Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΕΟΙ ΣΤΟΧΟΙ – ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΕΣΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΕΚΑ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ
Η εκπόνηση του Εθνικού Σχεδιασμού και του Προγράμματος Πρόληψης αποτελεί μια  σημαντική ευκαιρία για την αναβάθμιση, επέκταση και αναπροσδιορισμό των  διαδικασιών της διαχείρισης αποβλήτων στη χώρα μας. Ευκαιρία, στην οποία  προσκαλούμε να πάρουν μέρος όλες οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου, η αυτοδιοίκηση,  οι επιστήμονες και οι εξειδικευμένοι φορείς, τα πανεπιστήμια και οι πολίτες, των  οποίων την ενεργή συμμετοχή προσδοκούμε, στη διαδικασία της δημόσιας  διαβούλευσης που ξεκινά σήμερα. Ο Διάλογος ανοίγει τώρα, με τη δημοσιοποίηση  βασικών παραδοτέων της μελέτης, που αποτυπώνουν τη σημερινή κατάσταση, το  θεσμικό πλαίσιο, τους στόχους και τις πολιτικές στον κρίσιμο τομέα της διαχείρισης  αποβλήτων. Ακολουθούν το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης παραγωγής αποβλήτων και  τα εξειδικευμένα σχέδια διαχείρισης ανά ρεύμα αποβλήτου. Παράλληλα, στις βασικές  αυτές κατευθύνσεις αναπροσαρμόζονται τα περιφερειακά σχέδια, με ευθύνη της  Τοπικής και της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.
Η διαχείριση των αποβλήτων δεν έχει φτάσει ακόμη στα απαιτούμενα επίπεδα  αποτελεσματικότητας, ώστε ο κάθε πολίτης και ο κάθε παραγωγός αποβλήτων, που  φέρει την ευθύνη των αποβλήτων του, να έχει πρόσβαση στο κατάλληλο σύστημα  διαχείρισης. Η Ελλάδα, τώρα μόλις, με σημαντική καθυστέρηση ολοκληρώνει την  εξάλειψη των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων, ώστε να αποφύγει τον  κίνδυνο σοβαρών κυρώσεων. Η παραγωγή στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα  εξακολουθεί να αυξάνεται, παρότι η οικονομική κρίση επιδρά κατασταλτικά στις  ποσότητες απορριμμάτων που παράγονται στη χώρα.
Είναι προφανές ότι δεν μας ικανοποιεί η σημερινή εικόνα, που θεωρούμε ότι πρέπει να  βελτιωθεί δραστικά. Στοχεύοντας στην προστασία της δημόσιας υγείας και του  περιβάλλοντος, με το λιγότερο δυνατό κόστος για τους πολίτες, επιδιώκουμε τη μείωση  των αποβλήτων προς επεξεργασία και εδαφική διάθεση, καθώς και τη διαχείριση  αποβλήτων με σύγχρονους και περιβαλλοντικά ορθούς τρόπους.
Υπάρχει, συνεπώς, σημαντικό περιθώριο βελτίωσης μέσω της προώθησης ανώτερων  ιεραρχικά μεθόδων διαχείρισης αποβλήτων και αυτό επιδιώκεται με τον νέο Εθνικό  Σχεδιασμό.
Οι προτεραιότητες που περιλαμβάνει, σε συνέργεια με την θέσπιση Εθνικού  Προγράμματος Πρόληψης και την αναθεώρηση των ΠΕΣΔΑ, είναι:
1. Πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων και μείωση της ποσότητάς τους
2. Προώθηση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή, αναβάθμιση και διεύρυνση του
πεδίου της και στα βιοαπόβλητα
3. Εξάλειψη της ανεξέλεγκτης διάθεσης και πλήρης αποκατάσταση των ΧΑΔΑ
4. Ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων, με επιλογή κατάλληλου μείγματος  σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης και επεξεργασίας (μεταφόρτωση, ανακύκλωση,  κομποστοποίηση, ανάκτηση υλικών και ενέργειας, ασφαλής υγειονομική ταφή των  υπολειμμάτων και πρωτογενών απορριμμάτων που δεν ανακυκλώνονται).
5. Χωροταξικά ορθολογική κατανομή των νέων μονάδων επεξεργασίας και τελικής  διάθεσης των αποβλήτων
6. Διαχείριση των επικίνδυνων βιομηχανικών και των ιατρικών αποβλήτων βάσει  ειδικών σχεδίων

Οι στόχοι μιας τέτοιας ορθολογικής διαχείρισης είναι:
α) Η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος
β) Η ελαχιστοποίηση του κόστους διαχείρισης για τους πολίτες και τους παραγωγούς  αποβλήτων
γ) Η πλήρης αξιοποίηση των αποβλήτων και η αφύπνιση των νέων αναπτυξιακών  δυνατοτήτων της πράσινης οικονομίας.
Οι πόροι κατασκευής των αναγκαίων υποδομών θα είναι δημόσιοι και ιδιωτικοί, ενώ  η λειτουργία τους θα στηριχθεί στη συνεργασία δημόσιου τομέα, ιδιωτικού τομέα και  τοπικής αυτοδιοίκησης, με αποτελεσματικό κοινωνικό και κρατικό έλεγχο.
Προφανώς, είναι πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν για να προωθηθούν αποδοτικά και  αειφορικά συστήματα διαχείρισης αστικών αποβλήτων, με γνώμονα το δημόσιο  συμφέρον και την προστασία του περιβάλλοντος και για να κερδηθεί η εμπιστοσύνη  των τοπικών κοινωνιών. Απαιτείται ολοκληρωμένη στρατηγική, αναλυτικός  σχεδιασμός, συστηματική εφαρμογή και παρακολούθηση, αλλά και καινοτομική  προσέγγιση, προκειμένου η διαχείριση των αποβλήτων να μετατραπεί σε  περιβαλλοντικά ασφαλή εκμετάλλευση πόρων και να μην εκδηλώνεται, όπως συμβαίνει  τώρα, ως απειλή περιβαλλοντικής υποβάθμισης.
Και αυτό προσπαθούμε να πράξουμε, με την εφαρμογή του πλαισίου πολιτικών και  δράσεων που δίδεται σήμερα για δημόσιο διάλογο, με τον προγραμματισμό των  διαδικασιών προσαρμογής και εφαρμογής της οδηγίας-πλαίσιο και με το σχεδιασμό  των υποδομών που απαιτούνται για την επίτευξη βασικών περιβαλλοντικών στόχων.
Παράλληλα, η αυξανόμενη έμφαση στην αποδοτικότητα πρώτων υλών και ενέργειας σε  συνδυασμό με την αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία, μπορούν να αποτελέσουν  κινητήριες δυνάμεις για την εξάπλωση και μεγέθυνση της περιβαλλοντικής  βιομηχανίας. Με τη σταδιακή μελλοντική υποχώρηση της οικονομικής κρίσης, εκτιμάται  ότι ο περιβαλλοντικός τομέας θα είναι από τους τομείς εκείνους που θα  πρωτοστατήσουν στην ανάπτυξη της οικονομίας.
Το θέμα της διακυβέρνησης στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων και, ειδικότερα, στο  πεδίο που αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών  Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ), αποτελεί βασική παράμετρο σχεδιασμού για το νέο Εθνικό Σχέδιο  Διαχείρισης Αποβλήτων που αποτελεί διαχρονικά την αχίλλειο πτέρνα της διαχείρισης  των αποβλήτων. Αποτελεί θέση του ΥΠΕΚΑ ότι πρέπει να προκύψουν το συντομότερο  ισχυρά σχήματα διοίκησης, αμιγώς δημόσια και της αυτοδιοίκησης, που θα μπορούσαν  να συμμετέχουν, μαζί με τους υπεύθυνους παραγωγούς, στη διαχείριση και άλλων  ρευμάτων αποβλήτων.
Το θέμα λοιπόν των φορέων διαχείρισης αποτελεί πεδίο στο οποίο θεωρείται κρίσιμη η  γνώμη των συνομιλητών μας.
Ακόμη, το ΥΠΕΚΑ αναγνωρίζει ως μείζονα πολιτική αναγκαιότητα τη δημιουργία μιας κεντρικής διοικητικής δομής ή φορέα. Στη μελέτη προτείνεται η δημιουργία ενός  Εθνικού Οργανισμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΟΔΑ) με δημόσιο χαρακτήρα, ο οποίος ενώ θα διατηρεί για τους σκοπούς του το δημόσιο και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, θα  λειτουργεί ανεξάρτητα ανάμεσα στην τοπική αυτοδιοίκηση και τους ιδιώτες επενδυτές,  ενσωματώνοντας εν τέλει και τον ΕΟΑΝ. Νέες καινοτόμες προτάσεις περιγράφονται στη μελέτη, όπως ενδεικτικά οι  ακόλουθες :
1. Η θέσπιση Ζώνης Ειδικής Διαχείρισης Αποβλήτων (ΖΕΔΑ) με βάση τη  νησιωτικότητα και την κατανομή του τουρισμού στη χώρα, που θα μπορούσε  ενδεχομένως να συμπληρωθεί με αντίστοιχη προσέγγιση στις απομονωμένες και  ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, όπου οι συνθήκες παραγωγής και  διαχείρισης αποβλήτων διαφοροποιούνται σημαντικά από τα αστικά κέντρα.
2. Η δημιουργία «Ηλεκτρονικής Αγοράς Αποβλήτων», δηλαδή εμπορικής ηλεκτρονικής  ζώνης, για αξιοποιήσιμα απόβλητα.
3. Η δημιουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας αντικειμένων προς επαναχρησιμοποίηση.
4. Θέσπιση ειδικού πλαισίου διαχείρισης αποβλήτων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.  Με εργαλεία την πολιτική μας βούληση και το νέο εθνικό σχεδιασμό, επιταχύνουμε  ρυθμούς, επαναπροσδιορίζουμε στόχους, επιβάλλουμε αλλαγές.  Αξιοποιούμε την ευρωπαϊκή εμπειρία και τις θετικές πρακτικές, εμπλουτίζουμε την
εμπειρία μας.  Τέλος, επιδιώκουμε τη μεγιστοποίηση της συνεργασίας με την τοπική και περιφερειακή  αυτοδιοίκηση και με όλους τους παραγωγούς των αποβλήτων με πνεύμα συνευθύνης  και συναντίληψης, ώστε τελικός αποδέκτης των θετικών αποτελεσμάτων μιας  ορθολογικής διαχείρισης που θα προάγει την περιβαλλοντική προστασία στο πλαίσιο  μιας βιώσιμης ανάπτυξης, να είναι ο πολίτης και, ευρύτερα, το κύρος της χώρας μας.
Η ενεργός συμμετοχή των πολιτών είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία του  οποιουδήποτε συστήματος διαχείρισης αποβλήτων, με συμμετοχή στην πρόληψη  παραγωγής και την επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, εδραίωση της διαλογής των  αποβλήτων στην πηγή, ως τρόπου κοινωνικής συμπεριφοράς και ανάπτυξης  πραγματικής συνείδησης για τον κοινό χώρο και την κοινή ωφέλεια.
Σας προσκαλούμε όλους να συμμετέχετε ενεργά στη διαβούλευση που ξεκινάει σήμερα,  για έναν βέλτιστο, νέο εθνικό σχεδιασμό αποβλήτων.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ Π.Ε.Κ.Α.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Συζήτηση με τον Λίνο Τριανταφυλλίδη και τον Νίκο Τράκο 
Η ανάπτυξης της ανατολικής πλευράς της Εύβοιας καταμεσίς στο Αιγαίο και στην γειτονιά της μητροπολιτικής Αττικής αποτελεί μία κρίσιμη πτυχής της γενικής αλλά ανεύρετης έως τώρα ευβοϊκής ανάπτυξης. Το ιστολόγιο αυτό, το "ΕΥΒΟΙΑ 2020" ανοίγει το διάλογο συζητώντας με δύο έμπειρους επιστήμονες που διακρίνονται για τη δημιουργική τους σκέψη και το πλούσιο μελετητικό έργο τους, τον Αρχιτέκτονα- Χωροτάκτη κ. Λίνο Τριανταφυλλίδη και τον Συγκοινωνιολόγο- Πολιτικό Μηχανικό κ. Νίκο Τράκο. Η Εύβοια περιμένει το τρένο της …. από την εποχή του Τρικούπη Η Ανατολική Εύβοια παραμένει απομονωμένη, εγκαταλελειμμένη και αναξιοποίητη. Η δημιουργία οδικού και σιδηροδρομικού άξονα που να συνδέει τη Χαλκίδα με το λιμάνι της Κύμης, την δυτική με την ανατολική πλευρά του νησιού  είναι ένα αίτημα που «εκκρεμεί» από την εποχή του Τρικούπη.

Η πρόταση και το όραμα του Χαριλάου Τρικούπη, πέρασαν στην ιστορία. Τότε υπήρχε το κίνητρο της αξιοποίησης του χ…

Το νέο λιμάνι στη Χαλκίδα θα δώσει και πάλι ζωή στην Εύβοια

 Αναδημοσίευση από ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ Μηνάς Τσαμόπουλος Δικαίωμα στην ελπίδα έχει πλέον η Εύβοια, εν μέσω της μεγάλης οικονομικής κρίσης που πλήττει την Ελλάδα. Το νησί που δεσπόζει στο Αιγαίο ελέγχοντας τα θαλάσσια περάσματα προς και από τη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο παλεύει με τους «δαίμονές» του τόσα χρόνια αφού έχει ένα αρνητικό πανευρωπαϊκό ρεκόρ. Είναι ο πρώτος νομός στην Ευρώπη σε άνεργους νέους. Μία γεωγραφική περιοχή που την τετραετία 1985-1989 είχε το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα στη Γηραιά  Ήπειρο, καταδικάστηκε στη συνέχεια σε βιομηχανικό μαρασμό, με τα λουκέτα που μπήκαν στα εργοστάσια, αφήνοντας στον δρόμο χιλιάδες εργαζόμενους που κατέχουν μοναδική τεχνογνωσία. Η οικονομική ξαστεριά για την Εύβοια έρχεται από τη θάλασσα, με μοχλό ανάπτυξης τον Οργανισμό Λιμένων Νήσου Εύβοιας (ΟΛΝΕ)  ο οποίος προήλθε από τη συνένωση 10 Λιμενικών ταμείων  και στις 30 Ιουνίου συμπληρώνει δύο χρόνια λειτουργίας, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με μετόχους το υπουργείο Οικονομίας, Υπο…

Η πρόταση του Β2 Σταδίου του ΣΧΟΟΑΠ ΑΥΛΩΝΟΣ.

 Αναγκαία η ενημέρωση και η συμμετοχή πολιτών και φορέων.

Στην φάση της διαβούλευσης έχει τεθεί -έστω τυπικά-  εδώ και πολλές εβδομάδες η πρόταση της Β2 Φάσης της Μελέτης του ΣΧΟΟΑΠ Αυλώνος. Πρόκειται για την τελική φάση της εκπόνησης του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης του πρώην Δήμου Αυλώνος και νυν Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος του Δήμου Κύμης Αλιβερίου. Με άλλα λόγια πρόκειται για το χωροταξικό σχέδιο  που καθορίζει τις χρήσεις γης και τους όρους οικιστικής ανάπτυξης της περιοχής του πρώην Δήμου Αυλώνος. Πρόκειται για μία σημαντική προγραμματική διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται μετά από την φάση αυτή, με την έγκρισή του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. Οι δύο προηγούμενες φάσεις πέρασαν από τυπικές και μάλλον «ανεμικές» διαβουλεύσεις, ειδικά η πρώτη, η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, στην οποία το μεν κείμενο έβριθε λαθών και παραλείψεων η δε δημόσια διαβούλευση σε επίπεδο Δήμου υπήρξε σχεδόν ανύπαρκτη. Στην δεύτερη φάση τα πράγ…