Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΗ 2020Αντιδρώντας στην κρίση, η ΕΕ δρομολόγησε το 2010 τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η στρατηγική ενθαρρύνει την ανάπτυξη που βασίζεται στην εκπαίδευση και την καινοτομία, προωθεί την αποτελεσματική χρήση των πόρων, δεν επιβαρύνει το περιβάλλον και στηρίζει τη συμμετοχή όλων των μελών της κοινωνίας. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, καθορίστηκαν στη στρατηγική πέντε πρωταρχικοί στόχοι για την Ευρώπη και επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες, ώστε να επιταχυνθεί η υλοποίησή τους έως το 2020.
Τα κράτη μέλη πρέπει να καταρτίσουν εθνικά προγράμματα που συμβάλλουν στην εκπλήρωση αυτών των στόχων. Τα εν λόγω προγράμματα συνοδεύονται από επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες της ΕΕ, οι οποίες θα συνδράμουν στην επίτευξη αυτών των φιλόδοξων στόχων.
Λόγω του υψηλού επιπέδου δημοσίων επενδύσεων και του αριθμού των προγραμμάτων της ΕΕ που υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο, η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) είναι πεπεισμένη ότι η επιτυχία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» εξαρτάται από την πλήρη συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών. Πρόσφατα, πολλές περιφέρειες και πόλεις ανέδειξαν μάλιστα τη Στρατηγική σε σημείο αναφοράς των σχεδίων τους για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Παρόλα αυτά, πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες, ώστε οι περιφέρειες και οι πόλεις να εισακουστούν στον πολιτικό διάλογο, να ενισχυθεί ο ρόλος τους στα προγράμματα των εθνικών κυβερνήσεων που συνδέονται με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και να διασφαλιστεί ότι συμβάλλουν πλήρως στην ενδεχόμενη μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση της Στρατηγικής, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2014.

Πώς συμβάλλει η ΕτΠ στην υποστήριξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»
Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» αποτελεί μια από τις πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής των Περιφερειών. Η ΕτΠ συμβάλλει στην υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» ως εξής:
Υιοθέτηση γνωμοδοτήσεων αναφορικά με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ
Ανταποκρινόμενη στον θεσμικό της ρόλο, η ΕτΠ προωθεί τις θέσεις του τοπικού και του περιφερειακού επιπέδου όσον αφορά τη νομοθεσία της ΕΕ. Αυτό επιτυγχάνεται με την υιοθέτηση γνωμοδοτήσεων για προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούν τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Η ΕτΠ προβαίνει επίσης σε πολιτικές δηλώσεις πριν από κάθε σημαντικό στάδιο εξέλιξης στον κύκλο πολιτικής της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».


Η έκθεση παρακολούθησης της ΕτΠ για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και η πλατφόρμα παρακολούθησης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»
Η ΕτΠ δημιούργησε την πλατφόρμα παρακολούθησης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η οποία συλλέγει επιτόπιες πληροφορίες μελετών και συνεδριάσεων αναφορικά με τη συμβολή του τοπικού και του περιφερειακού επιπέδου στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των στρατηγικών «Ευρώπη 2020» στα κράτη μέλη. Οποιαδήποτε τοπική ή περιφερειακή αρχή μπορεί να προσχωρήσει στην Πλατφόρμα. Τον Σεπτέμβριο του 2012, η Πλατφόρμα ξεκίνησε την πρώτη από τις επτά έρευνες με στόχο να αξιολογηθεί η υλοποίηση καθεμιάς από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιευτούν στο πλαίσιο μιας σειράς εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του 2013 (βλέπε παρακάτω). Επιπλέον, μία φορά τον χρόνο η ΕτΠ εκδίδει την έκθεση παρακολούθησης για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», βάσει των πορισμάτων της Πλατφόρμας.

Διασκέψεις και έρευνες: αξιολόγηση των επτά εμβληματικών πρωτοβουλιών
Η ΕτΠ διοργανώνει μια σειρά επτά διασκέψεων – μία για κάθε εμβληματική πρωτοβουλία - υπό τον τίτλο Διάσκεψη της ΕτΠ για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» - Οι περιφέρειες και οι πόλεις υλοποιούν την ευρωπαϊκή στρατηγική για την ανάπτυξη. Οι εκδηλώσεις αυτές απευθύνονται σε εκπροσώπους των τοπικών και των περιφερειακών αρχών με το εξής ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα:
Νεολαία σε κίνηση: 13 Δεκεμβρίου 2012, Βρυξέλλες
Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας: 28 Φεβρουαρίου/Μάρτιος 2013, Δουβλίνο
Βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης:10 Απριλίου 2013, Βρυξέλλες
Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας: 29 Μαΐου 2013, Βρυξέλλες
Ψηφιακό θεματολόγιο: 2 Ιουλίου 2013, Βρυξέλλες
Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους: 6 Σεπτεμβρίου 2013, Βίλνα
Ένωση καινοτομίας: 26 Νοεμβρίου 2013, Βρυξέλλες

Πριν από κάθε διάσκεψη, η πλατφόρμα παρακολούθησης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» θα διεξάγει έρευνα, η οποία θα εστιάζεται στην εκάστοτε, υπό συζήτηση, εμβληματική πρωτοβουλία.

Στήριξη της ανάπτυξης: οι 5 στόχοι για την ΕΕ έως το 2020

1.       Απασχόληση: Το 75% των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών πρέπει να έχει απασχόληση.
2.       Ε&Α / καινοτομία: Το 3% του ΑΕγχΠ της ΕΕ πρέπει να επενδύεται στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία (δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις).
3.       Κλιματική αλλαγή / ενέργεια: Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% (ή ακόμη και κατά 30%, εφόσον πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις) σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Το 20% της ενέργειας θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 20% αύξηση της ενεργειακής απόδοσης
4.       Εκπαίδευση: Μείωση των ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου κάτω του 10% Τουλάχιστον το 40% των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών πρέπει να έχουν συμπληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση
5.       Φτώχεια / κοινωνικός αποκλεισμός

Για περισσότερες πληροφορίες ή εάν επιθυμείτε να συμμετέχετε στο έργο της ΕτΠ σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο: www.cor.europa.eu/europe2020

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Συζήτηση με τον Λίνο Τριανταφυλλίδη και τον Νίκο Τράκο 
Η ανάπτυξης της ανατολικής πλευράς της Εύβοιας καταμεσίς στο Αιγαίο και στην γειτονιά της μητροπολιτικής Αττικής αποτελεί μία κρίσιμη πτυχής της γενικής αλλά ανεύρετης έως τώρα ευβοϊκής ανάπτυξης. Το ιστολόγιο αυτό, το "ΕΥΒΟΙΑ 2020" ανοίγει το διάλογο συζητώντας με δύο έμπειρους επιστήμονες που διακρίνονται για τη δημιουργική τους σκέψη και το πλούσιο μελετητικό έργο τους, τον Αρχιτέκτονα- Χωροτάκτη κ. Λίνο Τριανταφυλλίδη και τον Συγκοινωνιολόγο- Πολιτικό Μηχανικό κ. Νίκο Τράκο. Η Εύβοια περιμένει το τρένο της …. από την εποχή του Τρικούπη Η Ανατολική Εύβοια παραμένει απομονωμένη, εγκαταλελειμμένη και αναξιοποίητη. Η δημιουργία οδικού και σιδηροδρομικού άξονα που να συνδέει τη Χαλκίδα με το λιμάνι της Κύμης, την δυτική με την ανατολική πλευρά του νησιού  είναι ένα αίτημα που «εκκρεμεί» από την εποχή του Τρικούπη.

Η πρόταση και το όραμα του Χαριλάου Τρικούπη, πέρασαν στην ιστορία. Τότε υπήρχε το κίνητρο της αξιοποίησης του χ…

Το νέο λιμάνι στη Χαλκίδα θα δώσει και πάλι ζωή στην Εύβοια

 Αναδημοσίευση από ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ Μηνάς Τσαμόπουλος Δικαίωμα στην ελπίδα έχει πλέον η Εύβοια, εν μέσω της μεγάλης οικονομικής κρίσης που πλήττει την Ελλάδα. Το νησί που δεσπόζει στο Αιγαίο ελέγχοντας τα θαλάσσια περάσματα προς και από τη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο παλεύει με τους «δαίμονές» του τόσα χρόνια αφού έχει ένα αρνητικό πανευρωπαϊκό ρεκόρ. Είναι ο πρώτος νομός στην Ευρώπη σε άνεργους νέους. Μία γεωγραφική περιοχή που την τετραετία 1985-1989 είχε το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα στη Γηραιά  Ήπειρο, καταδικάστηκε στη συνέχεια σε βιομηχανικό μαρασμό, με τα λουκέτα που μπήκαν στα εργοστάσια, αφήνοντας στον δρόμο χιλιάδες εργαζόμενους που κατέχουν μοναδική τεχνογνωσία. Η οικονομική ξαστεριά για την Εύβοια έρχεται από τη θάλασσα, με μοχλό ανάπτυξης τον Οργανισμό Λιμένων Νήσου Εύβοιας (ΟΛΝΕ)  ο οποίος προήλθε από τη συνένωση 10 Λιμενικών ταμείων  και στις 30 Ιουνίου συμπληρώνει δύο χρόνια λειτουργίας, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με μετόχους το υπουργείο Οικονομίας, Υπο…

Η πρόταση του Β2 Σταδίου του ΣΧΟΟΑΠ ΑΥΛΩΝΟΣ.

 Αναγκαία η ενημέρωση και η συμμετοχή πολιτών και φορέων.

Στην φάση της διαβούλευσης έχει τεθεί -έστω τυπικά-  εδώ και πολλές εβδομάδες η πρόταση της Β2 Φάσης της Μελέτης του ΣΧΟΟΑΠ Αυλώνος. Πρόκειται για την τελική φάση της εκπόνησης του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης του πρώην Δήμου Αυλώνος και νυν Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος του Δήμου Κύμης Αλιβερίου. Με άλλα λόγια πρόκειται για το χωροταξικό σχέδιο  που καθορίζει τις χρήσεις γης και τους όρους οικιστικής ανάπτυξης της περιοχής του πρώην Δήμου Αυλώνος. Πρόκειται για μία σημαντική προγραμματική διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται μετά από την φάση αυτή, με την έγκρισή του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. Οι δύο προηγούμενες φάσεις πέρασαν από τυπικές και μάλλον «ανεμικές» διαβουλεύσεις, ειδικά η πρώτη, η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, στην οποία το μεν κείμενο έβριθε λαθών και παραλείψεων η δε δημόσια διαβούλευση σε επίπεδο Δήμου υπήρξε σχεδόν ανύπαρκτη. Στην δεύτερη φάση τα πράγ…