Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΑΥΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Παρακαλούµε να προσέλθετε στην 4η  τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγµατοποιηθεί στις  28 Μαρτίου 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 π.µ.    στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Περιφερειακού  Συµβουλίου  Στερεάς  Ελλάδας (Αινιάνων 8), µε τα ακόλουθα  θέµατα της Ηµερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση 3ης Τροποποίησης Προϋπολογισµού έτους 2012 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Προϊστάµενος της /νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. κ. Καρπέτας Ευάγγελος.
ΘΕΜΑ 2ο :Έγκριση προγράµµατος προµηθειών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2012. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Προϊστάµενος της /νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. κ. Καρπέτας Ευάγγελος.
ΘΕΜΑ 3ο : Συγκρότηση πενταµελών επιτροπών σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.2 του Ν.2323/ 95, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στις Περιφερειακές Ενότητες της Π.Σ.Ε.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Η Προϊσταµένη της Γενικής   /νσης Ανάπτυξης κ. Οικονόµου Τζένη.
ΘΕΜΑ 4ο:Μεταβίβαση επαγγελµατικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π. 51/13-3-2006, άρθρο 2 (ΦΕΚ 53/Α/13-03-2006) Π.Ε. Ευβοίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   Ο Προϊστάµενος   /νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ευβοίας κ.Γιαννάκος Δηµήτριος.
ΘΕΜΑ 5ο:Μεταβίβαση επαγγελµατικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π. 51/13-3-2006, άρθρο 2 (ΦΕΚ 53/Α/13-03-2006) Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Προϊστάµενος   /νσης Ανάπτυξης της Π.Ε Φθιώτιδας κ.Τσακωνίτης Κων/νος.


ΘΕΜΑ 6ο: Ορισµός Εκπροσώπου της Περιφέρειας στο Κέντρο Πρόληψης Ναρκωτικών Ν.Ευβοίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης Ευβοίας κ. Μπουραντάς Αθανάσιος.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση παράτασης συµβατικής προθεσµίας και εντολή εκπόνησης του 3ου (τελικού) σταδίου της σύνθετης µελέτης “Μελέτη Κατασκευής Γέφυρας στο χείµαρρο ΙΝΑΧΟ του επαρχιακού δρόµου Περιβόλι-Μάρµαρα” προεκτιµώµενης αµοιβής 94.000 € µε Φ.Π.Α., αναδόχου « Σύµπραξη: 1 γραφείων Μαργαρίτη-Κατεινά Σοφία-Τσόλης Αλέξανδρος-Φράγκος Απ.& Σια Ο.Ε. –Στρατάκου Φωτεινή-Λ.Νικολάου & Συνεργάτες Ε.Ε.»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   H Προϊσταµένη   δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας κ.Τσιβελέκη Ευθυµία.

ΘΕΜΑ  8ο    :   Έγκριση  1ου    Σ.Π. και  απόφαση διάλυσης  σύµβασης  της  µελέτης  µε  τίτλο « Τοπογραφικές εργασίες αναδασµού Λιλαίας»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Ο  Προϊστάµενος της δ/νσης Αγροτικής Οικονοµίας &  Κτηνιατρικής Π.Ε.  Φωκίδας κ. Γκούλτας Δηµήτριος.

ΘΕΜΑ  9ο : Έγκριση του 3ου  Σ.Π. της µελέτης : « Δίστοµο-Όσιος Λουκάς»,  αναδόχου: « Σύµπραξη: γραφείο µελετών Λασκαράτος Πέτρος-Στάµος Κων/νος-Παπαθανασοπούλου Μαρία-“Οδός Μελετητική Ε.Ε.”» .
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο  Προϊστάµενος της   /νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε.  κ. Παπαναστασίου Αναστάσιος.

ΘΕΜΑ 10ο:  Έγκριση σταδίων µελέτης :  « Μελέτη Βελτίωσης Οδού :  Διαστάυρωση Μαρµαρίου- Μαρµάρι». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Ο  Προϊστάµενος τηςΔ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευβοίας κ. Μάρκου Γεώργιος.

ΘΕΜΑ 11ο: Διακοπή της µελέτης “Αποκατάσταση Λιµενολεκάνης Χηρόλακα Γαλαξιδίου”, Αναδόχου: « Σύµπραξη µελετητικών γραφείων Αντωνόπουλου Χαρίλαου-Τιµίου Θεόδωρου-Γκλάβα Γεωργίου-Μπαλατσά Ιωάννη».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Προϊστάµενος της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας κ. Φωτόπουλος Απόστολος.

ΘΕΜΑ 12ο: Διακοπή της µελέτης “Ακτοµηχανική Προστασία Ακτών Δωρίδας Ν.Φωκίδας”, Αναδόχου « Συµπράττοντα γραφεία Αντωνόπουλου Χαρίλαου-Καρακασίδη Παναγιώτη». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Προϊστάµενος της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας κ. Φωτόπουλος Απόστολος.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση κατάρτισης Περιφερειακού Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.), έτους 2012.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Προϊστάµενος της /νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ.Αντωνόπουλος Αντώνης.

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση κατάρτισης Περιφερειακού Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων από πιστώσεις ΣΑΕ 047/6 (ΟΣΚ Α.Ε.), έτους 2012.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Προϊστάµενος της /νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ.Αντωνόπουλος Αντώνης.

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση κατάρτισης Περιφερειακού Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων από Τόκους, έτους 2012.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Προϊστάµενος της /νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ.Αντωνόπουλος Αντώνης.

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση κατάρτισης Περιφερειακού Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων από πιστώσεις Διαφόρων Φορέων, έτους 2012.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Προϊστάµενος της /νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ.Αντωνόπουλος Αντώνης.
ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση κατάρτισης Περιφερειακού Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων από πιστώσεις Ιδίων Πόρων, έτους 2012.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Προϊστάµενος της /νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ.Αντωνόπουλος Αντώνης.
ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση πρότασης ένταξης στο ΕΣΠΑ 2007-2013 του έργου : “Κατασκευή σκεπάστρου στη θέση « Βράχος» για την αντιµετώπιση των κατολισθήσεων και χιονοστιβάδων”. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Προϊστάµενος της /νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ.Αντωνόπουλος Αντώνης.

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση κατάρτισης Περιφερειακού Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων των Συλλογικών Αποφάσεων ΣΑΝΑ007/8, ΣΑΝΑ 011/8, ΣΑΝΑ 012/8, ΣΑΝΑ 045/8, ΣΑΝΑ 047/8,
ΣΑΜΠ 056/8, ΣΑΕΠ 056/8, ΣΑΝΑ 045/3, ΣΑΝΑ 011/3, ΣΑΜΠ 056/3, ΣΑΕΠ 056/3, ΣΑΕΠ 056/2, ΣΑΕΠ 356/2, ΣΑΕΠ 766, ΣΑΕΠ066, ΣΑΜΠ 066, ΣΑΕΠ 166, ΣΑΕΠ 466.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Προϊστάµενος της /νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ.Αντωνόπουλος Αντώνης.

ΘΕΜΑ 20ο : Λήψη απόφασης για την αγορά ακινήτου, 52.153,25 τ.µ µε κτίσµατα, της εταιρείας ΑΒΝΕ Ο.ΔΑΡΙΓΚ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης Ευβοίας  κ. Μπουραντάς Αθανάσιος.

ΘΕΜΑ 21ο : Απόφαση για τη λήψη δανείου, µε σκοπό την απόκτηση ακινήτου, της ΑΒΝΕ Ο.ΔΑΡΙΓΚ και ΣΙΑ στον επικείµενο πλειστηριασµό.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης Ευβοίας  κ. Μπουραντάς Αθανάσιος.

ΘΕΜΑ 22ο : Παραχώρηση χώρων κτηριακού συγκροτήµατος στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Ν. Ευρυτανίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας  κ. Καραµπάς Βασίλειος.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Συζήτηση με τον Λίνο Τριανταφυλλίδη και τον Νίκο Τράκο 
Η ανάπτυξης της ανατολικής πλευράς της Εύβοιας καταμεσίς στο Αιγαίο και στην γειτονιά της μητροπολιτικής Αττικής αποτελεί μία κρίσιμη πτυχής της γενικής αλλά ανεύρετης έως τώρα ευβοϊκής ανάπτυξης. Το ιστολόγιο αυτό, το "ΕΥΒΟΙΑ 2020" ανοίγει το διάλογο συζητώντας με δύο έμπειρους επιστήμονες που διακρίνονται για τη δημιουργική τους σκέψη και το πλούσιο μελετητικό έργο τους, τον Αρχιτέκτονα- Χωροτάκτη κ. Λίνο Τριανταφυλλίδη και τον Συγκοινωνιολόγο- Πολιτικό Μηχανικό κ. Νίκο Τράκο. Η Εύβοια περιμένει το τρένο της …. από την εποχή του Τρικούπη Η Ανατολική Εύβοια παραμένει απομονωμένη, εγκαταλελειμμένη και αναξιοποίητη. Η δημιουργία οδικού και σιδηροδρομικού άξονα που να συνδέει τη Χαλκίδα με το λιμάνι της Κύμης, την δυτική με την ανατολική πλευρά του νησιού  είναι ένα αίτημα που «εκκρεμεί» από την εποχή του Τρικούπη.

Η πρόταση και το όραμα του Χαριλάου Τρικούπη, πέρασαν στην ιστορία. Τότε υπήρχε το κίνητρο της αξιοποίησης του χ…

Το νέο λιμάνι στη Χαλκίδα θα δώσει και πάλι ζωή στην Εύβοια

 Αναδημοσίευση από ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ Μηνάς Τσαμόπουλος Δικαίωμα στην ελπίδα έχει πλέον η Εύβοια, εν μέσω της μεγάλης οικονομικής κρίσης που πλήττει την Ελλάδα. Το νησί που δεσπόζει στο Αιγαίο ελέγχοντας τα θαλάσσια περάσματα προς και από τη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο παλεύει με τους «δαίμονές» του τόσα χρόνια αφού έχει ένα αρνητικό πανευρωπαϊκό ρεκόρ. Είναι ο πρώτος νομός στην Ευρώπη σε άνεργους νέους. Μία γεωγραφική περιοχή που την τετραετία 1985-1989 είχε το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα στη Γηραιά  Ήπειρο, καταδικάστηκε στη συνέχεια σε βιομηχανικό μαρασμό, με τα λουκέτα που μπήκαν στα εργοστάσια, αφήνοντας στον δρόμο χιλιάδες εργαζόμενους που κατέχουν μοναδική τεχνογνωσία. Η οικονομική ξαστεριά για την Εύβοια έρχεται από τη θάλασσα, με μοχλό ανάπτυξης τον Οργανισμό Λιμένων Νήσου Εύβοιας (ΟΛΝΕ)  ο οποίος προήλθε από τη συνένωση 10 Λιμενικών ταμείων  και στις 30 Ιουνίου συμπληρώνει δύο χρόνια λειτουργίας, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με μετόχους το υπουργείο Οικονομίας, Υπο…

Η πρόταση του Β2 Σταδίου του ΣΧΟΟΑΠ ΑΥΛΩΝΟΣ.

 Αναγκαία η ενημέρωση και η συμμετοχή πολιτών και φορέων.

Στην φάση της διαβούλευσης έχει τεθεί -έστω τυπικά-  εδώ και πολλές εβδομάδες η πρόταση της Β2 Φάσης της Μελέτης του ΣΧΟΟΑΠ Αυλώνος. Πρόκειται για την τελική φάση της εκπόνησης του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης του πρώην Δήμου Αυλώνος και νυν Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος του Δήμου Κύμης Αλιβερίου. Με άλλα λόγια πρόκειται για το χωροταξικό σχέδιο  που καθορίζει τις χρήσεις γης και τους όρους οικιστικής ανάπτυξης της περιοχής του πρώην Δήμου Αυλώνος. Πρόκειται για μία σημαντική προγραμματική διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται μετά από την φάση αυτή, με την έγκρισή του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. Οι δύο προηγούμενες φάσεις πέρασαν από τυπικές και μάλλον «ανεμικές» διαβουλεύσεις, ειδικά η πρώτη, η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, στην οποία το μεν κείμενο έβριθε λαθών και παραλείψεων η δε δημόσια διαβούλευση σε επίπεδο Δήμου υπήρξε σχεδόν ανύπαρκτη. Στην δεύτερη φάση τα πράγ…