Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020. ΜΕΡΟΣ 2ο
 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Τα ταμεία του ΚΠΣ θα είναι ένα από τα σημαντικότερα μέσα για την αντιμετώπιση των κύριων αναπτυξιακών προκλήσεων της Ελλάδας, για την υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και την τήρηση των απαιτήσεων του ΜΣ. Κάθε ταμείο θα πρέπει να δίνει προτεραιότητα, κατά περίπτωση, σε τομείς πολιτικής που εξετάζονται στις συστάσεις ανά χώρα/ΜΣ, στις δεσμεύσεις στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»  και στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων. Όσον αφορά την αγροτική ανάπτυξη και την αλιεία, οι προτεραιότητες χρηματοδότησης θα πρέπει επίσης να συμβάλουν στη στήριξη της μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής και της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Η στοχευμένη χρηματοδότηση θα πρέπει να διαφυλάσσει το αναξιοποίητο δυναμικό των παράκτιων και θαλάσσιων περιοχών της Ελλάδας για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση στη γαλάζια οικονομία και για να επιτρέπει την πολύμορφη βιώσιμη χρήση των παράκτιων και θαλάσσιων πόρων, στο πλαίσιο μιας προσέγγισης βάσει οικοσυστήματος. Προς τον σκοπό αυτό, η παρέμβαση των ταμείων του ΚΠΣ πρέπει να εστιάζεται σε στοχευμένο αριθμό προτεραιοτήτων. Η εμπειρία δείχνει ότι η θεματική συγκέντρωση αυξάνει την αποτελεσματικότητα των δημόσιων παρεμβάσεων,  επιτυγχάνοντας κρίσιμη μάζα με πραγματική επίπτωση στην κοινωνικοοικονομική κατάσταση μιας χώρας και των περιφερειών της. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στο να υπάρχει συνεκτικότητα με τις επενδύσεις και τις προσεγγίσεις σε γειτονικές χώρες. Σε περιόδους δημοσιονομικής εξυγίανσης, ιδιαίτερα μεγάλη σημασία έχει η ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Πρέπει να υπάρχει διεξοδικός έλεγχος των παρεμβάσεων σε όλους τους τομείς προτεραιότητας, σε σχέση με τους στόχους για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν.
Στη συνέχεια προτείνονται πέντε συμπληρωματικές και αλληλοενισχυόμενες προτεραιότητες χρηματοδότησης, σύμφωνα με τις ειδικές προκλήσεις της χώρας  [Οι θεματικοί στόχοι στους προταθέντες κανονισμούς και η σύνδεσή τους με τους τομείς χρηματοδότησης παρατίθενται στο παράρτημα Ι]
Αντανακλούν τη σημασία των αναγκών χρηματοδότησης και τη δυνητική συνεισφορά στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Αυτές είναι οι προτεραιότητες τις οποίες η Επιτροπή θα επιθυμούσε να συγχρηματοδοτήσει στην Ελλάδα για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού 2014-20. Η σειρά παρουσίασης των προτεραιοτήτων χρηματοδότησης δεν έχει αξιολογικό χαρακτήρα· θα πρέπει, ωστόσο, οι μεγαλύτερες προσπάθειες να εστιαστούν στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης που, με τη σειρά της, θα πρέπει να στηρίξει τις μεταρρυθμίσεις. Η νέα αρχιτεκτονική προγραμματισμού εμπεριέχει επαρκή ευελιξία για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων και απροσδόκητων γεγονότων,  γεγονός που θα επιτρέψει τον αναπρογραμματισμό σε αιτιολογημένες περιπτώσεις. Οι ελληνικές αρχές πρέπει να καταρτίσουν σχέδιο βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επενδύσεων και να διασφαλίσουν το κατάλληλο νομικό πλαίσιο πριν την έναρξη της περιόδου προγραμματισμού.

2.1 Ένα φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον που προσελκύει επενδύσεις
Η δημιουργία φιλικής προς τις επιχειρήσεις οικονομίας αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Ελλάδα. Η απλούστευση των διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων και η διευκόλυνση των εξαγωγών και η μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων για τις επιχειρήσεις θα αποδεσμεύσει το αναπτυξιακό δυναμικό των επιχειρήσεων. Οι επενδύσεις πρέπει να εστιαστούν στην προώθηση της επιχειρηματικότητας με τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και την Ε&Α&Κ για τη στήριξη των επενδύσεων στην καινοτομία.  Εξάγοντας συμπεράσματα από την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, οι ελληνικές αρχές πρέπει να εξασφαλίσουν την ύπαρξη μιας συνολικής προσέγγισης για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση. Πρέπει να επιδιωχθεί μια βέλτιστη συμπληρωματικότητα ανάμεσα στη χορήγηση άμεσης ενίσχυσης στις ΜΜΕ και της παροχής χρηματοδοτήσεων από ΜΧΤ (μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής). Αυτή η συμπληρωματικότητα πρέπει να εκδηλώνεται μέσα από ένα συνολικό πρόγραμμα στήριξης των ΜΜΕ που θα πρέπει να επιτρέπει την εκτίμηση της σωστής στόχευσης της ενίσχυσης, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της κρίσης και να διασφαλιστεί η μελλοντική ανάπτυξη.


Η χρηματοδότηση είναι σύμφωνη με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ.  
Μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης για τις επιχειρήσεις, καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και απλούστευση του διοικητικού και νομικού πλαισίου για τη διασφάλιση της καλύτερης παροχής υπηρεσιών σε επιχειρήσεις
Στο πλαίσιο της διοικητικής μεταρρύθμισης, η δημιουργία του κατάλληλου νομικού και φορολογικού πλαισίου για τη διασφάλιση συνεπών κανόνων και σταθερότητας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες απαιτήσεις για την επιτυχία των επιχειρήσεων και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Η απλούστευση και επιτάχυνση επενδυτικών προτάσεων και η σύντμηση των διαδικασιών αδειοδότησης καθώς και η διευκόλυνση των εξαγωγών με την ψηφιοποίηση των διαδικασιών εκτελωνισμού κατά την εξαγωγή και η εφαρμογή ενιαίας θυρίδας για τις εξαγωγές θα αποτελέσει σημαντικό κίνητρο για την εξαγωγική βάση της ελληνικής οικονομίας.
Πρέπει να καθοριστεί σαφής στρατηγική που θα θέτει τους στόχους πολιτικής και τις προτεραιότητες που πρέπει να επιδιώκονται για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συνόλου μέσων (κρατικές και μη κρατικές ενισχύσεις). Αυτό πρέπει να αποσκοπεί στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, δίνοντας έμφαση στο νομικό πλαίσιο και τη σταθερότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος (αδειοδότηση, φορολογική  νομοθεσία).

Διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και παροχή προηγμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις σε στοχευμένες μικροεπιχειρήσεις και ΜΜΕ
Είναι επιτακτική ανάγκη να εξασφαλιστεί ρευστότητα και πρόσβαση νέων ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, μέσω της δημιουργίας δανειακών διευκολύνσεων, της προώθησης ενώσεων και δικτύων ΜΜΕ, της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε νέες εγχώριες και διεθνείς αγορές και της στήριξης νέων επιχειρηματικών μοντέλων και της εισαγωγής τεχνολογιών και θέσπισης ποιοτικών προτύπων. Οι επενδύσεις θα πρέπει να προωθούν  την καινοτομία και τους στόχους των εμβληματικών πρωτοβουλιών της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και την πολιτική πρωτοβουλία «Small Business Act».
Με βάση τα συμπεράσματα από την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως οι ευκαιρίες που προσφέρουν οι νέοι κανονισμοί του ΚΠΣ για τη δημιουργία μέσων χρηματοδότησης που καλύπτουν ολόκληρη τη χώρα η οποία ενισχύεται μέσω ενός ενιαίου επιχειρησιακού προγράμματος και άξονα προτεραιότητας.
Πρέπει επίσης να διερευνηθούν οι δυνατότητες χρηματοδότησης από περισσότερα του ενός ταμεία του ΚΠΣ σε χρηματοδοτικά μέσα. Στο ελληνικό πλαίσιο, είναι αναγκαία μια διεξοδική επανεξέταση του σχεδιασμού των ΜΧΤ. Οι ελληνικές αρχές πρέπει να λειτουργούν με συγκεκριμένους κανόνες, συστηματικές και διαφανείς αξιολογήσεις, για να εξασφαλιστεί ότι η υλοποίηση των ΜΧΤ αποδίδει πραγματικά οφέλη και τα χρήματα διατίθενται σε στοχευμένες ΜΜΕ. Η διαχείριση σύνθετων νέων χρηματοδοτικών μέσων θα μπορούσε να ασκείται σε εθνικό επίπεδο, ενώ η διαχείριση του μέσου Jessica θα μπορούσε να ασκείται σε επίπεδο περιφερειών. Επιπλέον, πρέπει να επανεκτιμηθεί η ελκυστικότητα των προϊόντων ΜΧΤ.
Πρέπει να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών ΜΜΕ, ιδίως σε τομείς στους οποίους οι ελληνικές περιφέρειες διαθέτουν συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Θα πρέπει να αποδεσμευθεί το δυναμικό της γεωργίας όπου υπάρχει σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που βασίζεται στα ποιοτικά προϊόντα και την καινοτομία. Η δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης γεωργικού κινδύνου θα συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση των αυξανόμενων οικονομικών και περιβαλλοντικών κινδύνων. Στον τομέα της αλιείας, πρέπει να ενισχυθεί η υδατοκαλλιέργεια μέσω κινήτρων για την παραγωγή ειδών με ζήτηση στην αγορά. Οι επενδύσεις θα πρέπει να προωθούν τη βιολογική γεωργία και καινοτόμες και φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους παραγωγής.

Στήριξη στοχευμένων τομέων με συγκριτικό πλεονέκτημα
Είναι αναγκαίο να εστιαστούν οι επενδύσεις σε βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες μεγαλύτερες με προοπτικές ανάπτυξης και με τη μεγαλύτερη δυναμική εξαγωγών.  Ταυτόχρονα, πρέπει να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων και ανταγωνιστικών προϊόντων με τη βελτίωση της συνάφειας του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες και τους στόχους των αναδυόμενων οικονομικών δραστηριοτήτων σε τομείς στους οποίους η Ελλάδα διαθέτει συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (π.χ.  γεωργικά τρόφιμα και υδατοκαλλιέργεια, παραγωγή και διανομή ενέργειας, κατασκευή ΤΠΕ και υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπολογιστών, φαρμακευτικά προϊόντα). Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα θα πρέπει να χαράξει μια περιφερειακή στρατηγική που θα αποσκοπεί στη δημιουργία μικρού αριθμού αναπτυξιακών πόλων/πόλεων αριστείας μέσω μιας στοχευμένης ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης. Μέτρα για να αυξηθούν οι επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο και τις επαγγελματικές δεξιότητες μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας. Θα πρέπει να εφαρμοστούν πολιτικές για να αποκτήσει το εργατικό δυναμικό τις αναγκαίες δεξιότητες, προκειμένου να ανταποκριθεί στις βιομηχανικές αλλαγές.

Ενίσχυση των συνδέσεων της Ε&Α&Κ με τον κόσμο των επιχειρήσεων για την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας

Η Ελλάδα πρέπει να αναδιαρθρώσει και να προωθήσει την πολιτική καινοτομίας της.
Απαιτούνται νέες, καινοτόμες, τεκμηριωμένες στρατηγικές Ε&Α για τη στήριξη μιας περισσότερο ανταγωνιστικής εξωστρεφούς οικονομίας. Θα απαιτηθεί χρηματοδότηση για τη στήριξη της έρευνας αιχμής, η οποία θα συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα της   ελληνικής οικονομίας σε τεχνολογικά προηγμένους τομείς. Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να στοχεύουν στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ πανεπιστημίων /ερευνητικών ιδρυμάτων και του ιδιωτικού τομέα (ΜΜΕ, μεγάλες επιχειρήσεις, γεωργία και παραγωγή γεωργικών τροφίμων). Μια στρατηγική ευφυούς εξειδίκευσης θα πρέπει να αποτελεί κεντρικό στοιχείο για την ανάπτυξη νέων συνεργατικών σχηματισμών και κόμβων με βάση τις περιφερειακές ικανότητες. Θα πρέπει να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στην ενίσχυση και μεταφορά γνώσης από τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα και δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς σε ιδιωτικές επιχειρήσεις μέσα από ειδικά τομεακά δίκτυα /πλατφόρμες με βάση τις ανάγκες της βιομηχανίας και τη δημιουργία πανεπιστημιακών εταιρειών τεχνοβλαστών, προσελκύοντας (επιχειρηματικό)  κεφάλαιο και στήριξη από ιδιώτες επενδυτές. Σε αυτό τον τομέα, η Ελλάδα μπορεί να επωφεληθεί από την διασυνοριακή και διεθνή συνεργασία, προωθώντας τη συμμετοχή της σε διεθνή δίκτυα Ε&Α.

Στήριξη και προώθηση της ανάπτυξης ηλεκτρονικών επιχειρήσεων
Στο πλαίσιο της διοικητικής μεταρρύθμισης, πρέπει κατά προτεραιότητα να χαραχθεί μια σαφής στρατηγική για την ένταξη των εργαλείων ΤΠΕ στο επιχειρηματικό περιβάλλον,  ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες της επιχειρηματικής κοινότητας. Αυτό θα πρέπει να αποτελεί μέρος της ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,  της ανάπτυξης προϊόντων ΤΠΕ και υπηρεσιών και ευρείας κλίμακας αφομοίωση των καινοτομιών που βασίζονται στις ΤΠΕ. Η επιδίωξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η ολοκλήρωση κρίσιμων έργων όπως το κτηματολόγιο, οι ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και το εθνικό μητρώο είναι σημαντικά για τη βελτίωση της διαφάνειας και την ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης σε νέα πρότυπα. Οι καλοσχεδιασμένες και στοχευμένες παρεμβάσεις (επιγραμμικές συναλλαγές και ηλεκτρονικά τιμολόγια) προς όφελος των ΜΜΕ θα διασφαλιστούν μέσω της ευρυζωνικής υποδομής, και στις αγροτικές περιοχές.
Η μεταρρύθμιση της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και η εισαγωγή εργαλείων ΤΠΕ θα πρέπει να συμβάλουν στην αύξηση της συνολικής αποδοτικότητας της οικονομίας, βελτιώνοντας την ικανότητα του κράτους να εφαρμόσει τη νομοθεσία που θεσπίστηκε πρόσφατα και, ως εκ τούτου, να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον.

2.2 Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας μέσω βελτιωμένων πολιτικών απασχόλησης, ενεργητικής ένταξης και εκπαίδευσης/ανάπτυξης δεξιοτήτων
Η επίπτωση της κρίσης στην Ελλάδα στην αγορά εργασίας και την κοινωνική ένταξη καθιστά άμεση προτεραιότητα την αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας μέσω βελτιωμένων πολιτικών απασχόλησης, ενεργητικής ένταξης και εκπαίδευσης/ανάπτυξης δεξιοτήτων. Τα ταμεία του ΚΠΣ θα πρέπει να συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη που δημιουργεί απασχόληση και να έχουν τη μέγιστη δυνατή επίπτωση στη βελτίωση της ποιότητας της απασχόλησης, στην προώθηση της ενεργητικής ένταξης και την αύξηση της συνάφειας της εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης με την αγορά εργασίας. Πρέπει, συνεπώς, να αυξηθούν οι επενδύσεις στην απασχόληση, την ενεργητική ένταξη και τις πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και το σχετικό μερίδιο της επένδυσης των ταμείων του ΚΠΣ σε σύγκριση με την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013.

Μεγαλύτερη ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας με βελτιωμένες και καινοτόμες πολιτικές ενεργοποίησης
Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε πολιτικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν ιδίως στην αντιμετώπιση του προβλήματος της δραματικής κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει οι νέοι άνεργοι. Αυτό πρέπει να συμβεί μέσα από βελτιωμένες/αυξημένες και καλά στοχευμένες και καινοτόμες πρωτοβουλίες (και πρωτοβουλίες τοπικών κοινοτήτων για την εργασία των νέων για την τοπική κοινότητα) για τη στήριξη της εκπαίδευσης,  κατάρτισης και των προοπτικών απασχόλησης νέων ανέργων και της ταχείας και βιώσιμης ένταξής τους στην αγορά εργασίας. Η επιχειρηματικότητα, περιλαμβανομένης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, θα πρέπει να αξιοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό προς αυτή την κατεύθυνση, με παράλληλη ενίσχυση της συμμετοχής νέων σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης τύπου μαθητείας, την ενίσχυση προγραμμάτων μετεκπαίδευσης και κατάρτισης και της δυνατότητας θέσπισης μιας «εγγύησης για τη νεολαία» είναι ορισμένα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη.
Είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η ικανότητα των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ) για να αντιμετωπιστεί ιδίως, μεταξύ άλλων, η ανεργία των νέων και να εκπονηθούν προγράμματα που αποσκοπούν στην παροχή επαρκών και αποτελεσματικών υπηρεσιών ενεργοποίησης σε νέους ανέργους. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ΔΥΑ θα πρέπει να θέσουν σε εφαρμογή αξιόπιστες πολιτικές που αποσκοπούν στην αντιστοίχιση της ζήτησης και της προσφοράς εργασίας καθώς και την ενίσχυση της ποσότητας και της ποιότητας της βιώσιμης ανάπτυξης· ως προς αυτό, πρέπει να ενισχύουν τους δεσμούς τους με τους εργοδότες και να διασφαλίσουν ότι τα προγράμματα είναι κατάλληλα και πράγματι προσαρμοσμένα στις ανάγκες τόσο των νέων ανέργων όσο και των εργοδοτών.

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και επάρκειας ενεργητικών πολιτικών για τους ανέργους
Απαιτείται επανεξέταση της συνολικής αποτελεσματικότητας και επάρκειας των πολιτικών ενεργοποίησης. Οι βασικές παράμετροι που πρέπει να εξεταστούν είναι η βελτίωση του συντονισμού των ενεργητικών προγραμμάτων για την αγορά εργασίας, η μετάβαση στη χρήση οικονομικά αποδοτικότερων και στοχευμένων ενεργητικών πολιτικών της αγοράς εργασίας, όπως η αναζήτηση εργασίας και η παροχή συμβουλών,  και η ανάπτυξη πολιτικών που λαμβάνουν υπόψη τις τοπικέςιδιαιτερότητες.
Πρέπει να εκπονηθούν στοχευμένες και περιεκτικές πολιτικές ένταξης στην αγορά εργασίας για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των πιο ευάλωτων ομάδων και εκείνων που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικές δικλίδες. Στοχευμένες πολιτικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη στήριξη της ένταξης ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας πρέπει να στηρίζουν, μεταξύ άλλων, την επιχειρηματικότητα, που περιλαμβάνει και την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη του τομέα της κοινωνικής οικονομίας και κίνητρα για τη στήριξη μιας επιχείρησης κοινωνικής οικονομίας πρέπει να πλαισιώνονται με υπηρεσίες κατάρτισης και στήριξης.
Υπάρχει ανάγκη για συνολική προσέγγιση προς μια ολοκληρωμένη πολιτική στον τομέα της μέριμνας, ιδίως για ποιοτική, προσιτή μέριμνα για τα παιδιά, φροντίδα ηλικιωμένων, φροντίδα ατόμων με αναπηρίες, ώστε να αυξηθεί η ένταξη στην αγορά εργασίας συγκεκριμένων ομάδων, όπως οι γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που βρίσκονται στην πλέον μειονεκτική θέση. Πρέπει να βελτιωθεί η ικανότητα των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και των μηχανισμών της επιθεώρησης εργασίας, με στόχο την παροχή επαρκών και αποτελεσματικών υπηρεσιών ενεργοποίησης, που θα είναι καλύτερα προσαρμοσμένες στις ανάγκες τόσο των ανέργων όσο και των εργοδοτών, και για την καταπολέμηση της εκτεταμένης αδήλωτης εργασίας
Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μιας συνεπούς στρατηγικής ενεργοποίησης σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της προσέγγισης «αμοιβαίων ευθυνών», η ανάπτυξη και συστηματική χρήση ενός συστήματος αξιολόγησης και επάρκειας και αποτελεσματικότητας των επιμέρους πολιτικών και η αναδιάταξη του μεριδίου των δαπανών προς όφελος οικονομικά αποδοτικότερων ενεργητικών μέτρων, όπως η παροχή βοήθειας για την αναζήτηση εργασίας, ο επαγγελματικός προσανατολισμός /παροχή συμβουλών και η κατάρτιση, εξακολουθούν να είναι ύψιστες προτεραιότητες.

Ενθάρρυνση της ενεργού και υγιούς γήρανσης
Πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της χαμηλής συμμετοχής ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στην αγορά εργασίας. Είναι περισσότερο παρά ποτέ αναγκαία η διαμόρφωση και εφαρμογή μιας συνολικής στρατηγικής ενεργού γήρανσης, ενόψει των δημογραφικών εξελίξεων. Οι δημογραφικές εξελίξεις παράλληλα με την οικονομική κρίση κατέδειξαν τη σημασία αποτελεσματικών συστημάτων δημόσιας υγείας. Πρέπει να στηριχθεί η εφαρμογή μιας συνεπούς στρατηγικής, που βασίζεται σε σαφώς καθορισμένους στόχους σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, παράλληλα με την αναβάθμιση και την προσαρμογή των δεξιοτήτων που προσωπικού που εργάζεται στον τομέα της υγείας. Όπου είναι αναγκαίο, θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν οι υφιστάμενες υποδομές υγείας και κοινωνικής μέριμνας και να βελτιωθεί η οργάνωσή τους για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους πολίτες.

Προώθηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής και πολιτικών ενεργητικής ένταξης
Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής ενεργητικής ένταξης μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην κοινωνική ένταξη και την ένταξη στην αγορά εργασίας. Μια τέτοια στρατηγική πρέπει να βασίζεται στην πείρα και τις πρωτοβουλίες στην αλλοδαπή και να απευθύνεται σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, καθώς και σε μέτρα ενεργοποίησης της αγοράς εργασίας και στην πρόσβαση σε υπηρεσίες ποιότητας.
Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει επίσης τα ταμεία του ΚΠΣ να προωθήσουν ένα πλήρως επιχειρησιακό σύστημα για πολιτικές ενεργητικές ένταξης, παράλληλα με την αυξημένη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων.
Οι επενδύσεις του ΚΠΣ θα πρέπει επίσης να εστιάζονται στη στήριξη πολιτικών για την ενεργητική ένταξη ομάδων σε μειονεκτικές αστικές και αγροτικές κοινότητες και περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων, όπως οι άστεγοι, οι ρομά, και μειονότητες που διατρέχουν αυξανόμενο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Θα πρέπει να στηριχθεί και να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στην εφαρμογή ολοκληρωμένων και βιώσιμων τοπικών στρατηγικών ενεργητικής ένταξης και ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων για την προώθηση ιδίως της αναζωογόνησης της πρωτεύουσας Αθήνας και άλλων πόλεων. Για την ενίσχυση της αστικής ανάπλασης θα μπορούσαν να επιδιωχθούν, σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο, ανταλλαγές εμπειριών καθώς και η δημιουργία δικτύων και κοινές πρωτοβουλίες και δράσεις.
Σε αυτό το πλαίσιο, τα ΚΠΣ θα ενισχύσουν επίσης τη διοικητική ικανότητα που συνδέεται με την εφαρμογή περιεκτικών και ολοκληρωμένων στρατηγικών ενεργητικής ένταξης με στόχο τη βελτίωση των ποσοστών κάλυψης και αφομοίωσης καθώς και τη δημιουργία υπηρεσιών ενιαίας εξυπηρέτησης.

Βελτίωση της ποιότητας και της συνάφειας της εκπαίδευσης/κατάρτισης και της διά βίου μάθησης με την αγορά εργασίας
Οι επενδύσεις πρέπει να εστιάζονται στην αναβάθμιση της ποιότητας και στη βελτίωση της συνάφειας και ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας, ιδίως της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τη βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας, την ενίσχυση των ικανοτήτων, των κινήτρων και των επαγγελματικών προτύπων των καθηγητών, τη μείωση των γεωγραφικών ανισοτήτων, και μέσω της βελτίωσης των εκπαιδευτικών υποδομών, την ουσιαστική αύξηση της συμμετοχής ενηλίκων σε προγράμματα διά βίου μάθησης, δίνοντας προτεραιότητα στις ομάδες-στόχους και σε μη παραδοσιακούς δικαιούχους προγραμμάτων μάθησης, όπως οι εργαζόμενοι με χαμηλό βαθμό ειδίκευσης και μεγαλύτερης ηλικίας, οι άνεργοι, οι γυναίκες, ιδιοκτήτες, διαχειριστές και προσωπικό ΜΜΕ, η βελτίωση της παροχής ποιοτικού επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλών και η προώθηση της πρόσβασης σε προσιτή, καλής ποιότητας εκπαίδευση και μέριμνα για παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας
Οι επενδύσεις θα συμβάλλουν στη στήριξη του εκσυγχρονισμού των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής πρόνοιας, τη στήριξη μεταρρυθμίσεων κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή αυτών των συστημάτων, για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και επάρκεια των συστημάτων κοινωνικής προστασίας.
Πέρα από τα στοιχεία που συνδέονται άμεσα με την προαναφερθείσα ενεργητική ένταξη,  οι επενδύσεις θα στηρίζουν και την πρόσβαση σε προσιτές υπηρεσίες ποιότητας για τα άτομα που έχουν αποκοπεί περισσότερο από την αγορά εργασίας ή είναι οικονομικά ανενεργά. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν ιδίως κοινωνικές υπηρεσίες για τους αστέγους, τις υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας, τη στοχευμένη εκπαίδευση και μέριμνα για παιδιά προσχολικής ηλικίας καθώς και δημοτικές υπηρεσίες και τη μετάβαση από ιδρυματικές σε εναλλακτικές υπηρεσίες φροντίδας ποιότητας.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Συζήτηση με τον Λίνο Τριανταφυλλίδη και τον Νίκο Τράκο 
Η ανάπτυξης της ανατολικής πλευράς της Εύβοιας καταμεσίς στο Αιγαίο και στην γειτονιά της μητροπολιτικής Αττικής αποτελεί μία κρίσιμη πτυχής της γενικής αλλά ανεύρετης έως τώρα ευβοϊκής ανάπτυξης. Το ιστολόγιο αυτό, το "ΕΥΒΟΙΑ 2020" ανοίγει το διάλογο συζητώντας με δύο έμπειρους επιστήμονες που διακρίνονται για τη δημιουργική τους σκέψη και το πλούσιο μελετητικό έργο τους, τον Αρχιτέκτονα- Χωροτάκτη κ. Λίνο Τριανταφυλλίδη και τον Συγκοινωνιολόγο- Πολιτικό Μηχανικό κ. Νίκο Τράκο. Η Εύβοια περιμένει το τρένο της …. από την εποχή του Τρικούπη Η Ανατολική Εύβοια παραμένει απομονωμένη, εγκαταλελειμμένη και αναξιοποίητη. Η δημιουργία οδικού και σιδηροδρομικού άξονα που να συνδέει τη Χαλκίδα με το λιμάνι της Κύμης, την δυτική με την ανατολική πλευρά του νησιού  είναι ένα αίτημα που «εκκρεμεί» από την εποχή του Τρικούπη.

Η πρόταση και το όραμα του Χαριλάου Τρικούπη, πέρασαν στην ιστορία. Τότε υπήρχε το κίνητρο της αξιοποίησης του χ…

Το νέο λιμάνι στη Χαλκίδα θα δώσει και πάλι ζωή στην Εύβοια

 Αναδημοσίευση από ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ Μηνάς Τσαμόπουλος Δικαίωμα στην ελπίδα έχει πλέον η Εύβοια, εν μέσω της μεγάλης οικονομικής κρίσης που πλήττει την Ελλάδα. Το νησί που δεσπόζει στο Αιγαίο ελέγχοντας τα θαλάσσια περάσματα προς και από τη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο παλεύει με τους «δαίμονές» του τόσα χρόνια αφού έχει ένα αρνητικό πανευρωπαϊκό ρεκόρ. Είναι ο πρώτος νομός στην Ευρώπη σε άνεργους νέους. Μία γεωγραφική περιοχή που την τετραετία 1985-1989 είχε το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα στη Γηραιά  Ήπειρο, καταδικάστηκε στη συνέχεια σε βιομηχανικό μαρασμό, με τα λουκέτα που μπήκαν στα εργοστάσια, αφήνοντας στον δρόμο χιλιάδες εργαζόμενους που κατέχουν μοναδική τεχνογνωσία. Η οικονομική ξαστεριά για την Εύβοια έρχεται από τη θάλασσα, με μοχλό ανάπτυξης τον Οργανισμό Λιμένων Νήσου Εύβοιας (ΟΛΝΕ)  ο οποίος προήλθε από τη συνένωση 10 Λιμενικών ταμείων  και στις 30 Ιουνίου συμπληρώνει δύο χρόνια λειτουργίας, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με μετόχους το υπουργείο Οικονομίας, Υπο…

Η πρόταση του Β2 Σταδίου του ΣΧΟΟΑΠ ΑΥΛΩΝΟΣ.

 Αναγκαία η ενημέρωση και η συμμετοχή πολιτών και φορέων.

Στην φάση της διαβούλευσης έχει τεθεί -έστω τυπικά-  εδώ και πολλές εβδομάδες η πρόταση της Β2 Φάσης της Μελέτης του ΣΧΟΟΑΠ Αυλώνος. Πρόκειται για την τελική φάση της εκπόνησης του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης του πρώην Δήμου Αυλώνος και νυν Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος του Δήμου Κύμης Αλιβερίου. Με άλλα λόγια πρόκειται για το χωροταξικό σχέδιο  που καθορίζει τις χρήσεις γης και τους όρους οικιστικής ανάπτυξης της περιοχής του πρώην Δήμου Αυλώνος. Πρόκειται για μία σημαντική προγραμματική διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται μετά από την φάση αυτή, με την έγκρισή του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. Οι δύο προηγούμενες φάσεις πέρασαν από τυπικές και μάλλον «ανεμικές» διαβουλεύσεις, ειδικά η πρώτη, η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, στην οποία το μεν κείμενο έβριθε λαθών και παραλείψεων η δε δημόσια διαβούλευση σε επίπεδο Δήμου υπήρξε σχεδόν ανύπαρκτη. Στην δεύτερη φάση τα πράγ…