Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020. ΜΕΡΟΣ 3οΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Με βάση τα δεδομένα της Ελλάδας, έχουν καθοριστική σημασία ορισμένες σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, και ιδίως η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, με στόχο τη δημιουργία ενός υγιούς, σταθερού και φιλικού περιβάλλοντος που ευνοεί τις επενδύσεις. Αυτές αποτελούν επίσης και βασικές προϋποθέσεις, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε σχέση με τη διασυνοριακή συνεργασία, για την επιτυχή εφαρμογή των ταμείων του ΚΠΣ, η οποία μπορεί να έχει μόνο βέλτιστο αντίκτυπο, εφόσον υπάρχει το κατάλληλο πολιτικό, νομικό και διοικητικό πλαίσιο.
Συνεπώς, ο νέος κανονισμός κοινών διατάξεων (ΚΚΔ) θα ορίζει εκ των προτέρων όρους που αποτελούν προαπαιτούμενα για την αποτελεσματική χρήση των ταμείων της ΕΕ, τα οποία θα πρέπει να έχουν εκπληρωθεί κατά την έγκριση ενός προγράμματος. Η Επιτροπή θα εξετάζει επίσημα τη συνεκτικότητα και επάρκεια των πληροφοριών που παρέχει η Ελλάδα στο πλαίσιο της εκτίμησής της για τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και τα προγράμματα.

Εάν δεν πληρούνται οι εκ των προτέρων όροι κατά τον χρόνο υποβολής της συμφωνίας εταιρικής σχέσης στην Επιτροπή, η Ελλάδα θα πρέπει να καθορίσει ένα σύνολο μέτρων που θα ληφθούν σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους. Πρέπει να πληρούνται όλοι οι εκ των προτέρων όροι μέχρι τη συμφωνηθείσα προθεσμία, και το αργότερο εντός δύο ετών από την έγκριση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ή έως την 31η Δεκεμβρίου 2016. Οι λεπτομερείς δράσεις που συνδέονται με την εκπλήρωση των όρων θα καθορίζονται στα σχετικά επιχειρησιακά προγράμματα.
Πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

Διοικητική μεταρρύθμιση και αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης: πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή στρατηγική για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης. Απλούστευση της τρέχουσας εφαρμογής για την επιτυχή εφαρμογή των ταμείων του ΚΠΣ.
Πρόσβαση στην απασχόληση ατόμων που ζητούν εργασία, ιδίως νέων και ανενεργών ατόμων: 1) πρέπει να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση και τους γενικούς προσανατολισμούς για τις οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών και της Ένωσης αναφορικά με τη δημιουργία συνθηκών που συμβάλλουν στη δημιουργία απασχόλησης, 2) πρέπει να εφαρμοστεί ολοκληρωμένη στρατηγική για χωρίς αποκλεισμούς στήριξη της δημιουργίας επιχειρήσεων, σύμφωνα με την πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση και τους γενικούς προσανατολισμούς για τις οικονομικές πολιτικές της Ελλάδας και της Ένωσης αναφορικά με τη δημιουργία συνθηκών που συμβάλλουν στη δημιουργία απασχόλησης, 3) πρέπει να εκσυγχρονιστούν και να ενισχυθούν οι οργανισμοί για την αγορά εργασίας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση.
Πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή εθνική ή περιφερειακή στρατηγική για την καινοτομία που θα βασίζεται στην ευφυή εξειδίκευση και θα περιγράφει τα μέτρα για την  ενθάρρυνση ιδιωτικών επενδύσεων στην Ε&ΤΑ και θα αναφέρει την κοστολόγηση και τους προϋπολογισμούς. Μια στρατηγική ευφυούς εξειδίκευσης θα πρέπει να έχει κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη νέων συνεργατικών σχηματισμών, κόμβων και τομέων καινοτομίας και ανάπτυξης επιχειρήσεων με βάση τα περιφερειακά χαρακτηριστικά και τις ικανότητες. Θα πρέπει επίσης να διευκρινίζει τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες (που θα επανενεργοποιήσουν την οικονομία) και τις μακροπρόθεσμες επενδυτικές ανάγκες (για την προώθηση μιας εξωστρεφούς οικονομίας).
Άρση των κανονιστικών και διοικητικών φραγμών για την αποτελεσματική εφαρμογή της πράξης για τις μικρές επιχειρήσεις (Small Business Act).
Εκπαίδευση: πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ολοκληρωμένη στρατηγική για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ΠΕΣ), σύμφωνα με τη σύσταση του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2011 όσον αφορά τις πολιτικές για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, η οποία θα πρέπει να περιέχει σαφείς,  συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους και σημεία αναφοράς για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης και ομάδα ηλικιών, με χρονοδιαγράμματα εφαρμογής και εργαλεία για την παρακολούθηση της προόδου. Πρέπει επίσης να εφαρμοστεί και στρατηγική για τη μεταφορά πόρων και ευκαιριών στις πιο μειονεκτικές περιοχές με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των εδαφικών ανισοτήτων.
Ενεργητική ένταξη/υγεία: 1) ύπαρξη και εφαρμογή εθνικής στρατηγικής για τη μείωση της φτώχειας, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής της 3ης Οκτωβρίου 2008 για την ενεργητική ένταξη ατόμων αποκλεισμένων από την αγορά εργασίας και τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, 2) εφαρμογή εθνικής στρατηγικής για την ένταξη των ρομά, σύμφωνα με το πλαίσιο της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των ρομά, 3) εφαρμογή εθνικής περιφερειακής στρατηγικής για ποιοτικές  υπηρεσίες υγείας που διασφαλίζουν την υγεία και την οικονομική βιωσιμότητα.
Στρατηγική ψηφιακής ανάπτυξης και εθνικό σχέδιο πρόσβασης νέας γενιάς (ΠΝΓ).
Όσον αφορά την αλιεία και την αγροτική ανάπτυξη, πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα για τη διασφάλιση της διοικητικής αποτελεσματικότητας, ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των ταμείων της ΕΕ. Η Ελλάδα επίσης πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της για τη βελτίωση της συλλογής δεδομένων για τη διαχείριση της αλιείας και την εφαρμογή ενός ευρωπαϊκού συστήματος ελέγχου και επιβολής της εφαρμογής. Η Ελλάδα πρέπει επίσης να εκπονήσει πολυετές στρατηγικό πλαίσιο για την υδατοκαλλιέργεια.
Πλήρης εφαρμογή το περιβαλλοντικού κεκτημένου της ΕΕ. Ειδικότερα, είναι αναγκαίο να καταρτιστεί χάρτης πορείας για την αποτελεσματική εφαρμογή και τήρηση του περιβαλλοντικού «κεκτημένου» της ΕΕ στον τομέα των υδάτινων πόρων,  των λυμάτων και στερεών αποβλήτων.
Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής για τη χρήση υδάτινων πόρων.
Εκ των προτέρων όρος για τις κρατικές ενισχύσεις: η Ελλάδα πρέπει να υποβάλει στην Επιτροπή εκτίμηση σχετικά με την τήρηση του όρου όσον αφορά την ύπαρξη ανεξάρτητου φορέα ή αρχής που συντονίζει ζητήματα κρατικών ενισχύσεων, ο οποίος πρέπει να διαθέτει τους αναγκαίους πόρους ειδικού προορισμού (προϋπολογισμό, ειδικευμένο προσωπικό). Η Ελλάδα θα πρέπει επίσης να διαθέτει κεντρικό μητρώο κρατικών ενισχύσεων.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Για να υπάρξουν αποτελεσματικές λύσεις σε πολλούς τομείς ανάπτυξης απαιτείται μια συνεταιριστική προσέγγιση των προκλήσεων και ευκαιριών σε διασυνοριακό επίπεδο για την ανταλλαγή εμπειριών.
Η Ελλάδα θα μπορούσε, συνεπώς, να ωφεληθεί από τη συνεργασία μέσω των προγραμμάτων της ΕΕΣ στους ακόλουθους τομείς:
1. Ενίσχυση της έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, ιδίως με άμεση επικοινωνία και συνδέσεις μεταξύ των ερευνητικών και επιχειρηματικών κοινοτήτων, ιδίως στα βόρεια σύνορα.
2. Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της επάρκειας των πόρων.
3. Προώθηση βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασική υποδομή δικτύων (π.χ. ολοκλήρωση των κάθετων αξόνων του της Εγνατίας οδού, τα ΔΕΔ-Μ,  ιδίως η διασυνδεσιμότητα με τις γειτονικές περιοχές και οι θαλάσσιες συνδέσεις).  Στήριξη του εκσυγχρονισμού της τελωνειακής υποδομής, του εξοπλισμού και των συστημάτων της ΕΕ καθώς και δημιουργία διοικητικής ικανότητας, κατά περίπτωση.  Βελτίωση των διακρατικών και διασυνοριακών ζητημάτων διακυβέρνησης σε σχέση με το διασυνοριακό έγκλημα και την ασφάλεια, περιλαμβανομένης της χρηματοδότησης για τη δημιουργία ικανοτήτων στα τελωνειακά συστήματα.
4. Διάδοση καινοτόμων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας· ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ δημόσιων αρχών και φορέων οικονομικής ανάπτυξης·  προστασία και ανάπτυξη φυσικών πόρων και κληρονομιάς· προώθηση ανανεώσιμης ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης· μείωση των κινδύνων για τη ναυσιπλοΐα και βελτίωση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και της ασφάλειας στη Μεσόγειο Θάλασσα· και βελτίωση της πρόσβασης στη θάλασσα και τους τοπικούς λιμένες μέσω της χρήσης λύσεων διατροπικών μεταφορών.
5. Αντιμετώπιση των αδυναμιών του τουριστικού προϊόντος μέσω της συνεργασίας με άλλες μεσογειακές χώρες·
6. Βελτίωση του δυναμικού της γαλάζιας οικονομίας και δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης και νέων θέσεων απασχόλησης στους τομείς της ναυσιπλοΐας, όπως η ανάπτυξη θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού.
7. Βελτίωση της συνοχής, του συντονισμού και της εναρμόνισης των πολιτικών και των μέσων που έχουν επίπτωση την θαλάσσια οικονομία. Η συνεργασία πρέπει να εστιάζεται στη γνώση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη θαλάσσια επιτήρηση.
Οι στόχοι των μελλοντικών προγραμμάτων των ταμείων του ΚΠΣ πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις προτεραιότητες μιας πιθανής θαλάσσιας στρατηγικής για την Αδριατική Θάλασσα και το Ιόνιο Πέλαγος. Η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία θα πρέπει να αποσκοπεί στη βελτίωση της συνοχής, του συντονισμού και της εναρμόνισης των πολιτικών και μέσων που έχουν επίπτωση τη θαλάσσια οικονομία και στην καλύτερη ένταξη της Ελλάδας σε σχέση π.χ. με την ανάπτυξη βασικών συνδέσεων στη Μεσόγειο.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Συζήτηση με τον Λίνο Τριανταφυλλίδη και τον Νίκο Τράκο 
Η ανάπτυξης της ανατολικής πλευράς της Εύβοιας καταμεσίς στο Αιγαίο και στην γειτονιά της μητροπολιτικής Αττικής αποτελεί μία κρίσιμη πτυχής της γενικής αλλά ανεύρετης έως τώρα ευβοϊκής ανάπτυξης. Το ιστολόγιο αυτό, το "ΕΥΒΟΙΑ 2020" ανοίγει το διάλογο συζητώντας με δύο έμπειρους επιστήμονες που διακρίνονται για τη δημιουργική τους σκέψη και το πλούσιο μελετητικό έργο τους, τον Αρχιτέκτονα- Χωροτάκτη κ. Λίνο Τριανταφυλλίδη και τον Συγκοινωνιολόγο- Πολιτικό Μηχανικό κ. Νίκο Τράκο. Η Εύβοια περιμένει το τρένο της …. από την εποχή του Τρικούπη Η Ανατολική Εύβοια παραμένει απομονωμένη, εγκαταλελειμμένη και αναξιοποίητη. Η δημιουργία οδικού και σιδηροδρομικού άξονα που να συνδέει τη Χαλκίδα με το λιμάνι της Κύμης, την δυτική με την ανατολική πλευρά του νησιού  είναι ένα αίτημα που «εκκρεμεί» από την εποχή του Τρικούπη.

Η πρόταση και το όραμα του Χαριλάου Τρικούπη, πέρασαν στην ιστορία. Τότε υπήρχε το κίνητρο της αξιοποίησης του χ…

Το νέο λιμάνι στη Χαλκίδα θα δώσει και πάλι ζωή στην Εύβοια

 Αναδημοσίευση από ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ Μηνάς Τσαμόπουλος Δικαίωμα στην ελπίδα έχει πλέον η Εύβοια, εν μέσω της μεγάλης οικονομικής κρίσης που πλήττει την Ελλάδα. Το νησί που δεσπόζει στο Αιγαίο ελέγχοντας τα θαλάσσια περάσματα προς και από τη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο παλεύει με τους «δαίμονές» του τόσα χρόνια αφού έχει ένα αρνητικό πανευρωπαϊκό ρεκόρ. Είναι ο πρώτος νομός στην Ευρώπη σε άνεργους νέους. Μία γεωγραφική περιοχή που την τετραετία 1985-1989 είχε το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα στη Γηραιά  Ήπειρο, καταδικάστηκε στη συνέχεια σε βιομηχανικό μαρασμό, με τα λουκέτα που μπήκαν στα εργοστάσια, αφήνοντας στον δρόμο χιλιάδες εργαζόμενους που κατέχουν μοναδική τεχνογνωσία. Η οικονομική ξαστεριά για την Εύβοια έρχεται από τη θάλασσα, με μοχλό ανάπτυξης τον Οργανισμό Λιμένων Νήσου Εύβοιας (ΟΛΝΕ)  ο οποίος προήλθε από τη συνένωση 10 Λιμενικών ταμείων  και στις 30 Ιουνίου συμπληρώνει δύο χρόνια λειτουργίας, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με μετόχους το υπουργείο Οικονομίας, Υπο…

Η πρόταση του Β2 Σταδίου του ΣΧΟΟΑΠ ΑΥΛΩΝΟΣ.

 Αναγκαία η ενημέρωση και η συμμετοχή πολιτών και φορέων.

Στην φάση της διαβούλευσης έχει τεθεί -έστω τυπικά-  εδώ και πολλές εβδομάδες η πρόταση της Β2 Φάσης της Μελέτης του ΣΧΟΟΑΠ Αυλώνος. Πρόκειται για την τελική φάση της εκπόνησης του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης του πρώην Δήμου Αυλώνος και νυν Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος του Δήμου Κύμης Αλιβερίου. Με άλλα λόγια πρόκειται για το χωροταξικό σχέδιο  που καθορίζει τις χρήσεις γης και τους όρους οικιστικής ανάπτυξης της περιοχής του πρώην Δήμου Αυλώνος. Πρόκειται για μία σημαντική προγραμματική διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται μετά από την φάση αυτή, με την έγκρισή του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. Οι δύο προηγούμενες φάσεις πέρασαν από τυπικές και μάλλον «ανεμικές» διαβουλεύσεις, ειδικά η πρώτη, η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, στην οποία το μεν κείμενο έβριθε λαθών και παραλείψεων η δε δημόσια διαβούλευση σε επίπεδο Δήμου υπήρξε σχεδόν ανύπαρκτη. Στην δεύτερη φάση τα πράγ…