με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και έχει τις αρμοδιότητες του δημάρχου και του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου.
3. Η εκτελεστική επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ως πρόεδρο και έξι (6) μέλη που εκλέγονται μαζί με τέσσερα (4) αναπληρωματικά, μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του για όλη τη δημοτική περίοδο.
4. Το διοικητικό συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αποτελείται από πενήντα τέσσερα (54) μέλη που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 246 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και έχοντας υπόψη την αριθ. 45892/11−8−2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 1292/ τ. Β’) ως εξής:
Α) Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας: Δήμος Αλιάρτου (12.300 κάτοικοι) δύο (2) μέλη, Δήμος Διστόμου – Αράχωβας − Αντίκυρας (11.532 κάτοικοι) δύο (2) μέλη, Δήμος Θηβαίων (37.524 κάτοικοι) τρία (3) μέλη, Δήμος Λεβαδεών (33.152 κάτοικοι) τρία (3) μέλη, Δήμος Ορχομενού (13.962 κάτοικοι) δύο (2) μέλη και Δήμος Τανάγρας (22.615 κάτοικοι) δύο (2) μέλη.
Β) Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας: Δήμος Διρφύων − Μεσσαπίων (21.064 κάτοικοι) δύο(2) μέλη, Δήμος Ερέτριας (13.325 κάτοικοι) δύο (2) μέλη, Δήμος Ιστιαίας − Αιδηψού (22.722 κάτοικοι) δύο (2) μέλη, Δήμος Καρύστου (14.645 κάτοικοι) δύο (2) μέλη, Δήμος Κύμης − Αλιβερίου (33.527 κάτοικοι) τρία (3) μέλη, Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας (15.049 κάτοικοι) δύο (2) μέλη, Δήμος Σκύρου (2.602 κάτοικοι) ένα (1) μέλος και Δήμος Χαλκίδας (92.202 κάτοικοι) τρία (3) μέλη.
Γ) Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας: Δήμος Αγράφων (13.604 κάτοικοι) δύο (2) μέλη και Δήμος Καρπενησίου (18.449 κάτοικοι) δύο (2) μέλη.
Δ) Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας: Δήμος Αμφίκλειας − Ελάτειας (14.395 κάτοικοι) δύο(2) μέλη, Δήμος Δομοκού (14.793 κάτοικοι) δύο (2) μέλη, Δήμος Λαμιέων (73.574 κάτοικοι) τρία (3) μέλη, Δήμος Λοκρών (24.611 κάτοικοι) δύο (2) μέλη, Δήμος Μακρακώ μης (21.570 κάτοικοι) δύο (2) μέλη, Δήμος Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου (15.142 κάτοικοι) δύο (2) μέλη και Δήμος Στυλίδας (14.686 κάτοικοι) δύο (2) μέλη.
Ε) Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας: Δήμος Δελφών (32.263 κάτοικοι) δύο (2) μέλη και Δήμος Δωρίδος (16.021 κάτοικοι) δύο (2) μέλη.
5. Για τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση και λειτουργία του περιφερειακού συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εφαρμόζεται το άρθρο 15 του Ν. 4071/2012 και αναλόγως, οι σχετικές περί συνδέσμων διατάξεις του ν. 3463/2006.
Άρθρο 3
Πόροι – Χρονική Διάρκεια
1. Πόροι του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είναι:
α) Η ετήσια εισφορά των Ο.Τ.Α. και οι εισπράξεις από το αντίτιμο των υπηρεσιών που παρέχουν προς τρίτους.
β) Κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.
γ) Έσοδα από την δική τους περιουσία, καθώς και από συμμετοχή τους σε προγράμματα.
δ) Έσοδα και πιθανές ενισχύσεις από συλλογικά συστήματα του Ν.2939/2001.
ε) Λοιπά έσοδα από κάθε πηγή, όπως από την εμπορία υλικών, βιοαερίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πρόστιμα που επιβάλλονται για την καθυστερημένη καταβολή εισφορών των ΟΤΑ ή λοιπών πελατών κ.ο.κ.
2. Η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του συνδέσμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Λαμία, 14 Μαΐου 2012
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Γενικός Διευθυντής
Εσωτερικής Λειτουργίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Το νέο λιμάνι στη Χαλκίδα θα δώσει και πάλι ζωή στην Εύβοια

 Αναδημοσίευση από ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ Μηνάς Τσαμόπουλος Δικαίωμα στην ελπίδα έχει πλέον η Εύβοια, εν μέσω της μεγάλης οικονομικής κρίσης που πλήττει την Ελλάδα. Το νησί που δεσπόζει στο Αιγαίο ελέγχοντας τα θαλάσσια περάσματα προς και από τη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο παλεύει με τους «δαίμονές» του τόσα χρόνια αφού έχει ένα αρνητικό πανευρωπαϊκό ρεκόρ. Είναι ο πρώτος νομός στην Ευρώπη σε άνεργους νέους. Μία γεωγραφική περιοχή που την τετραετία 1985-1989 είχε το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα στη Γηραιά  Ήπειρο, καταδικάστηκε στη συνέχεια σε βιομηχανικό μαρασμό, με τα λουκέτα που μπήκαν στα εργοστάσια, αφήνοντας στον δρόμο χιλιάδες εργαζόμενους που κατέχουν μοναδική τεχνογνωσία. Η οικονομική ξαστεριά για την Εύβοια έρχεται από τη θάλασσα, με μοχλό ανάπτυξης τον Οργανισμό Λιμένων Νήσου Εύβοιας (ΟΛΝΕ)  ο οποίος προήλθε από τη συνένωση 10 Λιμενικών ταμείων  και στις 30 Ιουνίου συμπληρώνει δύο χρόνια λειτουργίας, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με μετόχους το υπουργείο Οικονομίας, Υπο…

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Συζήτηση με τον Λίνο Τριανταφυλλίδη και τον Νίκο Τράκο 
Η ανάπτυξης της ανατολικής πλευράς της Εύβοιας καταμεσίς στο Αιγαίο και στην γειτονιά της μητροπολιτικής Αττικής αποτελεί μία κρίσιμη πτυχής της γενικής αλλά ανεύρετης έως τώρα ευβοϊκής ανάπτυξης. Το ιστολόγιο αυτό, το "ΕΥΒΟΙΑ 2020" ανοίγει το διάλογο συζητώντας με δύο έμπειρους επιστήμονες που διακρίνονται για τη δημιουργική τους σκέψη και το πλούσιο μελετητικό έργο τους, τον Αρχιτέκτονα- Χωροτάκτη κ. Λίνο Τριανταφυλλίδη και τον Συγκοινωνιολόγο- Πολιτικό Μηχανικό κ. Νίκο Τράκο. Η Εύβοια περιμένει το τρένο της …. από την εποχή του Τρικούπη Η Ανατολική Εύβοια παραμένει απομονωμένη, εγκαταλελειμμένη και αναξιοποίητη. Η δημιουργία οδικού και σιδηροδρομικού άξονα που να συνδέει τη Χαλκίδα με το λιμάνι της Κύμης, την δυτική με την ανατολική πλευρά του νησιού  είναι ένα αίτημα που «εκκρεμεί» από την εποχή του Τρικούπη.

Η πρόταση και το όραμα του Χαριλάου Τρικούπη, πέρασαν στην ιστορία. Τότε υπήρχε το κίνητρο της αξιοποίησης του χ…

Η πρόταση του Β2 Σταδίου του ΣΧΟΟΑΠ ΑΥΛΩΝΟΣ.

 Αναγκαία η ενημέρωση και η συμμετοχή πολιτών και φορέων.

Στην φάση της διαβούλευσης έχει τεθεί -έστω τυπικά-  εδώ και πολλές εβδομάδες η πρόταση της Β2 Φάσης της Μελέτης του ΣΧΟΟΑΠ Αυλώνος. Πρόκειται για την τελική φάση της εκπόνησης του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης του πρώην Δήμου Αυλώνος και νυν Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος του Δήμου Κύμης Αλιβερίου. Με άλλα λόγια πρόκειται για το χωροταξικό σχέδιο  που καθορίζει τις χρήσεις γης και τους όρους οικιστικής ανάπτυξης της περιοχής του πρώην Δήμου Αυλώνος. Πρόκειται για μία σημαντική προγραμματική διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται μετά από την φάση αυτή, με την έγκρισή του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. Οι δύο προηγούμενες φάσεις πέρασαν από τυπικές και μάλλον «ανεμικές» διαβουλεύσεις, ειδικά η πρώτη, η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, στην οποία το μεν κείμενο έβριθε λαθών και παραλείψεων η δε δημόσια διαβούλευση σε επίπεδο Δήμου υπήρξε σχεδόν ανύπαρκτη. Στην δεύτερη φάση τα πράγ…