Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ: ΓΝΩΣΗ, ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ


Μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ψηφίστηκε από την ολομέλεια του ΕΚ η νέα πολιτική συνοχής με την οποία θα διατεθεί ποσό ύψους 325 δισ. ευρώ στα κράτη μέλη της ΕΕ, στις περιφέρειες και στις πόλεις τους, ώστε να επιτευχθούν οι πανευρωπαϊκοί στόχοι για την ανάπτυξη και την απασχόληση, καθώς και για να αντιμετωπιστούν η κλιματική αλλαγή, η ενεργειακή εξάρτηση και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Αν ληφθούν υπόψη η εθνική συνεισφορά των κρατών μελών και η μόχλευση που παρέχουν τα χρηματοπιστωτικά μέσα, ο συνολικός αντίκτυπος είναι πιθανόν να υπερβεί τα 500 δισ. ευρώ. Η νέα πολιτική συνοχής θα εξασφαλίσει τη μέγιστη απόδοση των εν λόγω επενδύσεων, που θα είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες της κάθε περιφέρειας και της κάθε πόλης. Τα βασικά στοιχεία της νέας πολιτικής συνοχής είναι τα εξής:
1. Επενδύσεις σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ και προσαρμογή του επιπέδου στήριξης και της εθνικής συνεισφοράς (ποσοστό συγχρηματο-δότησης) στα επίπεδα ανάπτυξής τους:
 Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες (ΑΕΠ < 75% του μέσου όρου της ΕΕ-27)
 Περιφέρειες μετάβασης (ΑΕΠ 75% έως 90 % του μέσου όρου της ΕΕ-27)
 Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες (ΑΕΠ > 90% του μέσου όρου της ΕΕ-27)
2. Διοχέτευση πόρων σε καίριους τομείς ανάπτυξης: Οι επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) θα εστιάζονται σε 4 βασικές προτεραιότητες: την καινοτομία και την έρευνα, το ψηφιακό θεματολόγιο, τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και την οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ανάλογα με την κατηγορία της περιφέρειας (λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες: 50%, περιφέρειες μετάβασης: 60%, και περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες: 80%). Περίπου 100 δισ. ευρώ θα διατεθούν σε αυτούς τους τομείς, από τους οποίους τουλάχιστον 23 δισ. ευρώ θα στηρίξουν τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας). Ως προς αυτό, υπάρχουν ξεχωριστές υποχρεώσεις για τη διάθεση πόρων από το ΕΤΠΑ (λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες: 12%, περιφέρειες μετάβασης: 15%, και περισσότερο αναπτυγμέ-νες περιφέρειες: 20%).

Περίπου 66 δισ. ευρώ θα διατεθούν ειδικά για διευρωπαϊκές μεταφορικές συνδέσεις προτεραιότητας και βασικά έργα περιβαλλοντικής υποδομής μέσω του Ταμείου Συνοχής. Μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), η πολιτική για τη συνοχή θα συμβάλει σημαντικά στις προτεραιότητες της ΕΕ στον τομέα της απασχόλησης, π.χ. μέσω της κατάρτισης και της διά βίου μάθησης, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης (κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τουλάχιστον το 20% του ΕΚΤ για την υλοποίηση αυτού του στόχου). Η συνδρομή του ΕΚΤ θα καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε κράτους μέλους, με την επιφύλαξη ενός προκαθορισμένου ελάχιστου ποσού, και θα ανέρχεται συνολικά σε τουλάχιστον 70 δισ. ευρώ. Η νέα πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων που συνδέεται με το ΕΚΤ και χρηματοδοτείται με τουλάχιστον 6 δισ. ευρώ θα υποστηρίζει την εφαρμογή της «Εγγύησης για τη νεολαία».

3. Καθορισμός σαφών, διαφανών, μετρήσιμων βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων όσον αφορά τη λογοδοσία και τα αποτελέσματα: Οι χώρες και οι περιφέρειες θα πρέπει να ανακοινώνουν εκ των προτέρων τους στόχους που προτίθενται να επιτύχουν με τους διαθέσιμους πόρους και να προσδιορίζουν επακριβώς τον τρόπο με τον οποίο θα μετράται η πρόοδος προς την επίτευξη αυτών των στόχων. Αυτό θα επιτρέψει την τακτική παρακολούθηση και συζήτηση σχετικά με τη χρήση των χρηματοοικονομικών πόρων. Θα σημαίνει ότι, προς το τέλος της περιόδου, επιπλέον κονδύλια θα μπορούν να διατεθούν σε προγράμματα με καλύτερες επιδόσεις (μέσω του λεγόμενου «αποθεματικού επίδοσης»).
4. Καθιέρωση όρων πριν από τη διοχέτευση κονδυλίων ώστε να εξασφαλίζονται αποτελεσματικότερες επενδύσεις. Για παράδειγμα, οι στρατηγικές «έξυπνης εξειδίκευσης» με σκοπό τον εντοπισμό ιδιαίτερων πλεονεκτημάτων και δυνατοτήτων, οι φιλικές προς τις επιχειρήσεις μεταρρυθμίσεις, οι στρατηγικές για τις μεταφορές, τα μέτρα για τη βελτίωση των συστημάτων δημοσίων συμβάσεων, η τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, οι στρατηγικές για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και της πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο ή οι στρατηγικές για την προώθηση της ισότητας των φύλων και της απαγόρευσης των διακρίσεων συνιστούν όλα απαραίτητες προϋποθέσεις.
5. Κατάρτιση κοινής στρατηγικής για μεγαλύτερο συντονισμό και λιγότερες επικαλύψεις: Το κοινό στρατηγικό πλαίσιο συνιστά τη βάση για τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων και επενδυτικών κεφαλαίων (το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΚΤ, ως τα τρία ταμεία στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, καθώς και το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ταμείο Αλιείας). Το εν λόγω πλαίσιο συνδέεται επίσης καλύτερα με άλλα μέσα της ΕΕ, όπως το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» ή το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία.
6. Απλούστευση της γραφειοκρατίας και διευκόλυνση της χρήσης των επενδύσεων της ΕΕ μέσω μιας κοινής δέσμης κανόνων για όλα τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και τα επενδυτικά κεφάλαια, καθώς και απλούστεροι λογιστικοί κανόνες, πιο στοχοθετημένες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και εντατικότερη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας («ηλεκτρονική συνοχή»).
7. Ενίσχυση της αστικής διάστασης της πολιτικής, με τη διάθεση ενός ελάχιστου ποσού των πόρων του ΕΤΠΑ το οποίο θα δαπανάται για ολοκληρωμένα έργα σε πόλεις – πέραν των άλλων δαπανών σε αστικές περιοχές.
8. Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας και διευκόλυνση της δημιουργίας περισσότερων διασυνοριακών έργων. Επιπλέον, η διασφάλιση στρατηγικών για μακροπεριφέρειες, όπως ο Δούναβης και η Βαλτική Θάλασσα, υποστηρίζεται από εθνικά και περιφερειακά προγράμματα.
9. Διασφάλιση της καλύτερης διασύνδεσης της πολιτικής για τη συνοχή με μια ευρύτερη οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ: Τα προγράμματα θα πρέπει να συνάδουν με τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων και θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις σχετικές μεταρρυθμίσεις που έχουν προσδιοριστεί μέσω ειδικών για κάθε χώρα συστάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου.
Εάν κριθεί αναγκαίο, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τα κράτη μέλη –στο πλαίσιο της ρήτρας «μακροοικονομικών προϋποθέσεων»– να τροποποιήσουν προγράμματα προκειμένου να στηριχθούν βασικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Ως έσχατη λύση, μπορεί να αναστείλει τη χορήγηση των κονδυλίων, εάν έχουν διαπιστωθεί επανειλημμένες και σοβαρές παραβιάσεις των οικονομικών συστάσεων.
10. Ενθάρρυνση της εντατικότερης χρήσης χρηματοδοτικών μέσων ώστε να δοθεί στις ΜΜΕ μεγαλύτερη στήριξη και πρόσβαση σε πιστώσεις: Δάνεια, εγγυήσεις και ίδια κεφάλαια/κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου θα στηρίζονται από κονδύλια της ΕΕ χάρη σε κοινούς κανόνες, στη διεύρυνση της χρήσης τους και στην παροχή κινήτρων (π.χ. υψηλότερα ποσοστά συγχρηματοδότησης). Η έμφαση στα δάνεια παρά στις επιχορηγήσεις αναμένεται ότι θα βελτιώσει την ποιότητα των σχεδίων και θα αποθαρρύνει την εξάρτηση από επιδοτήσεις.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Συζήτηση με τον Λίνο Τριανταφυλλίδη και τον Νίκο Τράκο 
Η ανάπτυξης της ανατολικής πλευράς της Εύβοιας καταμεσίς στο Αιγαίο και στην γειτονιά της μητροπολιτικής Αττικής αποτελεί μία κρίσιμη πτυχής της γενικής αλλά ανεύρετης έως τώρα ευβοϊκής ανάπτυξης. Το ιστολόγιο αυτό, το "ΕΥΒΟΙΑ 2020" ανοίγει το διάλογο συζητώντας με δύο έμπειρους επιστήμονες που διακρίνονται για τη δημιουργική τους σκέψη και το πλούσιο μελετητικό έργο τους, τον Αρχιτέκτονα- Χωροτάκτη κ. Λίνο Τριανταφυλλίδη και τον Συγκοινωνιολόγο- Πολιτικό Μηχανικό κ. Νίκο Τράκο. Η Εύβοια περιμένει το τρένο της …. από την εποχή του Τρικούπη Η Ανατολική Εύβοια παραμένει απομονωμένη, εγκαταλελειμμένη και αναξιοποίητη. Η δημιουργία οδικού και σιδηροδρομικού άξονα που να συνδέει τη Χαλκίδα με το λιμάνι της Κύμης, την δυτική με την ανατολική πλευρά του νησιού  είναι ένα αίτημα που «εκκρεμεί» από την εποχή του Τρικούπη.

Η πρόταση και το όραμα του Χαριλάου Τρικούπη, πέρασαν στην ιστορία. Τότε υπήρχε το κίνητρο της αξιοποίησης του χ…

Το νέο λιμάνι στη Χαλκίδα θα δώσει και πάλι ζωή στην Εύβοια

 Αναδημοσίευση από ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ Μηνάς Τσαμόπουλος Δικαίωμα στην ελπίδα έχει πλέον η Εύβοια, εν μέσω της μεγάλης οικονομικής κρίσης που πλήττει την Ελλάδα. Το νησί που δεσπόζει στο Αιγαίο ελέγχοντας τα θαλάσσια περάσματα προς και από τη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο παλεύει με τους «δαίμονές» του τόσα χρόνια αφού έχει ένα αρνητικό πανευρωπαϊκό ρεκόρ. Είναι ο πρώτος νομός στην Ευρώπη σε άνεργους νέους. Μία γεωγραφική περιοχή που την τετραετία 1985-1989 είχε το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα στη Γηραιά  Ήπειρο, καταδικάστηκε στη συνέχεια σε βιομηχανικό μαρασμό, με τα λουκέτα που μπήκαν στα εργοστάσια, αφήνοντας στον δρόμο χιλιάδες εργαζόμενους που κατέχουν μοναδική τεχνογνωσία. Η οικονομική ξαστεριά για την Εύβοια έρχεται από τη θάλασσα, με μοχλό ανάπτυξης τον Οργανισμό Λιμένων Νήσου Εύβοιας (ΟΛΝΕ)  ο οποίος προήλθε από τη συνένωση 10 Λιμενικών ταμείων  και στις 30 Ιουνίου συμπληρώνει δύο χρόνια λειτουργίας, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με μετόχους το υπουργείο Οικονομίας, Υπο…

Η πρόταση του Β2 Σταδίου του ΣΧΟΟΑΠ ΑΥΛΩΝΟΣ.

 Αναγκαία η ενημέρωση και η συμμετοχή πολιτών και φορέων.

Στην φάση της διαβούλευσης έχει τεθεί -έστω τυπικά-  εδώ και πολλές εβδομάδες η πρόταση της Β2 Φάσης της Μελέτης του ΣΧΟΟΑΠ Αυλώνος. Πρόκειται για την τελική φάση της εκπόνησης του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης του πρώην Δήμου Αυλώνος και νυν Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος του Δήμου Κύμης Αλιβερίου. Με άλλα λόγια πρόκειται για το χωροταξικό σχέδιο  που καθορίζει τις χρήσεις γης και τους όρους οικιστικής ανάπτυξης της περιοχής του πρώην Δήμου Αυλώνος. Πρόκειται για μία σημαντική προγραμματική διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται μετά από την φάση αυτή, με την έγκρισή του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. Οι δύο προηγούμενες φάσεις πέρασαν από τυπικές και μάλλον «ανεμικές» διαβουλεύσεις, ειδικά η πρώτη, η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, στην οποία το μεν κείμενο έβριθε λαθών και παραλείψεων η δε δημόσια διαβούλευση σε επίπεδο Δήμου υπήρξε σχεδόν ανύπαρκτη. Στην δεύτερη φάση τα πράγ…