Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

608.000 ΕΥΡΩ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΑποφασίστηκε η κατανομή  από το λογαριασµό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των ∆ήµων»,  ποσού ύψους 18.400.000,00 € στους ∆ήµους και Συνδέσµους αυτών, για την κάλυψη δράσεων αντιµετώπισης των δασικών πυρκαγιών. Από το ποσόν αυτό 608.000 ευρώ κατανέμονται στους δήμους της Εύβοιας ως εξής:
∆. ∆ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ  69.000 ευρώ
∆. ΕΡΕΤΡΙΑΣ 39.000 ευρώ

∆. ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙ∆ΗΨΟΥ 93.400 ευρώ
∆. ΚΑΡΥΣΤΟΥ 90.400 ευρώ
∆. ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 113.200 ευρώ
∆. ΜΑΝΤΟΥ∆ΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 73.400 ευρώ
∆. ΣΚΥΡΟΥ 30.900 ευρώ
∆. ΧΑΛΚΙ∆ΕΩΝ 98.700 ευρώ
Με τα χρήματα αυτά οι δήμοι µπορούν να χρηµατοδοτήσουν ενέργειες όπως: α) καθαρισµός βλάστησης για τη µείωση του κινδύνου στα περιαστικά δάση, άλση κλπ, β)  καθαρισµός - έλεγχος χωµατερών, γ) ενίσχυση εθελοντικών δράσεων σε επίπεδο ΟΤΑ Α’  βαθµού, δ) θέµατα εξοπλισµού (π.χ. βυτιοφόρα, γεννήτριες, ασύρµατοι κλπ) και ε)  λειτουργικά έξοδα (υπερωρίες µη µόνιµου προσωπικού, καύσιµα).
Η κατανοµή πραγµατοποιήθηκε µε βάση την πρόταση της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας για την κατάρτιση της οποίας λήφθηκαν υπόψη κριτήρια που συνδέονται µε τον κίνδυνο πυρκαγιών, ποσοστό δασοκάλυψης, δηµογραφικά στοιχεία, περιοχές δικτύου NATURA 2000 κλπ.
Επισηµαίνεται ότι οι δικαιούχοι φορείς θα χρησιµοποιήσουν τις εν λόγω πιστώσεις αποκλειστικά για δράσεις πυροπροστασίας και θα γνωστοποιούν άµεσα τα σχετικά έργα στις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων.

Σχόλια