Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΒΟΪΚΟ

Σε συνέχεια του προηγούμενο θέματος και Αναπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας τις τοποθετήσεις των μελών που καταγράφονται: 
O κ. Καραϊσκος δήλωσε :
Στο Περιφερειακό Συµβούλιο, στις 25/5/2011, ήµουν αρνητικός για το  χωροταξικό των ιχθυοκαλλιεργειών για το λόγο ότι δεν υπήρχε ανάπτυξη.
Ο Βόρειος Ευβοϊκός αποτελεί θαλάσσιο σύνορο µεταξύ των Νοµών  Φθιώτιδας και Εύβοιας και η τεράστια επιβάρυνση µε χιλιάδες τόνους  από ρυπογόνες δραστηριότητες όπως τα ιχθυοτροφεία θα υποβαθµίσει  το θαλάσσιο περιβάλλον της παραλιακής Φθιώτιδας.
Η εγκατάσταση των Ζωνών θα πλήξει οικονοµικά τους επαγγελµατίες και  οικιστές των ακτών της Φθιώτιδας οι οποίες είναι περιοχές µε τουριστική,  παραθεριστική και οικιστική ανάπτυξη .
H ΣΜΠΕ βρίσκεται σε ασυµφωνία µε την ΚΥΑ Υδατοκαλλιεργειών καθώς  οι περιοχές που προβλέπονται οι Ζώνες ιχθυοκαλλιεργειών χαρακτηρίζονται ως Α κατηγορία κορεσµένες και απαγορεύεται η ίδρυση νέων µονάδων.
O κ. Στουπής δήλωσε :
Μέσω της συγκεκριµένης χωροθέτησης ΠΟΑΥ, νοµιµοποιούνται  απλά και µόνο κατά βάση οι υφιστάµενες αυθαίρετες θέσεις των σηµερινών µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας,
--- Η προβλεπόµενη επέκταση δηµιουργεί δυσµενέστερες σε σχέση µε  σήµερα περιβαλλοντικές φορτίσεις,
--- Απουσίασαν οι ουσιαστικές συνθήκες διαβούλευσης σε επίπεδο κυρίως Τοπικών Κοινωνιών και εκπροσώπων τους που ωστόσο και παρόλα αυτά από την µεριά τους κατέθεσαν σοβαρές και τεκµηριωµένες  αντιδράσεις, και,
--- Έχει σοβαρές επιφυλάξεις και αντιθέσεις όσον αφορά την συγκρότηση και σύνθεση του Φορέα ∆ιαχείρισης των συγκεκριµένων ΠΟΑΥ,
ΠΡΟΤΕΙΝΕ την εξέταση από την Οµάδα Μελέτης, την αξιολόγησή τους  και οι τεκµηριωµένες απόψεις τους επί αυτών να εκφρασθούν σε µια  αναµορφωµένη µελέτη όλων των παρατηρήσεων που κατατέθηκαν  στην συνεδρίαση συνδυασµένα µε την οργάνωση διαβούλευσης σε  τοπικό επίπεδο ενδιαφερόµενων ∆ήµων που θα έρθει ως συνέχεια της  συζήτησης για ψήφιση σε επόµενη Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, και το αργότερο σε διάστηµα ενός µηνός. Μη γενοµένης αποδεκτής της πρότασής του καταψήφισε την συγκεκριµένη µελέτη ως ανε-παρκή και την απέρριψε.

Σηµείωσε το θετικό της προσπάθειας συγκεκριµενοποίησης της χωροταξικής τοποθέτησης στις εν λόγω περιοχές ενδιαφέροντος όπου υπάρχουν ήδη λειτουργούσες µονάδες υδατοκαλλιέργειας. Υπογράµµισε  το πρόβληµα της λάθος µεθοδολογίας να παρουσιάζεται αυτόνοµα η  χωροθεσία ενός κλάδου χωρίς να έχει προηγηθεί η αξιολόγηση και σύγκρισή της µε τις χωροθεσίες άλλων δραστηριοτήτων κυρίως όσον  αφορά περιοχές µε αντικρουόµενες ταυτόχρονες χρήσεις και κυρίως την αντίληψη του µελετητή να µην εξετάζει και αναλύει το αφετηριακό  σενάριο µηδενικής βάσης , δηλ. να κάνει χωροθέτηση χωρίς την παρουσία των λειτουργούντων µονάδων , ούτως ώστε στην βάση αυτή να  αντιµετωπισθούν αντιτιθέµενα µε την σηµερινή τους λειτουργία σενάρια και προβλήµατα.
Τόνισε πως αντιµετωπίζει τις ιχθυοκαλλιέργειες από την αναπτυξιακή  σκοπιά του πρωτογενή τοµέα καθώς ως έναν κερδοφόρο δυναµικό  κλάδο και µε εξαγωγικό προσανατολισµό ιδιαίτερης αναπτυξιακής σημασίας για την Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας , που στηρίζει την απασχόληση, στις σηµερινές ιδιαίτερα οικονοµικές συνθήκες κρίσης και  που σχετίζεται µε τις δυνατότητες διατροφικής επάρκειας της χώρας  στον διεθνή πόλεµο για πρόσβαση σε φθηνές πηγές πρωτεΐνης. Θεωρεί  πως στα πλαίσια της µικτής συνυπάρχουσας οικονοµίας που υποστηρίζει ( δηµόσιος- ιδιωτικός – κοινωνικός τοµέας ) θα έπρεπε κατά την  χωροθέτηση να προβλεφθεί και να δεσµευθεί ισότιµος κατ αντιστοιχία  αριθµός θέσεων και για τους τρείς τοµείς. Λαµβάνει υπόψη την σηµερινή διαµορφωµένη κατάσταση και το ότι οι επιχειρηµατίες έχουν επενδύσει κεφάλαια,, έχουν δηµιουργήσει υποχρεώσεις και έχουν αναλάβει  ρίσκα. Ξεκαθαρίζει πως τον ενδιαφέρει πρωτίστως το διαχεόµενο µακροπρόθεσµο κοινωνικό όφελος και αναδεικνύει από την οικολογική  σκοπιά τις αρνητικές συνέπειες αυτών των δραστηριοτήτων στο περιβάλλον , άσχετα αν πρόκειται για τις λιγότερο ρυπογόνες παραγωγικές  δραστηριότητες .
Πρότεινε συγκεκριµένες παρατηρήσεις :
1. Την δηµιουργία ενιαίας χρονικά αφετηρία βάσης σύγχρονων µετρήσεων των φυσικοχηµικών και βιολογικών παραµέτρων του θαλάσσιου  υδάτινου περιβάλλοντος της Περιοχής Μελέτης πριν την χωροθέτηση  και τον προσδιορισµό της δυναµικότητας και ως αποτέλεσµα µετρήσεων στο Πεδίο.
2. Να προηγηθεί της χωροθέτησης µελέτη του βυθού των χώρων εγκατάστασης, αν και σε ποια απόσταση υπάρχουν προστατευόµενα από ∆ιεθνείς Συνθήκες Λιβάδια Ποσειδωνίας , η ύπαρξή των οποίων  καθιστά απαγορευτική την χωροθέτηση υδατοκαλλιεργειών.
3. Να ορισθεί χαµηλότερο πλαφόν – στόχος πχ το µισό και µάλιστα µε  ετήσιο πλαφόν αύξησης της δυναµικότητας και σε συσχέτιση πάντα µε  την παρακολούθηση της εξέλιξης των ετησίων µετρήσεων και µεταβολών του προηγούµενου σηµείου .
4. Να προσδιορισθεί κενή έκταση από µονάδα σε µονάδα, είτε από ζώνη σε ζώνη , να υπάρξει ζωτικός χώρο για την άσκηση της παράκτιας  αλιείας και µάλιστα συντριπτικά πολλαπλάσιο (τετραπλάσια, πενταπλάσιο) στην συνέχεια των µονάδων υδατοκαλλιέργειας ή από ζώνη σε  ζώνη.
5. Να εξεταστεί ως εναλλακτικό σενάριο αυτό της εγκατάστασης των  µονάδων σε µεγαλύτερα βάθη και σε µεγαλύτερες από την ακτή αποστάσεις και να αποκλειστεί από την χωροθέτηση οποιαδήποτε τοποθεσία αναφέρεται σε υπό επέκταση Περιοχές NATURA.
6. Να µην αφεθεί οιαδήποτε χαραµάδα για εξαιρέσεις εγκαταστάσεων  επί του αιγιαλού και της παραλίας πέραν των όσων (προβλήτες – λιµενικά έργα ) αφορούν τις συνθήκες ασφαλούς µεταφοράς και τις οποίες σαφώς προσδιορίζει η υπάρχουσα σήµερα νοµοθεσία.
7. Η καλή περιβαλλοντική πρακτική της υδρανάπαυσης να καταστεί υποχρεωτική στα όρια εντός κάθε µίας µονάδας υδατοκαλλιέργειας και  να µην συγχέεται µε την πρόβλεψη νέων θέσεων χωροθέτησης εντός  κάθε ζώνης ΠΟΑΥ. Να ορισθεί µάλιστα και συγκεκριµένο σχήµα του  κύκλου υδρανάπαυσης (πχ τετραπλός κύκλος, χρονική διάρκεια τριετίας όσον αφορά την εναλλαγή των κύκλων, αλληλουχία συγκεκριµένη  στην εναλλαγή ανάλογα µε τα καταγραφέντα ρεύµατα, τους καταγραµµένους κυµατισµούς και τους κυριαρχούντες ανέµους κλπ), έστω  και αν χρειασθεί να επεκτείνουµε την διάρκεια των ΠΟΑΥ σε 12 χρόνια, ή  να µεγαλώσουµε την διαθέσιµη συνολική θαλάσσια έκταση σε κάθε µονάδα (στην περίπτωση του τετραετούς κύκλου τετραπλασιασµός της  σηµερινής λειτουργικής τους έκτασης που σήµερα καταλαµβάνουν) .
8. Η καλή περιβαλλοντική πρακτική της χρήσης µυδοκαλλιέργειας ως  φίλτρο εξυγίανσης του θαλάσσιου νερού, να µελετηθεί και να γενικευθεί  κατά το τελικό στάδιο πιθανής υιοθέτησης της µελέτης είτε µε την πιθανή  πρόβλεψη θέσης αντίστοιχης εγκατάστασης σε κάθε ζώνη , είτε µε την  παράλληλη ανάπτυξή της κατά περίπτωση και σε ανάλογο µέγεθος εντός των ορίων κάθε µονάδας.
9.Να απορριφθεί λόγω των πιθανών κινδύνων επί της τοπικής ιθαγενούς βιοποικιλότητας η συγκεκριµένα προτεινόµενη χωροθέτηση προς  παραγωγή Νέων ειδών (τόνος –άλλα πελαγικά είδη) και να αντικατασταθεί από την επιλογή χωροθέτησης σηµείου ανάπτυξης έρευνας και  πιλοτικών εφαρµογών µε την θέσπιση αυστηρών κανόνων διαχείρισης
και λειτουργίας.
10. Να εξεταστεί εκ νέου και επισταµένως η χωροθέτηση πλησίον του  εργοστασίου της ΑΓΕΤ στο Μυλάκι Αλιβερίου λαµβάνοντας υπόψη την  απαγορευτική διάταξη για απόσταση µικρότερη του 1 χιλιοµέτρου από  µη συµβατές χρήσεις , της µέτρησης υπολογιζόµενης από το εργοστάσιο και τον χώρο φόρτωσης και όχι από το λατοµείο του ασβεστόλιθου, λαµβάνοντας όµως και κυρίως υπόψη τις µελέτες : ΠΑΚΟΕ για  λογαριασµό της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Εύβοιας (παρουσία  Χρωµίου ανοιχτά της ΑΓΕΤ), Τµήµα Γεωλογίας Πατρών για λογαριασµό  ∆ήµου Αλιβερίου (ύπαρξη Βαρέων Μετάλλων από την αποσύνθεση της  εναποτεθείσας τέφρας ανάµεσα στα εργοστάσια ΑΓΕΤ – ∆ΕΗ) Τµήµα  Χηµικών Μηχανικών ΑΠΘ για λογαριασµό της ∆ΕΗ ( ύπαρξη Βαρέων  Μετάλλων στον Κόλπο του Αλιβερίου).
11. Με βάσει όλα τα προηγούµενα αναφερθέντα αλλά και τις διαµορφωθείσες κοινωνικές αντιδράσεις και αντιστάσεις θεωρώ πως µπορούµε να υιοθετήσουµε τις διατυπωθείσες προτάσεις για: µετεγκατάσταση της µονάδας στα Σκορπονέρια, για µη αύξηση της δυναµικότητας στην Κακιά Σκάλα και σε Μαρµάρι - Κάρυστο, µαζί µε την µη ανά-
πτυξη προς Αλµυροπόταµο µιας µονάδας στο Τουρκολίµανο.

 O κ. Χρονάς δήλωσε :
Σας υπενθυµίζουµε τις θέσεις µας για τις υδατοκαλλιέργειες, όπως διατυπώθηκαν σε σχετική συζήτηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο, στις  25/5/2011.
Οι υδατοκαλλιέργειες αποτελούν σηµαντική παραγωγική δραστηριότητα, που αξιοποιεί παράκτιες περιοχές της χώρας, παράγοντας ψάρια και  όστρακα που καταναλώνονται στην εσωτερική αγορά αλλά και εξάγονται σε σηµαντικές ποσότητες.
Σε έναν διαφορετικό συσχετισµό δυνάµεων, όπου θα κυριαρχούσαν εκείνες που υπερασπίζονται τα λαϊκά συµφέροντα, αναπτύσσοντας αντιµονοπωλιακές πολιτικές, οι υδατοκαλλιέργειες θα µπορούσαν να αποτελούν το αντικείµενο ενός ενιαίου αποκλειστικά δηµόσιου φορέα εξειδικευµένου στην κάλυψη των διατροφικών αναγκών των εργαζοµένων.
Χωρίς κερδοσκοπική λογική και φυσικά µε ξεκάθαρες δυνατότητες να  συνδυάζει αποτελεσµατικά την παραγωγική διαδικασία µε την προστασία του περιβάλλοντος.
Σήµερα, σε καθεστώς καπιταλιστικής εκµετάλλευσης, οι υδατοκαλλιέργειες αποτελούν µια πολύ κερδοφόρο επιχειρηµατική δραστηριότητα που  στηρίζεται στην αξιοποίηση λαϊκής ιδιοκτησίας αιγιαλών και αντιµετωπίζει το περιβάλλον και τα µέτρα προστασίας του σαν κόστος λειτουργικό.
∆ιαλέγουν τα µέρη που τους βολεύουν.
∆ιαµορφώνουν εγκαταστάσεις στα µέτρα τους, που πάντα προσπαθούν να επηρεάσουν µε τα οικονοµικά µέσα και τις πολιτικές διασυνδέσεις που διαθέτουν.
Απασχολούν εργάτες, που δουλεύουν σε καθεστώς γαλέρας και δεν διστάζουν να απολύουν ακόµα και τον πρόεδρο του Σωµατείου τους,  αφού οι νόµοι του ΠΑΣΟΚ και της Ν.∆ µαζί µε την δικαστική εξουσία κινούνται στη λογική υπεράσπισης των συµφερόντων και της αυθαιρεσίας τους.
Σε αυτή την βάση, στα πλαίσια που δηµιούργησαν οι εναλλασσόµενες  κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Ν.∆, υποστηρίζοντας πάντα τα συµφέροντα της πλουτοκρατίας και των µονοπωλίων, έρχεται και η συζήτηση  για το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης  για τις ιχθυοκαλλιέργειες, που εισάγεται στο Περιφερειακό Συµβούλιο µε  την εισήγηση του κ.αντιπεριφερειάρχη.  Εκτίµηση µας είναι πως πέρα από φραστικές διατυπώσεις και µεγάλα  λόγια προωθούν λύσεις σε όφελος του επιχειρηµατικού κεφαλαίου που  δρα σε αυτόν τον τοµέα.
Προσδιορίζουν τις περιοχές ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών εκεί που  βολεύει τους επιχειρηµατίες και έχουν ήδη επιλέξει να δραστηριοποιηθούν, βάζοντας τέλος ακόµα και στις µικροαγωνίες που πιθανόν να  είχαν για τις µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Στην περίπτωση, µάλιστα, της Εύβοιας φαίνεται, ολοκάθαρα, πως γι’  αυτό δούλεψαν και συνέβαλαν οι ίδιοι οι επιχειρηµατίες που ήσαν µέτοχοι  στην ΕΥΒΟΪΚΗ Α.Ε ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ. Γι’ αυτό έχουµε και  δύο προτάσεις µπροστά µας.
Προβλέπονται πέραν των Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών ( ΠΟΑΥ ) και άλλες περιοχές, όπου θα συγκεντρώνονται  άτυπα µονάδες ( ΠΑΣΜ ). Ακόµα και περιοχές που θα αναπτύσσονται  µεµονωµένες υδατοκαλλιέργειες, δηµιουργώντας περιθώρια εξελίξεων  στα µέτρα των κάθε φορά απαιτήσεων των επιχειρηµατιών.
Στην Στερεά Ελλάδα προβλέπονται 4 ΠΟΑΥ ( παραλία Φθιώτιδας, Ανατολική παραλία Βοιωτίας, ∆υτική παραλία Βοιωτίας και παραλία Φωκίδας ) και στην Νότια Εύβοια 2.
Ταυτόχρονα η Ευβοϊκή Α.Ε (όπου σήµερα µάθαµε πως συµµετέχει και η  περιφερειακή ∆ιοίκηση ) προτείνει άλλες 2 (∆ίαυλος Ωρεών και Βόρειου  Ευβοϊκού).
∆ηλαδή, όπου υπήρχαν και όπου είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον οι επιχειρήσεις.
Είναι, επίσης, χαρακτηριστικό πως οι όποιες επιστηµονικές µελέτες  χρειάζονταν για να προσδιοριστούν οι ζώνες για υδατοκαλλιέργεια,  που έπρεπε να προϋπάρχουν, θα διαµορφωθούν – σύµφωνα µε την  µελέτη - µετά από επιστηµονικές παρατηρήσεις δύο ετών. Τότε προβλέπεται και να ξαναµιλήσουµε για την χωροταξική διευθέτηση των υδατοκαλλιεργειών.
Ακόµα και οι µελέτες δεν προσδιορίζονται σαν ευθύνη και υποχρέωση  της πολιτείας, αλλά µένουν απροσδιόριστες στην χρηµατοδότηση και  τον έλεγχο των κεφαλαιοκρατών.
∆εν προσδιορίζονται επιστηµονικοί σταθµοί συνεχούς παρακολούθησης και επιχειρησιακό σχέδιο προστασίας των παράλιων περιοχών που  παραδίνονται στην εκµετάλλευση των ιδιωτών. Σαν ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, καταψηφίσαµε την εισήγηση του κ. Αντιπεριφερειάρχη και τον Ειδικό Χωροταξικό Σχεδιασµό για τις Υδατοκαλλιέργειες, που έγινε µε αντεπιστηµονικό τρόπο για να καλύψει τις υπάρχουσες  καταστάσεις των επιχειρήσεων και δεν έγινε για να προστατεύσει το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη που ισχυρίζονται.
Απευθυνθήκαµε στον λαό και τον καλέσαµε να κάνει δική του υπόθεση  την προστασία κάθε παραλίας της Στερεάς και της Εύβοιας από την  καπιταλιστική εκµετάλλευση και την ρύπανση.
Σήµερα το θέµα τίθεται για να υπάρξει γνωµοδότηση γύρω από την µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του σχεδίου για την χωροθέτηση των  καλλιεργειών στον Ευβοϊκό κόλπο και τον δίαυλο των Ωρεών.
Με βάση όσα προαναφέρουµε, η τοποθέτηση µας είναι αρνητική και  συνδυάζεται µε το αίτηµα για επανεξέταση συνολικά της υπάρχουσας  χωροθέτησης των υδατοκαλλιεργειών.
O κ. Παπαναγιώτου δήλωσε :
Οι Υδατοκαλλιέργειες είναι ένα γεγονός εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Είναι ένας δυναµικός κλάδος που προσφέρει στην εθνική οικονοµία δηµιουργώντας θέσεις εργασίας και απασχόλησης. Βέβαια πρέπει να συνδυάζει την παραγωγική δραστηριότητα µε την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και να προστατεύει και άλλες µορφές ανάπτυξης ( οικιστικές –τουριστικές). Σαν άτοµα, αλλά και σαν επιτροπή πολλές φορές έχουµε αναρωτηθεί για την µη ύπαρξη χωροταξικού σχεδιασµού για τα  πάντα ( αιολικά – φωτοβολταικά κλπ.) Αντίθετα τα άλλα κράτη της Ευρώπης για όλα τα σηµεία Ανάπτυξης γνωρίζει και το κράτος και ο Επενδυτής και ο ∆ήµος και η περιφέρεια και όλοι οι φορείς εκ των προτέρων  που τοποθετούνται.
 Επί τέλους έρχεται το επίσηµο κράτος µε το σχέδιο του Νόµου για το  χωροταξικό σχεδιασµό για τις υδατοκαλλιέργειες.
 Πρέπει να τοποθετηθούµε έστω και γνωµοδοτικά για να προλάβουµε να  διορθώσουµε αναφορές αρνητικές για το περιβάλλον. Πρέπει µε τις θέσεις και τις προτάσεις µας να βάλουµε ασφαλιστικές δικλίδες και περιορισµούς ώστε να προλάβουµε τη νοµοθεσία του συγκεντρωτικού κράτους.
 Ότι αφορά την υδατοκαλλιέργεια στον κόλπο Σκορπονερίων του ∆ήµου  Ορχοµενού τονίζω ότι θα πρέπει να διερευνηθεί η µετεγκατάσταση εκτός  του κόλπου σε άλλη θέση µε σύµφωνη γνώµη του ∆ήµου Ορχοµενού,  άλλωστε απόφαση του Συµβουλίου επικρατείας ακυρώνει την υπ. αριθµ.3308/16-10-2006 και 57/10-1-2007 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας στερεάς Ελλάδας. Η παραπάνω εταιρεία έχει καταδικαστικές αποφάσεις  για παραβίαση στον Αιγιαλό και Παραλία – παράνοµες επεκτάσεις αυθαιρέτων κτισµάτων κλπ.
 Ο ∆ήµος Καρύστου συµφωνεί µε τη συνέχιση λειτουργίας των υφιστάµενων µονάδων αλλά ανησυχεί για µελλοντικές που θα δηµιουργηθούν.
Ψηφίζω υπέρ του σχεδίου του χωροταξικού σχεδιασµού εάν ληφθούν  υπ΄ όψιν οι θέσεις της Επιτροπής.
O κ. Σανίδας δήλωσε :
Ο κλάδος των υδατοκαλλιεργειών είναι ένας δυναµικός κλάδος και πρέπει να στηριχθεί. Είναι ένας από τους κλάδους της παραγωγής όπου  σύµφωνα µε την Ε.Ε. παρουσιάζει σηµαντικό ενδιαφέρον όπως δηµοσιεύθηκε στον τύπο.
O κ. Τσιτάνης δήλωσε :
Σχετικά µε το θέµα ΄΄ Χωροθέτησης Περιοχής Οργανωµένης Ανάπτυξης  Υδατοκαλλιεργειών ( ΠΟΑΥ), είχα προτείνει και στο Περιφερειακό Συµβούλιο, στη συζήτηση στις 25/5/2011, να γίνει επέκταση του Χωροταξικού και για τα εσωτερικά ύδατα ( λίµνες – ποτάµια) και λόγω καταγωγής  – ∆ήµου Αγράφων.
Αν δεν κάνω λάθος κ. Πρόεδρε επτά (7) Περιφερειακά Συµβούλια ψήφισαν θετικά και βεβαίως µε όρους το Χωροταξικό.
Γιατί και εµείς σήµερα να µη δεχθούµε οµόφωνα ένα Χωροταξικό µε όλους αυτούς τους όρους που συµφωνούµε όπως: εκσυγχρονισµό των  υφιστάµενων µονάδων και αξιολόγηση αυτών, µεταφορά ορισµένων  µονάδων σε άλλες περιοχές, προστατεύοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον αλλά και στηρίζοντας έναν δυναµικό κλάδο των υδατοκαλλιεργειών.
Η Χωροθέτηση, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, µίσθωση, η περιβαλλοντική αδειοδότηση είναι αποκλειστική αρµοδιότητα της Αιρετής Περιφέρειας.

Όπως επίσης αποκλειστική αρµοδιότητα της Αιρετής Περιφέρειας πρέπει  να είναι και το Αιολικό Χωροταξικό που πρέπει να γίνει.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Συζήτηση με τον Λίνο Τριανταφυλλίδη και τον Νίκο Τράκο 
Η ανάπτυξης της ανατολικής πλευράς της Εύβοιας καταμεσίς στο Αιγαίο και στην γειτονιά της μητροπολιτικής Αττικής αποτελεί μία κρίσιμη πτυχής της γενικής αλλά ανεύρετης έως τώρα ευβοϊκής ανάπτυξης. Το ιστολόγιο αυτό, το "ΕΥΒΟΙΑ 2020" ανοίγει το διάλογο συζητώντας με δύο έμπειρους επιστήμονες που διακρίνονται για τη δημιουργική τους σκέψη και το πλούσιο μελετητικό έργο τους, τον Αρχιτέκτονα- Χωροτάκτη κ. Λίνο Τριανταφυλλίδη και τον Συγκοινωνιολόγο- Πολιτικό Μηχανικό κ. Νίκο Τράκο. Η Εύβοια περιμένει το τρένο της …. από την εποχή του Τρικούπη Η Ανατολική Εύβοια παραμένει απομονωμένη, εγκαταλελειμμένη και αναξιοποίητη. Η δημιουργία οδικού και σιδηροδρομικού άξονα που να συνδέει τη Χαλκίδα με το λιμάνι της Κύμης, την δυτική με την ανατολική πλευρά του νησιού  είναι ένα αίτημα που «εκκρεμεί» από την εποχή του Τρικούπη.

Η πρόταση και το όραμα του Χαριλάου Τρικούπη, πέρασαν στην ιστορία. Τότε υπήρχε το κίνητρο της αξιοποίησης του χ…

Το νέο λιμάνι στη Χαλκίδα θα δώσει και πάλι ζωή στην Εύβοια

 Αναδημοσίευση από ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ Μηνάς Τσαμόπουλος Δικαίωμα στην ελπίδα έχει πλέον η Εύβοια, εν μέσω της μεγάλης οικονομικής κρίσης που πλήττει την Ελλάδα. Το νησί που δεσπόζει στο Αιγαίο ελέγχοντας τα θαλάσσια περάσματα προς και από τη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο παλεύει με τους «δαίμονές» του τόσα χρόνια αφού έχει ένα αρνητικό πανευρωπαϊκό ρεκόρ. Είναι ο πρώτος νομός στην Ευρώπη σε άνεργους νέους. Μία γεωγραφική περιοχή που την τετραετία 1985-1989 είχε το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα στη Γηραιά  Ήπειρο, καταδικάστηκε στη συνέχεια σε βιομηχανικό μαρασμό, με τα λουκέτα που μπήκαν στα εργοστάσια, αφήνοντας στον δρόμο χιλιάδες εργαζόμενους που κατέχουν μοναδική τεχνογνωσία. Η οικονομική ξαστεριά για την Εύβοια έρχεται από τη θάλασσα, με μοχλό ανάπτυξης τον Οργανισμό Λιμένων Νήσου Εύβοιας (ΟΛΝΕ)  ο οποίος προήλθε από τη συνένωση 10 Λιμενικών ταμείων  και στις 30 Ιουνίου συμπληρώνει δύο χρόνια λειτουργίας, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με μετόχους το υπουργείο Οικονομίας, Υπο…

Η πρόταση του Β2 Σταδίου του ΣΧΟΟΑΠ ΑΥΛΩΝΟΣ.

 Αναγκαία η ενημέρωση και η συμμετοχή πολιτών και φορέων.

Στην φάση της διαβούλευσης έχει τεθεί -έστω τυπικά-  εδώ και πολλές εβδομάδες η πρόταση της Β2 Φάσης της Μελέτης του ΣΧΟΟΑΠ Αυλώνος. Πρόκειται για την τελική φάση της εκπόνησης του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης του πρώην Δήμου Αυλώνος και νυν Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος του Δήμου Κύμης Αλιβερίου. Με άλλα λόγια πρόκειται για το χωροταξικό σχέδιο  που καθορίζει τις χρήσεις γης και τους όρους οικιστικής ανάπτυξης της περιοχής του πρώην Δήμου Αυλώνος. Πρόκειται για μία σημαντική προγραμματική διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται μετά από την φάση αυτή, με την έγκρισή του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. Οι δύο προηγούμενες φάσεις πέρασαν από τυπικές και μάλλον «ανεμικές» διαβουλεύσεις, ειδικά η πρώτη, η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, στην οποία το μεν κείμενο έβριθε λαθών και παραλείψεων η δε δημόσια διαβούλευση σε επίπεδο Δήμου υπήρξε σχεδόν ανύπαρκτη. Στην δεύτερη φάση τα πράγ…