Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Ολόκληρη η Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

"ΘΕΜΑ 4ο: Υποκατάσταση της αναδόχου εταιρείας “ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.” από την εταιρεία “ΑΦΟΙ ΒΑΡΕΛΑ Α.Ε.” για την εκτέλεση του έργου «Ανέγερση και εξοπλισµός Πολιτιστικού Πνευµατικού Κέντρου Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας», Π.Ε. Εύβοιας. (Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθµ. 34889/883/Φ.Ε./12.03.2015 εισήγηση του Αναπλ. Προϊσταµένου της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών της Π.Σ.Ε., η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από διαλογική συζήτηση, και λαµβάνοντας υπόψη α) την Ε147/18/24.11.14 αίτηση της Εταιρείας «ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» για υποκατάστασή της, β) την από 21.11.2014 ∆ήλωση της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΒΑΡΕΛΑ Α.Ε.» περί αποδοχής της υποκατάστασης, γ) το υπ’ αριθµ. οικ. 32450/307/ 09.03.2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Περιφ. Στερεάς Ελλάδας και δ) την υπ’ αριθµ. 1120/12-3-2015 απάντηση της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Π.Σ.Ε..
Επειδή:
1.- η ανάδοχος εταιρεία "ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.", µε την υπ’ αρ. Ε147/18/24-11-2014 αίτηση της, ζητά την υποκατάστασή της από την εταιρεία "ΑΦΟΙ ΒΑΡΕΛΑ Α.Ε.", για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση, µε απαλλαγή της ευθύνης της αναδόχου εταιρείας στο σύνολο του έργου. Η ανώνυµη δε εταιρεία, "ΑΦΟΙ ΒΑΡΕΛΑ Α.Ε.", µε την από 21/11/2014 δήλωσή της, αποδέχεται την υποκατάσταση αυτή, δηλώνει δε ότι αναλαµβάνει όλες τις ευθύνες που απορρέουν από τη σύµβαση µεταξύ της αναδόχου εταιρείας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 65 του Ν.3669/2008.
2.- Στο υπ’ αρ. 131468/5814/25-02-2015 έγγραφο της ∆/σας το έργο Υπηρεσίας [∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων -Τµήµα ∆οµών Περιβάλλοντος Π.Ε. Εύβοιας], αναφέρεται ότι «..β.
Η ανάδοχος εταιρεία ‘’ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.’’ δηλώνει στην υποβληθείσα αίτηση υποκατάστασης ότι βρίσκεται σε προφανή οικονοµική αδυναµία να εκτελέσει το έργο, γ. όπως προκύπτει από τον έλεγχο των δικαιολογητικών που προσκοµίστηκαν µε την υποβληθείσα δήλωση αποδοχής υποκατάστασης αναδόχου η εταιρεία ‘’ΑΦΟΙ ΒΑΡΕΛΑ Α.Ε.’’ έχει τα τυπικά προσόντα και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνταν από τη διακήρυξη για την ανάληψη του έργου, παρέχει δε τα απαραίτητα εχέγγυα για την κατασκευή του έργου» και προτείνεται η υποκατάσταση της αναδόχου εταιρείας "ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε." από την εταιρεία "ΑΦΟΙ ΒΑΡΕΛΑ Α.Ε.", σύµφωνα µε το άρθρο 65 του Ν. 3669/2008
3.- Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 65 του Ν. 3669/08 µπορεί να εγκριθεί η υποκατάσταση µε απαλλαγή του αναδόχου από την ευθύνη του προς τον κύριο του έργου, αν αυτό επιβάλλεται από το συµφέρον του έργου και ο Ανάδοχος βρίσκεται σε προφανή αδυναµία να περατώσει το έργο.
4.- Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3669/08 η επιχείρηση που θα υποκαταστήσει τον ανάδοχο έχει τα ίδια προσόντα που απαιτήθηκαν για την ανάληψη του έργου από τον Ανάδοχο και παρέχει τα απαραίτητα εχέγγυα για την κατασκευή του έργου κατά την κρίση της Προϊσταµένης Αρχής. Στην προκειµένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τον έλεγχο των δικαιολογητικών που προσκοµίστηκαν µε την υποβληθείσα δήλωση αποδοχής υποκατάστασης αναδόχου η εταιρεία "ΑΦΟΙ ΒΑΡΕΛΑ Α.Ε." έχει τα τυπικά προσόντα και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνταν από τη διακήρυξη για την ανάληψη του έργου.
5.- Για την εν λόγω υποκατάσταση, συντρέχουν οι όροι του προαναφεροµένου άρθρου 65 του Ν.3669/2008 ενώ η ανάδοχος εταιρεία "ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.", βρίσκεται σε δηλωθείσα από την ίδια, αλλά και πιστοποιηθείσα από την υπ.αριθ.12036/2014 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών προφανή αδυναµία περατώσεως του εν λόγω έργου ενώ [ως προκύπτει από την ίδια απόφαση] δεν υφίσταται κανένα περαιτέρω κώλυµα να ασκεί τα δικαιώµατά της, µεταξύ των οποίων και το δικαίωµα υποκαταστάσεώς της στο εν λόγω έργο. Εξάλλου δεν υφίσταται καµία διοικητική ή δικαστική πράξη που θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα στην διαδικασία ανάδειξης αναδόχου του έργου.
6.- Εξάλλου, η υποκατάσταση της Αναδόχου εταιρείας "ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.", ουδεµία δυσµενή συνέπεια θα προκαλέσει στο εκτελούµενο έργο και υπό τις συνθήκες αυτές η υποκατάσταση αποτελεί τη βέλτιστη επιλογή για την εκτέλεση των εργασιών οµαλά, άρτια και εµπρόθεσµα, ενώ η εταιρεία "ΑΦΟΙ ΒΑΡΕΛΑ Α.Ε." παρέχει τα απαραίτητα εχέγγυα, για τη κατασκευή του έργου. Συνεπώς το συµφέρον του έργου επιβάλει την υποκατάσταση από άλλη Εργοληπτική Επιχείρηση στο σύνολο του έργου µε απαλλαγή από την ευθύνη του αρχικού Αναδόχου.
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει, από απόψεως σκοπιµότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 65 του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α΄/18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων», την υποκατάσταση στην εκτέλεση του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ» της αναδόχου εταιρείας “ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.” από την εταιρεία "ΑΦΟΙ ΒΑΡΕΛΑ Α.Ε.", για το σύνολο του έργου και µε απαλλαγή από την ευθύνη του αρχικού αναδόχου.
Η υποκατάσταση θα συντελεστεί µετά την ολοκλήρωση των ενεργειών και διαδικασιών που ορίζονται στο άρθρο 65 του Ν.3669/2008 και σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου αυτού.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι απέχει της ψηφοφορίας.
Ο κ. Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Ο κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος έδωσε αρνητική ψήφο, δηλώνοντας ότι η “η υλοποίηση του εν λόγω έργου είναι θέµα της Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας”

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Συζήτηση με τον Λίνο Τριανταφυλλίδη και τον Νίκο Τράκο 
Η ανάπτυξης της ανατολικής πλευράς της Εύβοιας καταμεσίς στο Αιγαίο και στην γειτονιά της μητροπολιτικής Αττικής αποτελεί μία κρίσιμη πτυχής της γενικής αλλά ανεύρετης έως τώρα ευβοϊκής ανάπτυξης. Το ιστολόγιο αυτό, το "ΕΥΒΟΙΑ 2020" ανοίγει το διάλογο συζητώντας με δύο έμπειρους επιστήμονες που διακρίνονται για τη δημιουργική τους σκέψη και το πλούσιο μελετητικό έργο τους, τον Αρχιτέκτονα- Χωροτάκτη κ. Λίνο Τριανταφυλλίδη και τον Συγκοινωνιολόγο- Πολιτικό Μηχανικό κ. Νίκο Τράκο. Η Εύβοια περιμένει το τρένο της …. από την εποχή του Τρικούπη Η Ανατολική Εύβοια παραμένει απομονωμένη, εγκαταλελειμμένη και αναξιοποίητη. Η δημιουργία οδικού και σιδηροδρομικού άξονα που να συνδέει τη Χαλκίδα με το λιμάνι της Κύμης, την δυτική με την ανατολική πλευρά του νησιού  είναι ένα αίτημα που «εκκρεμεί» από την εποχή του Τρικούπη.

Η πρόταση και το όραμα του Χαριλάου Τρικούπη, πέρασαν στην ιστορία. Τότε υπήρχε το κίνητρο της αξιοποίησης του χ…

Το νέο λιμάνι στη Χαλκίδα θα δώσει και πάλι ζωή στην Εύβοια

 Αναδημοσίευση από ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ Μηνάς Τσαμόπουλος Δικαίωμα στην ελπίδα έχει πλέον η Εύβοια, εν μέσω της μεγάλης οικονομικής κρίσης που πλήττει την Ελλάδα. Το νησί που δεσπόζει στο Αιγαίο ελέγχοντας τα θαλάσσια περάσματα προς και από τη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο παλεύει με τους «δαίμονές» του τόσα χρόνια αφού έχει ένα αρνητικό πανευρωπαϊκό ρεκόρ. Είναι ο πρώτος νομός στην Ευρώπη σε άνεργους νέους. Μία γεωγραφική περιοχή που την τετραετία 1985-1989 είχε το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα στη Γηραιά  Ήπειρο, καταδικάστηκε στη συνέχεια σε βιομηχανικό μαρασμό, με τα λουκέτα που μπήκαν στα εργοστάσια, αφήνοντας στον δρόμο χιλιάδες εργαζόμενους που κατέχουν μοναδική τεχνογνωσία. Η οικονομική ξαστεριά για την Εύβοια έρχεται από τη θάλασσα, με μοχλό ανάπτυξης τον Οργανισμό Λιμένων Νήσου Εύβοιας (ΟΛΝΕ)  ο οποίος προήλθε από τη συνένωση 10 Λιμενικών ταμείων  και στις 30 Ιουνίου συμπληρώνει δύο χρόνια λειτουργίας, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με μετόχους το υπουργείο Οικονομίας, Υπο…

Η πρόταση του Β2 Σταδίου του ΣΧΟΟΑΠ ΑΥΛΩΝΟΣ.

 Αναγκαία η ενημέρωση και η συμμετοχή πολιτών και φορέων.

Στην φάση της διαβούλευσης έχει τεθεί -έστω τυπικά-  εδώ και πολλές εβδομάδες η πρόταση της Β2 Φάσης της Μελέτης του ΣΧΟΟΑΠ Αυλώνος. Πρόκειται για την τελική φάση της εκπόνησης του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης του πρώην Δήμου Αυλώνος και νυν Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος του Δήμου Κύμης Αλιβερίου. Με άλλα λόγια πρόκειται για το χωροταξικό σχέδιο  που καθορίζει τις χρήσεις γης και τους όρους οικιστικής ανάπτυξης της περιοχής του πρώην Δήμου Αυλώνος. Πρόκειται για μία σημαντική προγραμματική διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται μετά από την φάση αυτή, με την έγκρισή του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. Οι δύο προηγούμενες φάσεις πέρασαν από τυπικές και μάλλον «ανεμικές» διαβουλεύσεις, ειδικά η πρώτη, η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, στην οποία το μεν κείμενο έβριθε λαθών και παραλείψεων η δε δημόσια διαβούλευση σε επίπεδο Δήμου υπήρξε σχεδόν ανύπαρκτη. Στην δεύτερη φάση τα πράγ…