Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Απόσπασμα από: Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη συμφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραμμάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020 (http://www.eetaa.gr/anakoinoseis/14022013_eu_position_paper_gr.pdf  )

Επειδή η αδυναμία εφαρμογής μιας μεγάλης και ολοκληρωμένης μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τις ευρύτερες μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για να επανέλθει η Ελλάδα σε πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, και ιδίως για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις μείζονες αναπτυξιακές προκλήσεις για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, τα ταμεία του ΚΠΣ θα πρέπει να στηρίξουν ως άμεση προτεραιότητα τη διοικητική μεταρρύθμιση, που περιλαμβάνει και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος. Ως προς αυτό,  πρέπει να εξασφαλιστεί ο μέγιστος αντίκτυπός τους στη διασφάλιση της εφαρμογής αξιόπιστων και μακρόβιων μεταρρυθμίσεων, την αποτελεσματική λειτουργία της διοίκησης και το δυναμικό της χώρας για ανάπτυξη και δημιουργία απασχόλησης.
Επειδή, ωστόσο, αποδείχθηκε ότι ήταν δύσκολο να εφαρμοστούν στην πράξη επενδύσεις στη διοικητική μεταρρύθμιση κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, θα πρέπει να υπάρξει η κατάλληλη προσαρμογή της υλοποίησης των σχετικών επενδύσεων για την περίοδο 2014-2020.

Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της θεσμικής ικανότητας και αποτελεσματικότητας της κεντρικής κυβέρνησης και της περιφερειακής και τοπικής διοίκησης.
Τα ταμεία του ΚΠΣ θα πρέπει να δώσουν έμφαση στην εξασφάλιση της δημιουργίας ενός κυβερνητικού μηχανισμού με ισχυρή δέσμευση, σαφή ηγετική ικανότητα, που θα αναλάβει την πλήρη ευθύνη της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων και θα διαθέτει τις αναγκαίες λειτουργίες και εξουσίες για να εποπτεύει, να παρεμβαίνει και να αποφασίζει σε πολιτικό επίπεδο. Πρέπει να χαραχθεί και να εφαρμοστεί μια στρατηγική για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εμποδίζουν την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων. Πρέπει να προσδιοριστούν και να ενισχυθούν με τα κεφάλαια του ΚΠΣ δομές που συνδέουν την κεντρική διοίκηση με τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα, ώστε να μεταφραστούν σε βασικές πολιτικές μεταρρυθμίσεις και πρωτοβουλίες, παραδείγματος χάρη στον τομέα της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας.
Όσον αφορά την επαρκή και αποτελεσματική λειτουργία του κράτους σε όλα τα επίπεδα διοίκησης, τα ταμεία του ΚΠΣ θα πρέπει να στηρίξουν την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής που ενισχύει τη στρατηγική διαχείριση στο εσωτερικό των23  υπουργείων και τον διυπουργικό συντονισμό καθώς και την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο κατάλληλο επίπεδο. Μια τέτοια στρατηγική θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει την αποτελεσματική διασύνδεση μεταξύ περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων καθώς και ανάμεσα σε αυτές και την κεντρική διοίκηση. Τα ταμεία του ΚΠΣ πρέπει επίσης να στηρίζουν την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας στρατηγικής για την αντιμετώπιση συνολικά του σύνθετου νομικού και διοικητικού πλαισίου απλουστεύοντάς το και προσδίδοντας σε αυτό μεγαλύτερη διαφάνεια, ώστε να μετατοπιστεί το κύριο βάρος της διοίκησης από την τυπική συμμόρφωση με τις λεπτομερείς απαιτήσεις στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων και πολιτικών.

Το δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να εξορθολογιστεί και να διασαφηνιστεί δίνοντας έμφαση στους στόχους πολιτικής. Το ΚΠΣ θα πρέπει επίσης να στηρίξει τον καθορισμό και την εφαρμογή μιας πλήρους και αποτελεσματικής στρατηγικής για τους ανθρώπινους πόρους που θα βασίζεται σε διορισμούς όχι με πολιτικά αλλά αξιοκρατικά κριτήρια από τη κορυφή έως τη βάση. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει επίσης να προβλέπει ιδίως την εξασφάλιση και ενίσχυση μιας πολιτικά αδέσμευτης ανώτερης και μεσαίας δημόσιας υπηρεσίας που θα αποτελεί τον πυρήνα της εφαρμογής της πολιτικής, έχοντας την κύρια ευθύνη για την εξειδίκευση του γενικού πολιτικού οράματος και των στόχων σε συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις, τη θέσπιση της αξιολόγησης των επιδόσεών της και τη σύνδεση με τα ορόσημα για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης.
Το ΚΠΣ πρέπει επίσης να στηρίξει τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος· είναι σημαντικό να βελτιωθεί η ποιότητα των διαδικασιών των αστικών δικαστηρίων, να προωθηθούν ο θεσμός της διαμεσολάβησης και άλλα εναλλακτικά μέσα επίλυσης διαφορών, να εκσυγχρονιστεί η οργάνωση των δικαστηρίων, να εισαχθεί και να αναπτυχθεί η ηλεκτρονική δικαιοσύνη και να αναπτυχθεί η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του δικαστικού σώματος.
Το ΚΠΣ θα πρέπει επίσης να στηρίξει τη θέσπιση και εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της συστημικής διαφθοράς στο δημόσιο και της παραοικονομίας.

Στήριξη της ανάπτυξης, προώθηση και εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες.

Πρέπει να αναπτυχθεί μια αυθεντική στρατηγική για ενιαία και εξ ολοκλήρου εσωτερικά συστήματα ΤΠΕ σε όλη τη δημόσια διοίκηση, μέσω της προώθησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες. Η θέσπιση της ηλεκτρονικής υπογραφής και ηλεκτρονικής διαβούλευσης για ταχεία λήψη αποφάσεων είναι παραδείγματα πρωτοβουλιών που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την επάρκεια και αποτελεσματικότητα της κεντρικής κυβέρνησης και των περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων. Η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες θα πρέπει κυρίως να εστιάζεται σε υπηρεσίες υψηλής οικονομικής και κοινωνικής σημασίας, όπως υποβολή φορολογικής δήλωσης και η καταβολή φόρων, η έκδοση διαφόρων αδειών και πιστοποιητικών, η ηλεκτρονική δικαιοσύνη και η ηλεκτρονική υγεία. Η συλλογή και διαχείριση δεδομένων για τη δημιουργία ενός κυβερνητικού συστήματος τεκμηριωμένης διαχείρισης και η διάδοση ορθών πρακτικών θα πρέπει να αποτελούν μέρος αυτής της στρατηγικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Ενίσχυση της ικανότητας κινητοποίησης των ενδιαφερόμενων φορέων σε εθνικό,  περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για τη μεταρρύθμιση της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής
Η ελληνική δημόσια διοίκηση θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι ενδιαφερόμενοι φορείς έχουν την ικανότητα να συμμετέχουν ενεργά και να συμβάλλουν στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και ότι τα ταμεία του ΚΠΣ στηρίζουν τη βελτίωση των ικανοτήτων τους σε βασικά ζητήματα που συνδέονται με τις μεταρρυθμίσεις.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Συζήτηση με τον Λίνο Τριανταφυλλίδη και τον Νίκο Τράκο 
Η ανάπτυξης της ανατολικής πλευράς της Εύβοιας καταμεσίς στο Αιγαίο και στην γειτονιά της μητροπολιτικής Αττικής αποτελεί μία κρίσιμη πτυχής της γενικής αλλά ανεύρετης έως τώρα ευβοϊκής ανάπτυξης. Το ιστολόγιο αυτό, το "ΕΥΒΟΙΑ 2020" ανοίγει το διάλογο συζητώντας με δύο έμπειρους επιστήμονες που διακρίνονται για τη δημιουργική τους σκέψη και το πλούσιο μελετητικό έργο τους, τον Αρχιτέκτονα- Χωροτάκτη κ. Λίνο Τριανταφυλλίδη και τον Συγκοινωνιολόγο- Πολιτικό Μηχανικό κ. Νίκο Τράκο. Η Εύβοια περιμένει το τρένο της …. από την εποχή του Τρικούπη Η Ανατολική Εύβοια παραμένει απομονωμένη, εγκαταλελειμμένη και αναξιοποίητη. Η δημιουργία οδικού και σιδηροδρομικού άξονα που να συνδέει τη Χαλκίδα με το λιμάνι της Κύμης, την δυτική με την ανατολική πλευρά του νησιού  είναι ένα αίτημα που «εκκρεμεί» από την εποχή του Τρικούπη.

Η πρόταση και το όραμα του Χαριλάου Τρικούπη, πέρασαν στην ιστορία. Τότε υπήρχε το κίνητρο της αξιοποίησης του χ…

Το νέο λιμάνι στη Χαλκίδα θα δώσει και πάλι ζωή στην Εύβοια

 Αναδημοσίευση από ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ Μηνάς Τσαμόπουλος Δικαίωμα στην ελπίδα έχει πλέον η Εύβοια, εν μέσω της μεγάλης οικονομικής κρίσης που πλήττει την Ελλάδα. Το νησί που δεσπόζει στο Αιγαίο ελέγχοντας τα θαλάσσια περάσματα προς και από τη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο παλεύει με τους «δαίμονές» του τόσα χρόνια αφού έχει ένα αρνητικό πανευρωπαϊκό ρεκόρ. Είναι ο πρώτος νομός στην Ευρώπη σε άνεργους νέους. Μία γεωγραφική περιοχή που την τετραετία 1985-1989 είχε το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα στη Γηραιά  Ήπειρο, καταδικάστηκε στη συνέχεια σε βιομηχανικό μαρασμό, με τα λουκέτα που μπήκαν στα εργοστάσια, αφήνοντας στον δρόμο χιλιάδες εργαζόμενους που κατέχουν μοναδική τεχνογνωσία. Η οικονομική ξαστεριά για την Εύβοια έρχεται από τη θάλασσα, με μοχλό ανάπτυξης τον Οργανισμό Λιμένων Νήσου Εύβοιας (ΟΛΝΕ)  ο οποίος προήλθε από τη συνένωση 10 Λιμενικών ταμείων  και στις 30 Ιουνίου συμπληρώνει δύο χρόνια λειτουργίας, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με μετόχους το υπουργείο Οικονομίας, Υπο…

Η πρόταση του Β2 Σταδίου του ΣΧΟΟΑΠ ΑΥΛΩΝΟΣ.

 Αναγκαία η ενημέρωση και η συμμετοχή πολιτών και φορέων.

Στην φάση της διαβούλευσης έχει τεθεί -έστω τυπικά-  εδώ και πολλές εβδομάδες η πρόταση της Β2 Φάσης της Μελέτης του ΣΧΟΟΑΠ Αυλώνος. Πρόκειται για την τελική φάση της εκπόνησης του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης του πρώην Δήμου Αυλώνος και νυν Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος του Δήμου Κύμης Αλιβερίου. Με άλλα λόγια πρόκειται για το χωροταξικό σχέδιο  που καθορίζει τις χρήσεις γης και τους όρους οικιστικής ανάπτυξης της περιοχής του πρώην Δήμου Αυλώνος. Πρόκειται για μία σημαντική προγραμματική διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται μετά από την φάση αυτή, με την έγκρισή του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. Οι δύο προηγούμενες φάσεις πέρασαν από τυπικές και μάλλον «ανεμικές» διαβουλεύσεις, ειδικά η πρώτη, η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, στην οποία το μεν κείμενο έβριθε λαθών και παραλείψεων η δε δημόσια διαβούλευση σε επίπεδο Δήμου υπήρξε σχεδόν ανύπαρκτη. Στην δεύτερη φάση τα πράγ…